نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

امروزه می‌توان کنترل و هدایت افکار عمومی را یکی از مأموریت‌های اصلی رسانه‌ها دانست. در این پژوهش الگویی از استفاده صاحبان قدرت از رسانه‌ها با هدف تأثیرگذاری بر سرمایه فرهنگی و سبک زندگی افراد جامعه ارائه و آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور بودند که 280 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی، برای تحلیل اطلاعات جمعیت‌شناختی از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی در قالب روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS نسخه 3 بهره گرفته شد. طبق نتایج پژوهش، بین سیاست‌گذاران و رسانه، رسانه و سرمایه فرهنگی و سرمایه فرهنگی با سبک زندگی جامعه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما سواد رسانه‌ای، تأثیر رسانه‌ها بر سرمایه فرهنگی را تعدیل نمی‌کند. نتایج این پژوهش کاربردهایی برای اصحاب رسانه و سیاستگذاران این حوزه دارد که در بخش پایانی پژوهش به اهم آن‌ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of media policies and consumption on cultural capital and lifestyle: the moderating role of media literacy

نویسندگان [English]

  • Faraz Sadeghvaziri 1
  • Elham Ebrahimi 2
  • saeed shadman 3

1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 Assistant professor, management department, institute for humanities and cultural studies

3 kharazmi university

چکیده [English]

Today, controlling and directing public opinion can be considered as one of the main missions of the media. In this research, a model of the use of media by those in power with the aim of influencing the cultural capital and lifestyle of society is presented and tested. The statistical population of the study was students of one of the public universities in the country, 280 of whom were selected as a sample. Library and field methods (questionnaire) were used to collect information. In the descriptive statistics section, SPSS software version 26 was used to analyze demographic information. To test the research hypotheses, inferential statistics in the form of structural equation modeling and SMART PLS version 3 software were used. According to the research results, there is a direct and significant relationship between policy makers and media consumption, media consumption and cultural capital and cultural capital with the lifestyle of society; But media literacy does not moderate the impact of the media on cultural capital. The results of this research have applications for the media and policy makers in this field, the most important of which are mentioned in the final part of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy making
  • Media
  • Cultural capital
  • Life style
  • Media literacy