نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان( خوراسگان)

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره مندی از نرم افزارسناریو ویزارد استفاده شد. خروجی نرم افزارسناریو ویزارد 3206 سناریو ترکیبی ممکن و 4 سناریو با سازگاری صفر(محتمل) را نشان داد که شامل سناریوهای دردسرهای شهر قشنگ، مصائب میراث گوتنبرگ، عصر ایندیپندنت و دنیای ماتریکس است.این سناریوها طیفی از وضعیت های خوش بینانه تا تحولی را شامل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the future of online social networks in the face of traditional Iranian media from the perspective of power relations

نویسندگان [English]

  • hazhir fathi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • nafiseh vaez 3

1 PhD Student in Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan).

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Management, Islamic Azad University Isfahan Branch, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch

چکیده [English]

This study explores the future of social media in the face of traditional Iranian media in terms of power relations. This research has been done by futures research method using scenario writing technique. To achieve the uncertainties, the interpretive-structural modeling (ISM) method using Mick Mac software has been used and to discover the scenarios, the interaction balance method has been used using the script wizard software. Out of 3206 possible combined scenarios, the Wizard scenario output showed 4 scenarios with zero (probable) compatibility, including scenarios of the beautiful city, Gutenberg Heritage, The Independent Age, and The Matrix world. Includes a transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Networks
  • Traditional media
  • Future Studies
  • drivers
  • Media
  • scenario