نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان( خوراسگان)

2 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرضا

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه آینده شبکه های اجتماعی برخط در مواجهه با رسانه های سنتی ایران از منظر روابط قدرت پرداخت. این پژوهش با روش آینده پژوهی با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شد. برای دستیابی به عدم قطعیت ها از روش مدل‌سازی تفسیری-ساختاری(ISM) با بهره مندی از نرم افزار میک مک و برای کشف سناریوها نیز از روش بالانس اثرات متقابل با بهره مندی از نرم افزارسناریو ویزارد استفاده شد. خروجی نرم افزارسناریو ویزارد 3206 سناریو ترکیبی ممکن و 4 سناریو با سازگاری صفر(محتمل) را نشان داد که شامل سناریوهای دردسرهای شهر قشنگ، مصائب میراث گوتنبرگ، عصر ایندیپندنت و دنیای ماتریکس است.این سناریوها طیفی از وضعیت های خوش بینانه تا تحولی را شامل می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the future of online social networks in the face of traditional Iranian media from the perspective of power relations

نویسندگان [English]

 • hazhir fathi 1
 • Faezeh Taghipour 2
 • nafiseh vaez 3

1 PhD Student in Social Communication Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan).

2 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Management, Islamic Azad University Isfahan Branch, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Shahreza Branch

چکیده [English]

This study explores the future of social media in the face of traditional Iranian media in terms of power relations. This research has been done by futures research method using scenario writing technique. To achieve the uncertainties, the interpretive-structural modeling (ISM) method using Mick Mac software has been used and to discover the scenarios, the interaction balance method has been used using the script wizard software. Out of 3206 possible combined scenarios, the Wizard scenario output showed 4 scenarios with zero (probable) compatibility, including scenarios of the beautiful city, Gutenberg Heritage, The Independent Age, and The Matrix world. Includes a transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Networks
 • Traditional media
 • Future Studies
 • drivers
 • Media
 • scenario
 1. افتاده، جواد(1395) تحلیل شبکه های اجتماعی، تهران، چاپ دوم، انتشارات ثانیه.

  آشوری، داریوش(1396).دانشنامه سیاسی(فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)، تهران، انتشارات مروارید.

  احمدی، فردین(1393)، تاثیر شبکه مجازی فیس بوک، بر نوع مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران (با تاکید بر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری)، پایان نامه دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  بل، وندل(1398). مبانی آینده پژوهی، تقوی، مصطقی، محقق، محسن، تهران، چاپ چهارم، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی.

  حاجیانی، ابراهیم(1396). مبانی، اصول و روشهای آینده پژوهی، تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق.

  خاشعی، رضا(1391). سفر به آینده: آینده پژوهی، مفاهیم، مبانی و روش‌ها، تهران، انتشارات رسانه اردیبهشت.

  خانیکی، هادی، بصیریان جهرمی، حسین(1392). کنشگری و قدرت در شبکه های اجتماعی مجازی، مطالعه کارکردهای فیس بوک در فضای واقعی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 61، 80-46.

  ﺧﺪﺍﻳﺎﺭﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﺣﺴﻴﻨﻲ، فاطمه، ﺳﻌﻴﺪﻱ، حمیده(1393). ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ: ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻬﺪ)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺷﻤﺎﺭﻩ( 1)ﭘﻴﺎﭘﻲ 7 7 . 2 9 1 ـ 7 6 1.

  خزایی، سعید(1388) آینده پژوهی، نیاز امروز، ضرورت فردا.

  خجسته ‌باقرزاده، حسن؛بردبار، ملیکا؛ عقیلی، سیدوحید (1397). آینده مصرف رسانه ای مخاطبان: مطالعه موردی با روش دلفی، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره نوزدهم شماره چهل و سوم، 108-83.

  خواجه سروی، غلامرضا؛ سهراب زاده، عباس(1396). رسانه و شخصیت زدایی قدرت، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره22، 98-70.

  رهبرقاضی، محمودرضا، معتمدی، سمیه، شهریاری، اعظم(1396). تأثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ با توجّه به متغیرهای میانجی بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی و فرهنگ سیاسی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، دوره ششم، شماره (2) پاییز 1396،  صفحات 921-949.      

  ستاری خواه، علی (1398). آینده پژوهی و سناریونویسی کاربردی، تهران، ویرایش دوم، ناشر: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)آجا.

  سرخیل، بهنام(1398).رسانه و قدرت گفتمانی با تاکید بر انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال نهم، شماره سوم، 205-177.

  شلدون، پاویسا(1397) رسانه های اجتماعی اصول و کاربردها، تهران، چاپ دوم، انتشارات ثانیه.

