نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیارگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استعاره با انتقال معنا از مفهومی آشنا به یک موقعیت پیچیده‌تر، توصیفی روشن و غنی از یک پدیده یا موقعیت ارائه می‌دهد. در ارتباط میان کادر درمان و بیماران استعاره‌ها برای ساده و قابل فهم کردن فرایندهای درمانی به کار می‌روند و به همین دلیل، شناسایی و تحلیل این استعاره‌ها می‌تواند تصویر روشنی از روایت هر یک از دو طرف از فضای درمانی ارائه و انسدادها یا اختلال‌های ارتباطی احتمالی را آشکار کند. مقاله حاضر روایت کادر درمان (پزشکان و پرستاران) و بیماران (بیمار و همراه بیمار) از اورژانس را به عنوان یکی از فضاهای درمانی استراتژیک موردبررسی قرار می‌دهد. به همین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از اعضای کادر درمان و 15 بیمار و همراه بیمار انجام شده است. تحلیل مصاحبه‌ها با تکنیک تحلیل مضمون نشان می‌دهد که در روایت کادر درمان و بیماران، جنگ و مفاهیم مرتبط با آن پرکاربردترین استعاره در توصیف اورژانس است. از دلالت‌های ارتباطی استعاره جنگ در میان کادر درمان انتقال فوریت و ضرورت برای بیمار و برجسته کردن فرماندهی و کنترل، سوژگی کادر درمان در صحنه اورژانس است. در مقابل، این استعاره نزد بیمار به معنای تن دادن به وضعیت جنگی، تحمل دشواری‌ و مقاومت در برابر بیماری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usage of The Metaphor of War in Emergency Department and its Communicational Implications

نویسندگان [English]

  • Laya Mahboobi 1
  • zarrin zardar 2

1 PhD student of Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Metaphor provides a clear and rich description of a phenomenon or situation by transferring meaning from a familiar concept to a more complex situation. In the communications of the medical staff and the patients, metaphors are used to simplify to understand the treatment processes, therefore the identification and analysis of these metaphors can provide a clear image of the narrative of each of the two sides of the therapeutic space and possible blockages or communication disorders. This article examines the narrative of the medical staffs and patients from the emergency ward as one of the strategic medical spaces. For this aim, a semi-structured interview was conducted with 15 members of the treatment staff and 15 patients and their companions. The thematic analysis of interviews shows that in the narrative of the medical staff and patients, war and its related concepts are the most used metaphors in description of emergency. The Metaphor of war is used among the medical staff to convey the urgency for the patient and highlight the command and control, the subjectivity of the medical staff in the emergency. This metaphor for the patient means surrendering to the state of war, enduring hardship and resisting the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • war
  • emergency
  • health communication
  • semi-structured in-depth interview