برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ «مطالعات میان رشته ای در رسانه وفرهنگ» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.