  شهامتی نژاد، سمیه(1400). رابطه اضطراب سلامت و تنظیم هیجان با شایعه در شبکه اجتماعی در زمان کرونا، فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی، دوره 3، شماره1(7)، 48-38.

  طارانی، سهند، طارانی سپهر(1400). سنجش تاثیر بلاگرهای غذا در شبکه‌های اجتماعی بر نگرش و قصد کاربران در خرید غذا از رستوران‌ها؛ مطالعه موردی: بلاگرهای ایرانی غذا در اینستاگرام، پژوهش های سازمان و مدیریت، دوره2.

  عبدالهیان، حمید و حقگویی، حسن.(1388). تبیین رابطه کاربری اینترنت و مشارکت سیاسی در ایران، جامعه شناسی ایران ،39(2)،357-319.

  فولادفر، پویان (1399). آینده شبکه های اجتماعی، ماهانه آفاق علوم انسانی(47).

  کاستلز، مانوئل (1396) قدرت ارتباطات،  بصیریان جهرمی، حسین، تهران چاپ نخست، ویرایش دوم، انتشارات علمی و فرهنگی.

  لستر، مارتین، دوووی، جان، گیدینگز، ست، گرنت، لین، کلی، گران(1398). رسانه های نوین درآمدی انتقادی، شاه قاسمی، احسان، انتشارات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  نای، جوزف. (1387)  قدرت نرم، ترجمه: محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

  نصرتی فر، سید نصرالله، صفورایی، محمد مهدی(1398). بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر حجاب و پوشش کاربران با تاکید بر ابعاد دین داری (مورد مطالعه: کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام). نشریه دین و ارتباطات، سال بیست و ششم، شماره 1، بهار و تابستان 1398). 362-335.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Attri, Vikas; Kapoor, Ankush(2021).  Comparative study of Existing Models for Online Social Network, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No. 483- 490.

   

  Aliapoulios, Max; Bevensee, Emmi; Blackburn, Jeremy; Bradlyn, Barry; De Cristofaro, Emiliano; Stringhini, Gianluca; Zannettou, Savvas(2021). An Early Look at the Parler Online Social Network, arXiv:2101.03820v3

   

  Bell.w.(1988).making people responsible: the possible , the probable, and the preferable. American behavioral scientist, 364- 347.

  Buccafurri,Francesco AND Gianluca,Lax AND Antonino , Nocera AND Domenico, Ursino(2017) Moving from social networks to social internetworking scenarios: The crawling perspective, Information Sciences Volume 256, 20 January 2014, Pages 126-137.

   

  Da-Costa, Caroline Aboagye; Ganaa, Fausta Kilian; Apeakoran, Ephraim Nana(2021). Technological Determinism: New Media Applications and Adaptations within Traditional Media in Ghana, The Information Technologist: An International Journal of Information and Communication Technology (ICT) Vol. 18 No. 1.

   

  https://www.dw.com/fa-ir/%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/a-63162808

  Gilardi, Fabrizio; Gessler, Theresa; Kubli, Maël; Müller, Stefan(2021). Social Media and Political Agenda Setting, POLITICAL COMMUNICATION https://doi.org/ 10.1080/ 10584609.2021.1910390.

   

  Gil,Appel & Lauren,Grewal & Rhonda,Hadi & Andrew T. Stephen(2019). The future of social media in marketing, Journal of the Academy of Marketing Scienc.

  Habermass, Jürgen. (1987). The Philosophical Discourse of Modernity (Twelve Lectures). Translated by Fredrick Lawrence.

   

  Hayes, R., & Carr, C. T. (2015). Does being social matter? The effect of enabled comments on credibility and brand attitude in social media. Journal of Promotion Management.

   

  1. Penni (2017). The future of online social networks (OSN): A measurement analysis using social media tools and application, Telematics and Informatics 34 (2017) 498–517

  Morozov, Evgeny. (2011). The Net Delusion: The Dark Side ofInternet freedom. New York, NY : PublicAffairs.

   

  1. PICHA EDWARDSSON& D. PARGMAN(2014) Explorative scenarios of emerging media trends. J. PRINT MEDIA TECHNOL. RES. 33, 195-206

   

  https://mg.co.za/world/2022-10-12-how-im-fighting-for-iranian-women-from-the-outside/

  Newman .James. R(1961). On  thermonuclear war  was published by Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

  raseef22.net/article/1089973-solidarity-of-arab-women-with-iranian-superhero-role-models.

   

  Xu, W., & Wu, W. (2020). Rumor Blocking in Social Networks. In Optimal Social .Influence (pp. 65-91). Springer, Cham.