نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری اندیشه سیاسی، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دکتری جامعه شناسی، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امنیت همیشه بعنوان بستر و زیربنای توسعه جوامع مطرح شده است. باعنایت به اهمیت این امر، در این تحقیق با توجه به شرایط استان سیستان و بلوچستان به بررسی نقش رسانه ها بر احساس امنیت در این استان پرداخته شده است. سوال این است که رسانه‌های جمعی چه تاثیری در احساس امنیت در استان سیستان و بلوچستان داشته است؟ در پاسخ به این سوال رسانه‌های جمعی با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعاتی نیز به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در این راستا نقش رسانه‌های جمعی در قالب سینما و تلویزیون و رسانه‌های خبری داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق عملکرد رسانه‌ها در خصوص استان سیستان و بلوچستان اعم از داخلی و خارجی با نمادسازی و چهره‌سازی منفی و ارائه تصویری غیرمنطبق با واقع از جمله نماد قاچاق موادمخدر، تروریسم، فقر و محرومیت در آثار سینمایی و برجسته کردن اخبار با موضوعات امنیتی در رسانه های خبری و نمایش این استان با تعصبات قومی و مذهبی، تجزیه‌طلبی و افراط‌گرایی، بعنوان عامل کاهنده احساس امنیت عمل کرده و سبب شده تا تصویری غیرواقعی از این استان در افکار عمومی شکل بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mass media on the feeling of security in the province of Sistan and Baluchistan

نویسندگان [English]

 • mohammadmehdi daneshikohan 1
 • abdorrasul hasanifar 2
 • mohammadreza hasani 3

1 Graduated student of Political Science, University of Sistan and Baluchestan

2 PhD in Political Thought, Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Sistan and Baluchestan

3 Ph.D in sociology, Assistant Professor, Department of Social Sciences, University of Sistan and Baluchestan Faculty of Literature and Humanities, University of Sistan and Baluchestan, Iran

چکیده [English]

