نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت، قائم شهر ، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

4 گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

10.30465/ismc.2022.40213.2524

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به‌صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به‌ویژه توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان حوزه رسانه در تهران و نیز شامل نخبگان، اساتید دانشگاه در رشته‌های ارتباطات و رسانه، مسئولین سیاست خارجی کشور، مسئولین سازمان‌های رسانه‌ای کشور و در صورت امکان دانشجویان عرب اهل رسانه دانشگاه بغداد و بیروت بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 385 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه 41 سوالی می باشد. روایی آن به شیوه صوری و محتوایی تایید شده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 84/0 اثبات شده است. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص های (نوآوری، مشتری مداری، اعتبار برند، زیرساخت های فناوری، مدیریت، محتوا، پشتیبانی، مزیت رقابتی ، کیفیت خدمات، ارزش آفرینی ، بازاریابی، منابع انسانی و ارتباطات سازمانی) بر دیپلماسی رسانه ای با ضریب تاثیر متناسب، اثرگذار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural modeling of the value chain of media productions in Iranian media diplomacy towards the Arab world

نویسندگان [English]

  • afshin azadi 1
  • mehrdad matani 2
  • Ali Falah 3
  • Yousef gholipourkanani 4

1 , Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran

2 Assistant Professor Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad Unuversity

3 Noor Branch, Islamic Azad University

4 Department of governmental management, Qaemshaاr Branch, Islamic Azad University, Qaemshaاr, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is structural modeling of the value chain of media productions in Iranian media diplomacy towards the Arab world. The present research is applied in terms of purpose and is quantitative in terms of research design and descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population included all media experts in Tehran, including elites, university professors in the fields of communications and media, foreign policy officials, officials of the country's media organizations, and, if possible, Arab media students from the universities of Baghdad and Beirut. The sample size was selected based on Cochran's formula to 385 people. The research tool consists of a questionnaire of 41 questions. Its validity has been confirmed in a formal and content manner and its reliability has been proved based on Cronbach's alpha at the rate of 0.84. The collected data were based on the analysis of structural equations in LISREL software. The results showed that indicators (innovation, customer orientation, brand credibility, technology infrastructure, management, content, support, competitive advantage, service quality, value creation, marketing, human resources and organizational communication) on media diplomacy with an impact factor They have been proportionate, effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value chain
  • media productions
  • media diplomacy
  • Iran
  • Iraq
  • Arab world