فرآیند پذیرش مقاله

  1. 1.       ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات
  2. 2.       ارائۀ مقاله در شورای سردبیری و پذیرش یا رد اولیه و اطلاع به نویسنده
  3. 3.       در صورت پذیرش، انجام مراحل ارزیابی و تأیید یا رد مقاله
  4. 4.       در صورت مثبت‌بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به شورای سردبیری جهت اخذ تایید نهایی
  5. 5.       ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات
  6. 6.       دریافت مقاله اصلاح شده و تأیید یا رد اصلاحات
  7. درصورت تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی به نویسنده