رویکرد جدید نشریه در انتشارات مقالات مطابق مصوبات وزارت علوم

 

مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/2/2 انواع مقالات عبارت‌اند از: مقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش‌شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article)، نقطه‌نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper)، ترویجی. 

 

 لذا از این پس کلیه مجلات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی و غیره، تحت نام واحد «نشریات علمی» خواهند آمد و تمامی این مجلات مجاز به انتشار انواع مقالات علمی هستند.

مجله «رسانه و فرهنگ» از میان مقالات واصله تمام مقالاتی را شامل یکی از موارد فوق پس از داوری شناخته شوند را منتشر می کند.

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀرسانه و فرهنگ

 

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برای دریافت و بررسی 

مقالات، مبلغ 300 هزار تومان و برای پذیرش نهایی مبلغ300هزار تومان دریافت می‌شود. که این پرداخت،صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.