نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پژوهش حاضر کوششی است در جهت تبیین چیستی "رسانه­های نوین" و توصیف ویژگی­هاو تبیین وجوه تفاوت آن با رسانه­های قدیم. با توجه به هم­زیستی روز افزون انسان با رسانه­های نوین، درک ماهیت این رسانه امروزه بسیار ضروری است. نتایج این نوشته که از روش تحلیلی-توصیفی بهره برده است، نشان می­دهد که رسانه­های نوین جهت ویژگی­هایی بسیار متفاوت و نوظهور،از سایر رسانه­ها متمایز گردیده است و به تبع آن مفاهیم و معانی جدیدی به وجود آمده است تا حدی که آثار و لوازم آن، همه ابعاد زندگی انسان معاصر را در بر گرفته است. روشن است هرگونه آینده پژوهی، مدیریت، تعامل و یا نظارت و بهینه سازی رسانه های نوین مبتنی بر شناخت آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nature of New Media

نویسندگان [English]

  • fatemeh masdari 1
  • Seyyed Hassan Hosseini 2

1 Ph.D. student of Art Research, Al-Zahra University

2 Professor of Philosophy of Science at Sharif University of Technology

چکیده [English]

This research attempts to explain the nature of "new media", to describe their features and to compare them withtraditional media.Considering the increasing coexistence of humans with the new media, today, it is very essential to understand their nature. The results of this descriptive- analytical study showed that due to the distinct and emerging features ofthe new media, theycan be distinguished from other media;consequently,they havecreated new concepts and meanings and have deeply influenced all aspects of contemporary human life.Obviously,conducting any kind offuturology, management, interaction and monitoring or optimization of the modern media requires their identification

کلیدواژه‌ها [English]

  • : New Media
  • Digitalization
  • Interactivity
  • Virtual
  • Convergence
  • Media Identity
بحرانی، شعله.، سروش، مریم.، حسینی،م.، مقایسه جنسیتی رابطه رسانه ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیراز، فصلنامه مطالعات ملی، 1390، ش 47، سال 12.
حسینی، سید حسن (1388)، زیبایی شناسی و فلسفه رسانه، مهر نیوشا.
کراکر. آرتور، بیدختی. زهره (1380)، جامعه شناسی: انسان گرایی دیجیتال: دنیای پردازش شده مارشال مک لوهان، مجله رسانه، پاییز و زمستان، شماره 48، 32-51
مهدی زاده، سید محمد (1389)، نظریه های رسانه، اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی، همشهری.
 
Artieri, G. B. (2004). I media-mondo: forme e linguaggi dell'esperienza contemporanea (Vol. 19). Meltemi Editore srl.
Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. Digital literacies: Concepts, policies and practices, 30, 17-32.
Chen, G. M. (2012). The impact of new media on intercultural communication in global context.
Coleman, S. (1999). Can the new media invigorate democracy? The Political Quarterly, 70(1), 16-22.
Cosenza, G. (2004). Semiotica dei nuovi media. Roma–Bari: Laterza.
Couldry, N. (2012). Media, society, world: Social theory and digital media practice.
Flogie, A., & Repnik, R. (2008). Meaning of Digitalization. CECIIS-2008.
Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making & unmaking of the new left. University of California Press.
Holmes, D. (2005). Communication theory: Media, technology and society.
Jensen, K. B. (Ed.). (2013). a handbook of media and communication research: Qualitative and quantitative methodologies. Routledge.
Kuhn, T. S. (1957). The Copernican revolution: Planetary astronomy in the development of Western thought.
Morley, D. (2009). For a materialist, non-media-centric media studies. Television & New Media, 10(1), 114-116.
Morley, D., & Robins, K. (2002). Spaces of identity: Global media, electronic landscapes and cultural boundaries. Routledge.
Olsen, N. V., & Christensen, K. (2015). Social media, new digital technologies and their potential application in sensory and consumer research. Current Opinion in Food Science, 3, 23-26.
Rodowick, D. (2001). Reading the figural, or, philosophy after the new media.
Siapera, E. (2011). Understanding new media. Sage.
Tebeaux, E. (1993). Technical Writing for Women of the English Renaissance Technology, Literacy, and the Emergence of a Genre. Written Communication, 10(2), 164-199.
Williams, F., Rice, R. E., & Rogers, E. M. (1988). Research methods and the new media. Simon and Schuster.
Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2013). Mass media research. Cengage learning.
Zierold, M. (2008). Memory and media cultures. Media and Cultural Memory/Medien und kulturelle Erinnerung, 399.