راهنمای تدوین مقالات در نشریه علمی مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ

ذکر مشخصات نویسنده به شرح زیر در فایل مشخصات نویسندگان ضروری است:

    نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی؛

    میزان ‌تحصیلات، رتبة علمی، گروه‌ آموزشی، نام ‌دانشکده/پژوهشکده، دانشگاه /پژوهشگاه و شهر محل ‌دانشگاه/ پژوهشگاه نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

    معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛

    درج نشانی پست الکترونیک نویسنده/ نویسندگان؛

    نشانی، کدپستی، ‌شمارة تلفکس نویسندة مسئول؛

نویسندگان محترم، فایل­های الکترونیک مرتبط با مقاله ارسالی را از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارسال کنند.

ضرورت رعایت اصول فرمی در نگارش مقالات به شرح زیر:

پذیرش اولیة مقاله مشروط به رعایت نکات «راهنمای تدوین مقاله» و پذیرش نهایی و چاپ مشروط به تأیید شورای داوری است. در هر صورت، نتیجه به نویسنده اعلام خواهد شد.

صفحات مقاله حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه باشد و درمجموع از8000 کلمه تجاوز نکند. درضمن، مقاله با قلم بی‌لوتوس 13 در برنامة 2007 Word حروف‌نگاری و به‌همراه فایل pdf ارسال شود.

داشتن عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه) و واژه‌های کلیدی (بین 4 تا حداکثر 7 واژه)، به دو زبان فارسی و انگلیسی برای همة‌ مقاله‌ها الزامی است.

چکیده به صورت ساختاریافته نوشته شود و شامل 5 بخش باشد: هدف مقاله و چیستی مسئله؛ چارچوب نظری یا مفهومی؛ روش شناسی ؛ مهم ترین یافته ها؛ مهم ترین نتیجه. 

متن اصلی مقاله‌ها مشتمل بر مقدمه و بیان مسئله، مباحث نظری، مباحث روش شناسی، یافته ها، بحث ، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد. در بخش بحث ضروری است نتایج مقاله با سایر پژوهش ها مقایسه شود. بخش نتیجه گیری در 2 الی 3 پاراگراف به طور مشخص به نتیجه گیری، پیشنهادات سیاست گذاری و پژوهشی، و محدودیات تحقیق بپردازد.

معادل خارجی اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گیرد.

چنانچه مقاله از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی برخوردار باشد، درج آن در مقاله توسط نویسنده الزامی است.

 

شیوة استناد دهی درون متنی مقالات

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل ‌قول مستقیم (داخل گیومه)، نام‌ خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارة جلد و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/210)

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام ‌خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد، درون پرانتز آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: ج1/ 21 ـ 25)

ارجاعات درون متنی غیرفارسی، به‌شیوۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (115 Nelson, 2003:)

اگر از نویسنده‌ای در یکسال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و ...، در زبان فارسی و حروف a،b ، و...، در زبان‌های خارجی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه‌ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، شماره صفحه، درون پرانتز آورده ‌شود. اگر به مقالة خاصی ارجاع داده می‌شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد مذکور، نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحة منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده ‌شود.

ارجاعاتِ تکراری، کامل و مانند بار نخست آورده ‌شود و از کاربرد واژه‌های «همان»، «پیشین» و «مانند آن» در متن و یا ترسیم خط به‌جای نام مؤلف در منابع خودداری شود.

شیوة نگارش منابع در پایان مقالات

در پایان مقاله، منابع صرفا به زبان انگلیسی و براساس نام‌خانوادگی نویسنده، به‌ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر ذکر شود:

کتاب: نام‌ خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام‌ نویسنده/ نویسندگان (تاریخ‌ انتشار). نام کتاب به‌صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام مترجم یا مصحح، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار:نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام ‌نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شمارة نشریه، شمارة صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام‌ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریة الکترونیکی، جلد، شماره، سال)، صفحه، آدرس اینترنتی.

**در انتهای مقالات فارسی [In Persian] ذکر شود.

عنوان فارسی مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 14

نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی اول 1، نویسنده‎ی دوم...2، نویسنده‎ی سوم، 3 در یک یا دو سطر.

  1. مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.
  2. مرتبۀ علمی نویسندۀ دوم مانند نمونه: کارشناس ارشد مدیریت رسانه، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
  3. مرتبۀ علمی نویسندۀ سوم مانند نمونه: استاد گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (قلم میترا 9) با فاصله خط 1
  4. ......

نویسندۀ مسئول مقاله: نام کامل نویسندۀ مسئول (Bold)

 E-mail: Arial 7(Bold) ایمیل نویسندۀ مسئول(با علامت ستاره مشخص شود)  با قلم

ایمیل و تلفن نویسنده‎ی اول

ایمیل و تلفن نویسنده‌ی دوم

و ...

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold & Italic

Name and Family Name of The first author, The second author, The third author & … In one or two rows. The above titles as Engineer and Doctor of ... should be avoided. English font (Arial) size 9 Bold & Italic

  1. مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به‎کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.. برای سهولت بیشتر در ادامه به‎طور اختصار راهنمای مراتب علمی نوشته شده است. فونت مربوط به انگلیسی برای مراتب علمی قلم Arial با اندازه 8 و ایتالیک است.

For Example:

  1. Associate Prof., Faculty of Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
  2. D. Student in Media Management, Cultural Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies, Iran

 

Corresponding Author: Arial size 7 Bold & Italic

Email: Arial size 7 Bold & Italic

 

 

 

مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.

استادیار

Assistant Prof.

مربی

Instructor

کارشناس

BSc.

دانشیار

Associate Prof.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Student

دانشجوی کارشناسی ارشد

MSc. Student

استاد

Prof.

دکترا

Ph.D.

کارشناسی ارشد

MSc.