عوامل موثر بر اشتراک گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه های اجتماعی: با تاکید بر نقش تعدیلگر دانش مصرف کننده از اخبار جعلی

محمد باشکوه اجیرلو؛ عادله دهقانی قهنویه

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.38147.2462

چکیده
  انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی بخش‌های مختلف جامعه از جمله خرده‌فروشی‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات می‌باشد؛ زیرا بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان و میزان فروش خرده-فروشان تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر نقش تعدیلگر ...  بیشتر

مفهوم سواد رسانه‌ای در کتاب‌های تفکر و سواد رسانه‌ای متوسطه دوم از منظر تحلیل محتوای کیفی

رفیق حسنی؛ دلنیا عبدی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.38954.2487

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل کیفی محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای متوسطه دوم از منظر توجه به ابعاد سواد رسانه‌ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و به‌منظور بررسی مسئله‌ی سواد رسانه‌ای در متن کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای دوره دوم متوسطه، از واحدهای تحلیل ازلحاظ میزان برخورداری آن‌ها از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای ...  بیشتر

مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب

افشین آزادی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ یوسف قلی پور کنعانی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.40213.2524

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به‌صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به‌ویژه توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان ...  بیشتر

قهرمان در بازی های رایانه ای (مطالعه موردی بازی رایانه ای میرمَهنا و ندای وظیفه ( نسخه ی جنگ جهانی) با رویکرد سفر قهرمان جوزف کمبل)

راضیه حق شناس؛ فتانه محمودی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.40743.2538

چکیده
  چکیدهاگرچه در همه ی روایت ها؛ سعی بر وفـادار مانـدن بـه موضوع داسـتان و انتقال درونمایـه آن بـه جهان تصویر است، اما در روند این باز تولیـد خاصه در جهان بازی ها ما بـا تغییـر روایـت در دو رسانه ی متفاوت (جهان متن و دیگری جهان تصویر) روبـه رو هستیم؛ و ازاین رو همه ی ابعاد روایت، جز به جز و کامل به بازیکن نشان داده نمی شود. هدف از این پژوهش ...  بیشتر

آینده پژوهی شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت

هژیر فتحی؛ فائزه تقی پور؛ نفیسه واعظ

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.41736.2576

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره ...  بیشتر

کاربرد استعاره جنگ در بخش اورژانس و دلالت‌های ارتباطی آن

لعیا محبوبی؛ زرین زردار

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.42329.2603

چکیده
  استعاره با انتقال معنا از مفهومی آشنا به یک موقعیت پیچیده‌تر، توصیفی روشن و غنی از یک پدیده یا موقعیت ارائه می‌دهد. در ارتباط میان کادر درمان و بیماران استعاره‌ها برای ساده و قابل فهم کردن فرایندهای درمانی به کار می‌روند و به همین دلیل، شناسایی و تحلیل این استعاره‌ها می‌تواند تصویر روشنی از روایت هر یک از دو طرف از فضای درمانی ارائه ...  بیشتر