نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.30465/ismc.2022.38147.2462

چکیده

انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی بخش‌های مختلف جامعه از جمله خرده‌فروشی‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات می‌باشد؛ زیرا بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان و میزان فروش خرده-فروشان تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر نقش تعدیلگر دانش مصرف‌کننده از اخبار جعلی کرونا است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش‌های پیمایشی است. جامعه آماری کاربران رسانه‌های اجتماعی در کرونا است. 219 نفر براساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Spss 25 و Smart Pls 2.0انجام گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، جستجوی اطلاعات، کنش متقابل اجتماعی، وقت گذراندن، نوع‌دوستی و سرگرمی بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی تاثیری مثبت و معنادار دارد. تاب‌آوری مصرف‌کننده بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی تاثیری منفی و معنادار دارد. دانش اخبار جعلی قادر است تاثیر جستجوی اطلاعات بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی و همچنین تاثیر کنش متقابل اجتماعی بر اشتراک‌گذاری اخبار جعلی کرونا در رسانه‌های اجتماعی را تعدیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Corona Fake News Sharing on Social Media: Emphasizing the Modifying Role of Consumer Knowledge of Fake News

نویسندگان [English]

  • Mohammad bashokouh Ajirloo 1
  • adeleh dehghani ghahnavieh 2

1 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Spreading fake news on social media is one of the main concerns of various sections of society, including retailers and service providers; Because it affects the buying behavior of consumers and the sales of retailers. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the sharing of fake corona news on social media with emphasis on the moderating role of consumer knowledge of fake corona news. The research is applied in terms of purpose and is of the type of survey research.The statistical population is social media users in Corona.219people were selected based on Cochran's formula using available sampling method.Data were collected through a questionnaire and data analysis was performed from structural equation modeling using Spss25 software and Smart Pls2.0.According to the research findings, information retrieval, social interaction, time spent, altruism and entertainment have a positive and significant effect on sharing fake Corona news on social media.Consumer resilience has a significant negative impact on the sharing of fake Corona news on social media.Fake News Knowledge is able to moderate the impact of information retrieval on Corona fake news sharing on social media as well as the impact of social interaction on Corona fake news sharing on social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Corona fake news sharing on social media"
  • "fake news knowledge"
  • "consumer resilience"
  • "altruism"
  • "social interaction"