نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیارگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استعاره با انتقال معنا از مفهومی آشنا به یک موقعیت پیچیده‌تر، توصیفی روشن و غنی از یک پدیده یا موقعیت ارائه می‌دهد. در ارتباط میان کادر درمان و بیماران استعاره‌ها برای ساده و قابل فهم کردن فرایندهای درمانی به کار می‌روند و به همین دلیل، شناسایی و تحلیل این استعاره‌ها می‌تواند تصویر روشنی از روایت هر یک از دو طرف از فضای درمانی ارائه و انسدادها یا اختلال‌های ارتباطی احتمالی را آشکار کند. مقاله حاضر روایت کادر درمان (پزشکان و پرستاران) و بیماران (بیمار و همراه بیمار) از اورژانس را به عنوان یکی از فضاهای درمانی استراتژیک موردبررسی قرار می‌دهد. به همین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با 15 نفر از اعضای کادر درمان و 15 بیمار و همراه بیمار انجام شده است. تحلیل مصاحبه‌ها با تکنیک تحلیل مضمون نشان می‌دهد که در روایت کادر درمان و بیماران، جنگ و مفاهیم مرتبط با آن پرکاربردترین استعاره در توصیف اورژانس است. از دلالت‌های ارتباطی استعاره جنگ در میان کادر درمان انتقال فوریت و ضرورت برای بیمار و برجسته کردن فرماندهی و کنترل، سوژگی کادر درمان در صحنه اورژانس است. در مقابل، این استعاره نزد بیمار به معنای تن دادن به وضعیت جنگی، تحمل دشواری‌ و مقاومت در برابر بیماری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Usage of The Metaphor of War in Emergency Department and its Communicational Implications

نویسندگان [English]

  • Laya Mahboobi 1
  • zarrin zardar 2

1 PhD student of Social Communication Sciences, allameh tabataba'i University

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, allameh tabataba'i University

چکیده [English]