Security has always been considered as the basis for the development of societies. The question is, what effect did the mass media have on the sense of security in Sistan and Baluchistan province? In response to this question, mass media have been investigated using descriptive-analytical method and information has been collected in a library form. In this regard, the role of mass media in the form of cinema and television and domestic and foreign news media has been investigated. Based on the findings of the research, the performance of the media in Sistan and Baluchistan province, both domestically and internationally, with symbolizing and creating negative images and presenting an image that does not match reality, including the symbol of drug trafficking, terrorism, poverty and deprivation in cinematographic works and highlighting The news with security issues in the news media and the representation of this province with ethnic and religious prejudices, separatism and extremism have acted as a factor reducing the sense of security and caused an unrealistic image of this province to be formed in public opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Media
 • sense of security
 • Sistan and Baluchestan province
 • cinema
 • افتخاری، اصغر و نصیری، قدیر (1383). روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • افتخاری، قاسم و افروغ، عماد (1381). جامعه شنای امنیت مولفه ها و ریشه های تاریخی، مجله راهبرد، شماره 26، ص 241- 263.
 • امیر کافی، مهدی (1387). بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه:شهر تهران، مجله جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (تحقیقات علوم اجتماعی ایران) ، سال اول، شماره 1.
 • بالدوین، دیوید (1376). بررسی های امنیت و پایان جنگ سرد، ترجمه علیرضا طیب، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 115 و 116، ص 42-53.
 • باهنر، ناصر و جعفری کیذقان، طاهره (1389). تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان، تحقیقات فرهنگی ایران، سال سوم، شماره 4، ص 131-156.
 • بمانیان، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی (1388). امنیت و طراحی شهری، تهران: نشر هله طحان.
 • بوزان، باری (1378). مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده راهبردی.
 • تاجیک، محمدرضا (1379). جامعه امن در گفتمان خاتمی، تهران: نشر نی.
 • تانکارد، جیمز و سورین، ورنر جوزف (1398). نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 • حافظ امینی، حمیرا و سیف الهی، سیف اله(1388). برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی و تاثیر آن بر واگرایی و همگرایی گروههای قومی در ایران، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3، شماره 2، ص 67-98.
 • حیدری، حسین و شاوردی، تهمینه (1392). شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت: فرصتها و تهدیدهای پیشرو، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال 20، شماره 4(پیاپی 76)، ص 37-64.
 • خانیکی، هادی (1376). رسانه های جمعی و امنیت ملی، جلد دوم، تهران: انتشارات وزارت کشور.
 • خدایار، دادخدا (1391). نقش مسائل فرهنگی در امنیت شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان، همایش ملی شهرهای مرزی امنیت و چالش ها و رهیافت ها، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • دلاور، علی (1384). ساخت و هنجاریابی شاخص های احساس امنیت در تهران، تهران: مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا.
 • دهشیری، محمدرضا (1384). اصول خبررسانی و برنامه سازی در رسانه ملی، تهران: انتشارات سروش.
 • ربیعی، علی (1383). مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
 • رجبی پور، محمود (1382). درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 17، ص 7-28.
 • رسولی، رضا، معروفی، فخرالدین و خوانچه سپهر، شیرزاد (1392). بازنمایی هویت فرهنگی قومی در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای، فصلنامه ‌پژوهش های‌ارتباطی،‌ سال 20، شماره 2، ص 71-100.
 • روحانی، حسن (1386). رسانه های گروهی و امنیت ملی، فصلنامه راهبرد، دوره 15، شماره 4، ص 7-44.
 • خوانچه سپهر، شیرزاد و ناصری، عرفان (1389). نقش بازنمایی رسانه‌ای الگوهای مصرف در شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای مصرفی مخاطبان، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، دوره 17، شماره 61، ص 119-147.
 • شفیعی نیا، عباس (1394)، پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی مطالعه موردی هویت ملی، فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های سیاسی، سال 5، شماره 13، ص 63-86.
 • صالحی، اسماعیل (1390). برنامه‌ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری، تهران: انتشارات وزارت کشور.
 • عبداله خانی، علی و آذری، منیره (1383). نظریه های امنیت، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
 • عسکری، محمود (1382). رهیافت های شناخت شناسی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 20، ص 383-403.
 • فکوهی، ناصر (1381). شکل گیری هویتی و الگو های محلی ملی و جهانی، مجله جامعه شناسی ایران، شماره4، ص 127-161.
 • قاسمی، وحید (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک در هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، سال 7، شماره1، ص1-28.
 • کامران، حسن و شعاع برآبادی، علی (1389). بررسی امنیت شهری در شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر تایپاد، فصلنامه جغرافیا(انجمن جغرافیایی ایران)، سال 8، شماره 25، ص 25-46.
 • گرابسکی، پیتران (1384). ترس از جرم و استراتژی کاهش ترس از جرم، ترجمه چنگیز ویس الله وند و مجید رضایی راد، فصلنامه امنیت اجتماعی، سال 2، شماره 23، ص 87-110.
 • گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
 • ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مستغاثی، سعید(1380). تحول ژانر در سینمای پس از انقلاب، نشریه فارابی، ش 42 و 43، ص 49-89.
 • مهرداد، هرمز (1380). مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: فاران.
 • نویدنیا، منیژه(1388). امنیت اجتماعی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • ولی پور زرومی، سیدحسین (1381). بررسی در دو سطح «هویت ملّی» و «تعاملات اجتماعی»؛ درآمدی بر بنیادهای اجتماعی امنیت، فصلنامه راهبرد، سال 10، شماره 4، ص 134-157.
 • هورن، اندرو (1380). ناامنی جهانی، بررسی چهره دوم جهانی شدن، ترجمه اصغر افتخاری، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

خارجی:

 • Brauch, Hans Günter,(2006). Reconceptualising Security From National To Eevironmental And Human Ssecurity, Otto-Suhr Institute for Political Science, Free University of Berlin, Germany.
 • Boldrin, M; De Nardi, M; Larry, E, (2015). Fertility and Social Security, Journal of Demographic Economics, 81.
 • Clements, kevin, (1990). Toward a Sociology of Secuirty, Department of Sociology University of Canterbury Christchurch 1, New Zealand.
 • Klepka, Rafał, (2019). The role of media in informing and acting for the sake of national security, In book: State security in the contemporary world , Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura,Poland.
 • Muller,bjorn, (2003). security and Environment in the Mediterranean: national, societal and human security discussion-case study of the Israel Palestine conflict, Springer Berlin Heidelberg.
 • Roe, Pual, (2008). The value of positive security, Review of International Studies, cambridge university, Issue 4.
 • Schneier , Bruce, (2003). Beyond Fear Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World , Copernicus Books,New York.

Shinoda, H. (2004). The  Concept  of  Human  Security:  Historical  and  Theoretical Implications, NP: IPSHU