نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 دانشیارگروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

چکیده

اگرچه در همه ی روایت ها؛ سعی بر وفـادار مانـدن بـه موضوع داسـتان و انتقال درونمایـه آن بـه جهان تصویر است، اما در روند این باز تولیـد خاصه در جهان بازی ها ما بـا تغییـر روایـت در دو رسانه ی متفاوت (جهان متن و دیگری جهان تصویر) روبـه رو هستیم؛ و ازاین رو همه ی ابعاد روایت، جز به جز و کامل به بازیکن نشان داده نمی شود. هدف از این پژوهش مطالعه ی تطبیقی نقش قهرمان در بازی رایانه ای میرمَهنا مبارزی از خطه جنوب ایران و بازی ندای وظیفه (نسخه ی جنگ جهانی دوم) مبارزی از آن سوی مرزها ست. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و به روش تطبیقی انجام گرفته، الگوی پیشنهاد داده شده برای آن الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل است. این مقاله در نهایت نشان می دهد این الگو می تواند در تحلیل شخصیت ها در بازی‌های رایانه ای مخصوصا ژانر اول شخص و زیر مجموعه های آن بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hero in Computer Games Case study: MirMahna game and call of duty) (World War Version) With the hero’s journey of Joseph Campbell)

نویسندگان [English]

  • razieh haghshenas 1
  • Fataneh Mahmoudi 2

1 I Dont Have

2 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Mazandaran University، Babolsar

چکیده [English]

Abstract

Although in all narratives tries is to remain faithful to the principle and subject of the story and convey the underlying theme of that text to the world of imagery, But in the process of this reproduction in the world of games, we are faced with a change of narrative in two different media ) the text world and the other is the image world), therefore all aspects of the narrative are not shown to the player completely. The aim of this study was to comparatively study the role of the hero in the computer game MirMehna, a fighter from the south line and a call of duty (World War II version) of a fighter from across borders.
The present study is descriptive-analytical and has been carried out by comparative method, the proposed model for which is Campbell's hero's travel pattern. this article finally shows that this pattern can be used in analyzing various characters and genres of computer games, especially all of first-person genres and its subsets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hero Journey
  • Hero Role
  • Mirmahna Game
  • Call of Duty Game
  • Joseph Campbell