نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیارجامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق روش تحلیل گفتمان و نشانه شناسی گفتمانی است و گفتمان های سینمای دینی پس از شناسایی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تحلیل گفتمان ها و نشانه شناسی آثار سینمایی مورد بررسی پنج گفتمان اصلی شامل گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقّدس، گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی، گفتمان فردیت محور، گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا و گفتمان بازگشت شناسایی شدند. در گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا و گفتمان فردیت خواهی، تخاصم ها و ستیزهایی با گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت محسوس و هوایدا است. همچنین بین گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت همپوشانی هایی موجود است. این همپوشی بین این دو گفتمان و گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی نیز صدق می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image-making Media System, the Requirement of Islamic-Iranian Civilization (With an Emphasis on the Cinematic Discourses in the four Decades after the Islamic Revolution)

نویسنده [English]

  • Mehdi Mokhtarpour

Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The research method used in this research is the method of discourse analysis and discourse semiotics, and religious cinema discourses have been examined after identification. The findings of the research show that according to the analysis of the discourses and semiotics of the examined film works, five main discourses were identified, including the discourse of the Islamic revolution and the holy defense, the discourse of urbanization and ruralism, the discourse of individuality, the discourse of religious tolerance and pluralism, and the discourse of return. . In the discourse of religious tolerance and pluralism and the discourse of individualism, conflicts and conflicts with the discourse of the Islamic revolution and holy defense and the discourse of return are felt and airy. Also, there are overlaps between the discourse of the Islamic revolution and holy defense and the discourse of return. This overlap between these two discourses and the discourse of urbanism and ruralism also applies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media
  • civilization
  • cinematic discourses
  • semiotics
  • Islamic revolution