نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تحلیل کیفی محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای متوسطه دوم از منظر توجه به ابعاد سواد رسانه‌ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و به‌منظور بررسی مسئله‌ی سواد رسانه‌ای در متن کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای دوره دوم متوسطه، از واحدهای تحلیل ازلحاظ میزان برخورداری آن‌ها از مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای بهره گرفته‌ شد. نتایج حاصل از تحلیل کتاب تفکر و سواد رسانه‎ای مورد پژوهش از نظر مولفه‌های سواد رسانه‌ای نشان داد که به مؤلفه‌ شایستگی‌های شخصی بیشترین توجه و به مؤلفه‌ شایستگی اجتماعی کمترین توجه شده است. در میان شاخص‎های شایستگی‌های شخصی به ترتیب به مولفه‌های رفتار کاربر؛ دانش در مورد رسانه‎ها و مقررات رسانه‌ای و مولفه درک محتوای رسانه‎ها و عملکرد آن بیشترین توجه شده بود. همچنین در میان شاخص‎های مولفه مهارت فنی، استفاده فعال و متعادل از رسانه؛ استفاده پیشرفته از اینترنت و مهارت‎های رایانه‎ای و اینترنتی بیشترین توجه شده بود. در میان شاخص مولفه شایستگی‎های اجتماعی به مولفه تولید محتوا توجه بهتری شده بود و به مولفه‌های روابط اجتماعی و مشارکت شهروندی خیلی کم توجهی شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of Media Literacy in Secondary Media Thinking and Literacy Textbooks from the Perspective of Qualitative Content Analysis

نویسندگان [English]

  • rafigh hasani 1
  • delnia abdi 2

1 Department of Educational Sciences, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Master of Curriculum Planning, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to qualitatively analyze the content of the book Secondary Media Thinking and Literacy from the perspective of considering the dimensions of media literacy. The present study was a content analysis and in order to investigate the issue of media literacy in the textbook of thinking and media literacy in the second year of high school, analysis units were used in terms of their level of media literacy components. The results of the analysis of the book Media Thinking and Literacy showed that the most attention was paid to the component of personal competencies and the least attention was paid to social competence. Among the indicators of personal competence, respectively, are the components of user behavior; Knowledge of the media and media regulations and the component of understanding media content and its function were given the most attention. Also among the indicators of technical skill component, active and balanced use of media; Advanced use of the Internet and computer and Internet skills received the most attention. Among the social competency component index, better attention was paid to the content production component and very little attention was paid to social relations and citizen participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Thinking and Literacy
  • Personal Competence
  • Social Competence
  • Critical Understanding