هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ مطالعات میان رشته ای رسانه و فرهنگ
    1398-03-21 براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1402/11/02، شمارۀ 1/150332 برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد: 1) هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود. برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 300هزار تومان دریافت شود. 2) هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت تایید ...

مطالعه بیشتر