نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

4 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ت
توئیتر به ابزاری جدید برای امور دیپلماتیک و روابط بین الملل تبدیل شده است، و استفاده از این ابزار برای کشورها در راستای اعمال قدرت نرم در محیط بین الملل و بعنوان نوعی دیپلماسی رسانه ای دیجیتال، بسیار جای بررسی و تحلیل دارد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته،"چگونگی عملکرد و کارکرد دیپلماسی توییتری دو کشور ایران و آمریکا" و هدف تحقیق مطالعه کارکرد دیپلماسی توئیتری بعنوان ابزار دیپلماسی رسانه ای و شناخت نقش توئیتر در انتقال مؤثر پیامهای سیاسی؛با بررسی پیام های توئیتری رییس جمهور سابق آمریکا و وزیرامورخارجه سابق ایران می باشد. چگونگی بهره برداری از توییتر برای پیشبرد مقاصد و اهداف و تامین منافع ملی دو کشور ، شناخت دیپلماسی رسانه ای و بررسی نحوه بازنمایی سیاست خارجی،و در نهایت شباهت ها و تفاوت های دیپلماسی توییتری دو کشور ایران و آمریکا، مواردی است که با کنکاش در محتوای پیام های توئیتری این دو مقام، و ازطریق روش تحلیل مضمون بررسی گردید.
بازنمایی خود و دیگری،اعتبارسازی واعتبارزدایی برای خود و دیگری؛ محورهای اصلی کاربرد دیپلماسی توییتری ایران و آمریکا بوده است و در شرایط فقدان دیپلماسی رسمی بین دو کشور،کلیدی ترین ابزار برای بازتولید قدرت نرم و فرصتی برای دیپلماسی هردو کشور محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovation of Twitter diplomacy in advancing foreign policy goals

نویسندگان [English]

  • mehrdad tavakoli 1
  • hadi khaniki 2
  • akbar nasrollahi 3
  • Nazanin Malekian 4

1 ---Doctoral student of Social Communication Sciences, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

2 Professor of Faculty of Social Communication Sciences, Allameh Tabatabai University

3 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

4 - Assistant Professor, Department of Communication Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Twitter has become a new tool for diplomatic affairs and international relations, and the use of this tool for countries in the direction of exercising soft power in the international environment and as a type of digital media diplomacy is very worthy of investigation and analysis. What has been examined in this research is "how Twitter diplomacy works in the two countries of Iran and the United States" and the purpose of the research is to study the function of Twitter diplomacy as a media diplomacy tool and to know the role of Twitter in the effective transmission of political messages by examining the Twitter messages of the president. He is the former president of the United States and the former foreign minister of Iran. How to use Twitter to advance the goals and objectives and secure the national interests of the two countries, understanding media diplomacy and examining the way of representing foreign policy, and finally the similarities and differences between the Twitter diplomacy of the two countries, Iran and the United States, are things that can be explored by exploring The content of the twitter messages of these two officials was analyzed through thematic analysis method.
self and other representation, validation and devalidation for self and other; The main axis of Twitter diplomacy has been the use of Iran and the United States, and in the absence of official diplomacy between the two countries, it is considered the most key tool for reproducing soft power and an opportunity for the diplomacy of both countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Twitter diplomacy
  • JCPOA
  • nuclear agreement
  • foreign policy
  • media diplomacy
-اسلامی،سعید(1397)، بررسی نقش استعاره ها در زبان شناسی سیاسی دانلد ترامپ،فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی سال دهم،شماره2
-امیدی،علی و مرادی فر،سعیده(1393) برسازی امنیتی فعالیت هسته ای ایران،سیاست جهانی
-جوانمرد،محمد،(9/5/1397)، واقعیت پشت توییت‌های ترامپ چیست؟،خبرگزاری داشجویان ایران ایسنا
-حسینی آزاد،علی(1398)، از آرمانگرایی تا واقعگرایی؛ سیری در مبانی حقوق بین الملل، پژوهش حقوق عمومی،ش69
-خرازی آذر، رها(1393)،کمپین دیپلماسی رسانه ای؛ عطف به ارتباطات استراتژیک، تهران، انتشارات دفتر مطالعات و برنا مه ریزی رسانه ها
- خسروی،افسانه،رزمجو،علی اکبر(1394)، دیپلماسی عمومی جدید؛ بسترساز قدرت دیپلماسی رسانه ای،فصلنامة تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا،شماره22
-خسروی باب اناری، ملک تاج (1396)،رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم وامنیت منطقه خاورمیانه ، مطالعات روابط بین الملل، سال دهم، شماره 39 ،پاییز 1396
-درج، حمید و بصیری، محمدعلی(1398)، تجزیه و تحلیل رویکرد دولت ترامپ درقبال پرونده هسته ای ج.ا.ا، آفاق امنیت،ش 43،تابستان1398
-سعیدی، روح الامین(1390)، رسانه ها و برساختگی مفاهیم امنیت و ناامنی،فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 1، شماره4
-سلیمان زاده،سعید،امیدی،علی، راهبرد سیاست خارجی ترامپ:هیبرید نوانزواگرایی واقع گرایی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی سیا ستگذار ی عمومی، دوره8 ، شماره28 ، پاییز97
-ظریف،جواد(1397)، یک نگاه داخلی به سیاست خارجی ایران مذاکره مبتنی بر قدرت ،مصاحبه با دکتر محمد جواد ظریف، فصلنامه سیاست خارجی،سال سی و دوم، شماره4 ، زمستان 1397
-قوام،عبدالعلی(1384)،از دیپلماسی مدرن به دیپلماسی رسانه ای،فصلنامه پژوهش حقوق وسیاست،ش17،سال1384
- مهدی زاده، سید محمد (1387)، رسانه ها و بازنمایی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها
-مارگتس،هلن(1399)، آشفتگی سیاسی-شبکه های اجتماعی مجازی چگونه به کنش جمعی شکل می دهند،ترجمه محمد رهبری،نشر کویر
-نای، جوزف ساموئل(1390)، آینده‌ی قدرت. ترجمه: رضامراد صحرایی و همکاران، تهران: انتشارات حروفیه
-نظری،علی اشرف،ملایی،امیر(1397)،تحلیل زبان شناختی و امکان تحلیل شخصیت سیاستمداران: مطالعة دونالد ترامپ، فصلنامه سیاست جهانی،ش23
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology,-
Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
-Constance Duncombe,Twitter and transformative diplomacy: social media and Iran–US relations, ) 2017. Published by Oxford University Press on behalf of The Royal Institute of International Affairs
-Cooper, Robert, the Breaking of Nations : order and chaos in the Twenty – First Centry (London: Atrantic Books,2003) , p.76.
-Holsti,K.J,1995,International Politisis: A Framework for Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
-Nye, J. S. 2002. Hard and Soft Power in a Global Information Age. In Mark Leonard (Ed.), Re-ordering the World. London: The Foreign Policy Centre. pp. 151-153
-Roe, Paul (2014), Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma, Publisher: Routledge, pp. 1- 216