دومینوی رسانه‌ای چگونه شکل می‌گیرد؟ یک مطالعه کیفی در ایران

کاظم شاملو؛ سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ علی محمد مزیدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.43979.2674

چکیده
  هدف پژوهش، واکاوی بستر‌ها و فرایندهای شکل‌گیری پدیده انتشار دومینویی یا همه‌گیری پیام در رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر نقش کاربران بود. روش این پژوهش کیفی و رویکرد آن، نظریه زمینه‌ای است. جامعه‌ هدف، کارشناسان فعال در حوزه رسانه و مراکز علمی و دانشگاهی بودند که با استفاد از نمونه‌گیری نظری و هدفمند 17 نفر از آنان برای مصاحبه عمیق ...  بیشتر

بررسی رابطه بین الگوی مصرف رسانه‌های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان جوانان 18 تا 25 سال

داوود مهرابی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.45355.2738

چکیده
  استفاده از رسانه‌های اجتماعی با فرصت‌ها و تهدیدهایی از جمله بروز رفتارهای پرخطر همراه است. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه استفاده و رضایتمدی و نظریه هنجارهای اجتماعی و همچنین تکیه بر ادبیات پیشین تحقیق درصدد شناخت رابطۀ بین الگوی مصرف رسانه‌های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان است. در این پژوهش مقطعی که ...  بیشتر

تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی و نوآوری با تبیین نقش میانجی خودکارآمدی و هوش فرهنگی

محمدجواد نائیجی؛ محمدرضا هوشمند

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 307-332

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.32015.2235

چکیده
  امروزه گسترش و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آن را به یک زیرساخت دیجیتال با اثرات شگرف در دنیای کسب‌و‌کار تبدیل کرده است. با وجود حیاتی بودن کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مدرن، مطالعات اندکی در خصوص تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر این دو متغیر صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، در مواجه با پدیده جهانی‌شدن تمایزهای فرهنگی نمود بیشتری یافته ...  بیشتر