نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/ismc.2023.45355.2738

چکیده

استفاده از رسانه‌های اجتماعی با فرصت‌ها و تهدیدهایی از جمله بروز رفتارهای پرخطر همراه است. مطالعه حاضر با استفاده از نظریه استفاده و رضایتمدی و نظریه هنجارهای اجتماعی و همچنین تکیه بر ادبیات پیشین تحقیق درصدد شناخت رابطۀ بین الگوی مصرف رسانه‌های اجتماعی و انجام رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان است. در این پژوهش مقطعی که به صورت کمّی انجام شد، پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، 406 پاسخگوی 18 تا 25 ساله نسبت به تکمیل پرسشنامه آنلاین اقدام کردند. تحلیل کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ایموس انجام شد. از بین رسانه‌های مورد مطالعه، اینستاگرام، واتساپ، شاد و تلگرام بیشترین استفاده را داشته که کاربران به طور عمده شب‌ها و از طریق گوشی تلفن‌همرا به این رسانه‌ها دسترسی می‌یابند. بر اساس یافته‌های تحقیق، بروز رفتارهای پرخطر به طور کلی در بین پاسخگویان پایین گزارش شده است. سهولت استفاده از رسانه‌های اجتماعی با رفتارهای پرخطر دارای همبستگی معنا‌دار است. در بررسی تأثیر غیرمستقیم روابط بین متغیرهای نظریه استفاده و رضایتمندی از طریق هنجارهای اجتماعی، رابطه معناداری مشاهده نشد. این یافته‌ها می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه‌های مداخله ای با هدف پرهیز از انجام رفتارهای پرخطر ناشی از استفاده رسانه‌های اجتماعی کمک‌کننده باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Social Media Usage Pattern and Committing High-Risk Behaviors among Young Adults Ages 18 to 25 Years

نویسنده [English]

  • Davood Mehrabi

Dept. of Cultural Studies and Communication, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

چکیده [English]

Social media creates some opportunities and threats including the emergence of risky behaviors. Using the theory of use and gratification and the theory of social norms, as well as relying on previous research literature seeks to understand the relationship between the pattern of social media consumption and high risk behaviors among teenagers and young adults. In this cross sectional quantitative research, after assuring the validity and reliability of the questionnaire, 406 respondents aged 18 to 25 completed the online questionnaire. SPSS and AMOS used to perform analyses. As findings shown, Instagram, WhatsApp, Iranian Educational Network of the Students (SHAD), and Telegram were the most used media, which users mainly access through mobile phones at night. The incidence of high risk behavior was generally reported low among the respondents. Ease of access to social media had a significant correlation with high risk behaviors. Investigating the indirect effect of the relationships between the variables of use and satisfaction theory through social norms indicates no significant correlation. These findings can be helpful in designing and implementing intervention programs with the aim of avoiding risky behaviors caused by social media usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social media
  • use and gratification
  • social norms
  • risky behaviors