نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشیارگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

چکیده

اگرچه در همه ی روایت ها؛ سعی بر وفـادار مانـدن بـه موضوع داسـتان و انتقال درونمایـه آن بـه جهان تصویر است، اما در روند این باز تولیـد خاصه در جهان بازی ها ما بـا تغییـر روایـت در دو رسانه ی متفاوت (جهان متن و دیگری جهان تصویر) روبـه رو هستیم؛ و ازاین رو همه ی ابعاد روایت، جز به جز و کامل به بازیکن نشان داده نمی شود. هدف از این پژوهش مطالعه ی تطبیقی نقش قهرمان در بازی رایانه ای میرمَهنا مبارزی از خطه جنوب ایران و بازی ندای وظیفه (نسخه ی جنگ جهانی دوم) مبارزی از آن سوی مرزها ست. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و به روش تطبیقی انجام گرفته، الگوی پیشنهاد داده شده برای آن الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل است. این مقاله در نهایت نشان می دهد این الگو می تواند در تحلیل شخصیت ها در بازی‌های رایانه ای مخصوصا ژانر اول شخص و زیر مجموعه های آن بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hero in Computer Games Case study: MirMahna game and call of duty) (World War Version) With the hero’s journey of Joseph Campbell)

نویسندگان [English]

  • razieh haghshenas 1
  • Fataneh Mahmoudi 2

1 Master Student of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University

2 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University، Babolsar

چکیده [English]

Abstract

Although in all narratives tries is to remain faithful to the principle and subject of the story and convey the underlying theme of that text to the world of imagery, But in the process of this reproduction in the world of games, we are faced with a change of narrative in two different media ) the text world and the other is the image world), therefore all aspects of the narrative are not shown to the player completely. The aim of this study was to comparatively study the role of the hero in the computer game MirMehna, a fighter from the south line and a call of duty (World War II version) of a fighter from across borders.
The present study is descriptive-analytical and has been carried out by comparative method, the proposed model for which is Campbell's hero's travel pattern. this article finally shows that this pattern can be used in analyzing various characters and genres of computer games, especially all of first-person genres and its subsets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hero Journey
  • Hero Role
  • Mirmahna Game
  • Call of Duty Game
  • Joseph Campbell
اخوانی، سعید؛ محمودی، فتانه (1397). «مطالعة تطبیقی در اساطیر ایران و شرق دور )اسطورة سیاوش ایران و کوتان اوتونایِ قوم آینو با رویکرد جوزف کمبل(»، فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره14، شماره 53. 82-41.
آشتیانی، مهرداد؛ خزانه­داری، مژگان (1392). فرهنگ واژگان و دانشنامه تولید بازی­های رایانه
ای، چاپ اول، تهران: بنیاد ملی بازی­های رایانه­ای.
آقابایی، احسان؛ حسن­پور، آرش (1390). «از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه؛ بازنمایی کودکی و نقش­های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 13. شماره46. 235-207.
اقدسی، وحید و همکاران (1391). بازی لغزنده است؛ والدین و بازی­های­ رایانه­ای، چاپ اول، مشهد: رصد.
  بیگ­زاده، خلیل­؛ زندی­طلب، احسان (1396). «تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویرافنامه براساس الگوی کمبل»، مجله علمی پژوهشی جستارهای نوین ادبی، دوره50، شماره 196. 76- 55.
 دادور، ابوالقاسم؛ مقدم، نسرین (1388). «در آمدی بر ارتباط قهرمانان اسطوره­ای با هنرهای معاصر؛ (مطالعه موردی: طراحی دوبعدی و سه بعدی شخصیت­های اسطوره­ای)»، نشریه هنرهای زیبا هنرهای تجسمی، دوره1، شماره39. 14-5.
عزیزی، فرید؛ اتابک، محمد؛ افخمی، حسینعلی (1397). «بازی­های رایانه­ای و بازنمایی زنان: تحلیل نشانه­شناختی مجموعه بازی السا»، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، سال چهارم، دوره4، شماره14، 245-217.
قائمی، فرزاد (1388). «اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در تکامل کهن­الگوی قهرمان»، نشریه متن­پژوهشی ادبی، دوره13، شماره42، 26-9.
  کشتکار، اکبر؛ کروالیان، علی؛ مسعود، نقاش‌زاده؛ منیژه، پورنوروز (1394). «مطالعه مؤلفه
های خلق قهرمان نوجوان در فیلمنامه براساس الگوی سفر هرمان با در نظر گرفتن فرهنگ و هویت ایرانی (بررسی موردی: فیلم­های کودکی ایوان و کودک و فرشته)»، فصلنامه پژوهش
های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره83 ، 147-123.
کمبل، جوزف (1399). سفر قهرمان، عباس مخبر، چاپ دوم، تهران: مرکز.
کمبل، جوزف (1904-1987). قهرمان هزار­چهره، شادی خسرو­پناه، چاپ1385، تهران: گل آفتاب.
مجدی­زاده، زهرا؛ راودراد، اعظم؛ طاهر، زهره (1398). «قهرمان اسطوره­ای در سینمای مسعود کیمیایی»، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پانزدهم، دوره15، شماره55، 106-81.
معقولی، نادیا؛ شیخ­مهدی، علی؛ قبادی، حسینعلی­ (1391). «مطالعه تطبیقی کهن­الگوی سفرِ قهرمان در محتوای ادبی و سینمایی»، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، دوره2، شماره3 ، 101- 87.
میرزایی، حامد؛ قارونی، صادق (1397). «تحلیل بازی ویدیویی ژانر نقش آفرینی ویچر بر
اساس الگوی سفر قهرمان ووگلر»، دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت­های نوین در علوم انسانی ایران، مجله پژوهش­های معاصر در علوم و تحقیقات 1398، سال1، شماره1، 69-59.
نامور­مطلق، بهمن (1392). درآمدی ­بر اسطوره­شناسی: نظریه­­ها و کاربردها، چاپ اول، تهران: سخن.
ویتیلا، استوارت (1959). اسطوره و سینما؛ کشف ساختار اسطوره­ای در50 فیلم به یاد ماندنی، محمد گذر­آبادی، چاپ اول، تهران: هرمس.
هوک، سیدنی (1350). قهرمان در تاریخ، ا. آزاده، چاپ اول، تهران: سازمان برنامه و همکاری موسسه انتشارات فرانکلین.