Metaphor provides a clear and rich description of a phenomenon or situation by transferring meaning from a familiar concept to a more complex situation. In the communications of the medical staff and the patients, metaphors are used to simplify to understand the treatment processes, therefore the identification and analysis of these metaphors can provide a clear image of the narrative of each of the two sides of the therapeutic space and possible blockages or communication disorders. This article examines the narrative of the medical staffs and patients from the emergency ward as one of the strategic medical spaces. For this aim, a semi-structured interview was conducted with 15 members of the treatment staff and 15 patients and their companions. The thematic analysis of interviews shows that in the narrative of the medical staff and patients, war and its related concepts are the most used metaphors in description of emergency. The Metaphor of war is used among the medical staff to convey the urgency for the patient and highlight the command and control, the subjectivity of the medical staff in the emergency. This metaphor for the patient means surrendering to the state of war, enduring hardship and resisting the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metaphor
  • war
  • emergency
  • health communication
  • semi-structured in-depth interview
پالیزدار، سپیده و زرین زردار(1400). «ارتباط پزشک و بیمار در شبکه روابط میان فرهنگی؛ تجربه درمان در محیط های چند فرهنگی بیمارستانهای دولتی تهران»، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 22 شماره 53 صص 94-71
جاوید، سیده سحر و جلال رحیمیان (1399). «تفاوت‌های استعاری ویروس کرونا در عناوین روزنامه‌های اعتماد و ایران»، مجله رسانه، سال سی و یکم، شماره 4 صص 100-89 .
ربیعی کهندانی، محمد (1400). «استعاره‌های سیاست و حکومت در گفتمان حزب جمهوری اسلامی»، پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال نهم، شماره 19 صص200-176.
کرسول، جان دبیلیو(1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد(روایت پژوهی، پدیدارشناسی و...) ترجمه حسین دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار
لیکاف و جانسون (1399). استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: انتشارات آگاه
محمدی، محمود و همکاران (1397). «کاربرد نظریه استعاره مفهومی لیکاف در آموزش تفکر خلاق»، فصلنامه روانشناسی شناختی، دوره 6 شماره 4 صص 46-35.
مذهب، محمدامین و مصطفی شهیدی تبار (1399). «بررسی کاربرد استعاره‌های مفهومی در اخبار برخط مرتبط با بیماری کرونا در ایران»، دو فصلنامه علمی نامه فرهنگ و ارتباطات، سال چهارم، شماره 2 صص 60-45.
وهابیان، مهرانگیز و راحله ایزدی فرد (1398). «کاربرد استعاره در بیان بیماری سرطان»، نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی تطبیقی، سال نهم، شماره 18 صص 224-207.
Albahri, Abdulaziz H., Alya S. Abushibs, and Noura S. Abushibs. "Barriers to effective communication between family physicians and patients in walk-in centre setting in Dubai: a cross-sectional survey." BMC health services research, Vol. 18, No. 1: 1-13.
Annas, George J. (1995)."Reframing the debate on health care reform by replacing our metaphors." New England Journal of Medicine, Vol. 332 No. 11: 744-747
Bleakley, A. (2017). Thinking with metaphors in medicine: the state of the art. London: Routledge.
Castro Seixas, Eunice. (2021)."War metaphors in political communication on COVID-19." Frontiers in sociology, Vol. 5:1-11
Ferguson, Warren J., and Lucy M. Candib. (2002)"Culture, language, and the doctor-patient relationship." Family Medicine, Vol.34, No. 5:353-361
Flusberg, Stephen J., Teenie Matlock, and Paul H. Thibodeau. (2018). "War metaphors in public discourse." Metaphor and Symbol Vol.33, No. 1: 1-18.
Fuks, Abraham. (2010)."The military metaphors of modern medicine." In The meaning management challenge: Making sense of health, illness and disease, pp. 55-68
Hogler, Raymond, Michael A. Gross, Jackie L. Hartman, and Ann L. Cunliffe. (2008). "Meaning in organizational communication: Why metaphor is the cake, not the icing." Management Communication Quarterly, Vol. 21, No. 3: 393-412.
Jing-Bao Nie, Adam Lloyd Gilbertson, Malcolm de Roubaix, Ciara Staunton, Anton van Niekerk, Joseph D. Tucker, and Stuart Rennie. (2016). “Healing Without Waging War: Beyond Military Metaphors in Medicine and HIV Cure Research” The American Journal of Bioethics, Vol. 16: 3-11.
Keysar, Boaz, and Sam Glucksberg. (1992) "Metaphor and communication." Poetics Today, Vol. 13, No. 4:633-658.
Lahlou, Hicham, and Hajar Abdul Rahim. (2022). "Conceptual metaphors in North African French-speaking news discourse about COVID-19." Indonesian Journal of Applied Linguistics, Vol. 11, No. 3:589-600.
Macagno, Fabrizio, and Maria Grazia Rossi. (2019). "Metaphors and problematic understanding in chronic care communication." Journal of Pragmatics, Vol. 151: 103-117
McCabe, Rose, and Patrick GT Healey. (2018)"Miscommunication in doctor–patient communication." Topics in cognitive science, Vol. 10, No. 2:409-424
Mittal, Ashok, Ginny Kaushal, Nikita Sabherwal, N. K. Pandey, and Paul Kaustav. (2015)"A study of patient-physician communication and barriers in communication." International Journal of Research Foundation of Hospital and Healthcare Administration, Vol. 3, No. 2:  71-78.
Nardon, Luciara, and Amrita Hari. (2021)."Sense making through metaphors: The role of imaginative metaphor elicitation in constructing new understandings." International Journal of Qualitative Methods, Vol. 20:1-10
Ranjan, Piyush, Archana Kumari, and Charu Arora. (2020)"The value of communicating with patients in their first language." Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, Vol.20, No. 6:559-561
Rohela, Pallavi, Anant Bhan, Divya Ravindranath, Devi Leena Bose, and Soumitra Pathare. (2020). "Must there be a “war” against coronavirus." Indian Journal of Medical Ethics , Vol. 3: 222-226.
Rossi, Maria Grazia, and Fabrizio Macagno. (2021). "The communicative functions of metaphors between explanation and persuasion." Inquiries in Philosophical Pragmatics, pp. 171-191.
Rossi, Maria Grazia, Fabrizio Macagno, and Sarah Bigi. (2022)."Dialogical functions of metaphors in medical interactions." Text & Talk 42,  No. 1: 77-103
Schnepf, Julia, and Ursula Christmann. (2022)."“It's a war! It's a battle! It's a fight!”: Do militaristic metaphors increase people's threat perceptions and support for COVID‐ 19 policies?" International Journal of Psychology, Vol. 57, NO. 1: 107-126
Thibodeau, Paul H., Teenie Matlock, and Stephen J. Flusberg. (2019) "The role of metaphor in communication and thought." Language and Linguistics Compass, Vol.13, No. 5:1-18
Walker, Iona Francesca. (2020) "Beyond the military metaphor." Medicine Anthropology Theory, Vol.  7, No. 2: 261-272.
Wang, Yi-Fen, Ya-Hui Lee, Chen-Wei Lee, Chien-Hung Hsieh, and Yi-Kung Lee. (2022)."Patient-physician communication in the emergency department in Taiwan: physicians’ perspectives." BMC Health Services Research, Vol. 22, No. 1: 1-7.
Riessman, C. (2008). Narrative methods for the human sciences. Thousand Oaks, CA: Sage