نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد رشته کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه گسترش و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آن را به یک زیرساخت دیجیتال با اثرات شگرف در دنیای کسب‌و‌کار تبدیل کرده است. با وجود حیاتی بودن کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد مدرن، مطالعات اندکی در خصوص تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی بر این دو متغیر صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، در مواجه با پدیده جهانی‌شدن تمایزهای فرهنگی نمود بیشتری یافته که ممکن است مانعی برای شناسایی فرصت‌ها به شمار آید. لذا پژوهش حاضر، با هدف مطالعه تاثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی و نوآوری با تبیین نقش میانجی خودکارآمدی و هوش فرهنگی صورت گرفته است. داده‌های تحقیق از 147 پرسشنامه که میان مدیران کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد الکترونیکی در شهر تهران توزیع شد گردآوری شده است و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها بیانگر تاثیر دو کارکرد اطلاعاتی و اجتماعی رسانه‌های اجتماعی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی و در نهایت بر نوآوری است. همچنین خودکارآمدی و هوش فرهنگی نقش میانجی را در تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر تشخیص فرصت‌ها ایفا می‌کند. بر مبنای نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود مدیران و شرکت‌های فعال در محیط‌های متنوع فرهنگی، برای ارتقا سطح خودکارآمدی و هوش فرهنگی خود و کارکنان‌شان، تمرکز ویژه‌ای بر به‌کارگیری رسانه‌های اجتماعی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Media on Entrepreneurial Opportunity Recognition and Innovation: Mediating Role of Self-efficacy and Cultural Intelligence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Naeiji 1
  • Mohammad Reza Hooshmand 2

1 Department of Business Management,, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University

2 department of business management, faculty of management, shahid beheshti university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the vital role of innovation and entrepreneurship in the modern economy, there are scant studies on the impact of social media on these factors. This study, thus, aimed to investigate the effect of social media usage on entrepreneurial opportunity recognition and innovation by explaining the mediating role of cultural intelligence. Data were collected randomly using standard questionnaires and then analyzed with SPSS and SMART PLS. This study employed the structural equation modeling (SEM) by applying the partial least squares (PLS) to a sample from 147 Internet-based companies in Tehran. The findings suggested that cultural intelligence mediates the relationship between social media usage for information and social media usage for socializing with entrepreneurial opportunity recognition. In contrast, the effect of social media usage for information on self-efficacy was greater than that of the social media usage for socializing.. Moreover, opportunity recognition has a significant direct effect on innovation and is thus regarded as the most important engine of innovation. This study focused on the cognitive and learning processes and used the concepts of social media and cultural intelligence as stimuli to entrepreneurship and innovation, so as to bring new insights into the entrepreneurial opportunity recognition literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Self-efficacy
  • Cultural intelligence
  • Opportunity recognition
  • internet business
رضاییان، علی، نائیجی، محمدجواد (1391). هوش فرهنگی در تعامل با کارآفرینی استراتژیک، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 9، ص 15-34.
نائیجی، محمدجواد.، اسفندیاری، زینب. (1397). ارتقای عملکرد نوآورانه مدیران فدراسیون‌های منتخب ورزشی از طریق هوش فرهنگی و شخصیت: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه، مطالعات مدیریت دولتی ایران،دوره 1، شماره 2، ص 53-74.
Adikari, A., Burnett, D., Sedera, D., de Silva, D. and Alahakoon, D. (2021) Value co-creation for open innovation: An evidence-based study of the data driven paradigm of social media using machine learning, International Journal of Information Management Data Insights, , 1(2), 100022.
Ang, S., Van Dyne, L. and Rockstuhl, T. (2015). Cultural intelligence: Origins, conceptualization, evolution, and methodological diversity’, in Gelfand, M.J., Chiu, C.-Y. and Y.-Y. Hong (Eds.), Handbook of advances in culture and psychology, 5, 273-323.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavior change’, Psychological Review, 84(2), 191-215.
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication, Media Psychology, 3(3), 265-299.
Bianchi, C., and Andrews, L. (2015). Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile. Journal of Business Research, 68(12), 2552-2559.
Cairns, D. A., Barrett, J. H., Billingham, L. J., Stanley, A. J., Xinarianos, G., Field, J. K., ... and Banks, R. E. (2011). Sample size determination in clinical proteomic profiling experiments using mass spectrometry for class comparison. Proteomics, 9(1), 74-86.
Cheng, C., Lau, Y.-C., Chan, L. and Luk, J.W. (2021). Prevalence of social media addiction across 32 nations: Meta-analysis with subgroup analysis of classification schemes and cultural values. Addictive Behaviors, 117, 106845.
Chowdhury, F., and Audretsch, D.B. (2020). Do corruption and regulations matter for home country nascent international entrepreneurship? The Journal of Technology Transfer, 46, 720-759.
Corbett, A. C. (2005). Experiential learning within the process of opportunity identifi- cation and exploitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 473–491.
Digital Global. (2021). Global Digital Overview. Available online: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digitaloverview, (accessed on 20 July).
Dobrev, S. and Barnett, W. (2015). Organizational Roles and Transition to Entrepreneurship. Academy of Management Journal, 48(3), 433-449.
Dyne, V.L., Ang, S., Ng, K.Y., Rockstuhl, T., Tan, M.L., Koh, C. (2012). Sub-dimensions of the four factor model of cultural intelligence: expanding the conceptualization and measurement of cultural intelligence. Social and Personality Psychology Compass, 6(4), 295-313.
Ferreira, C.C. (2020). Experiential learning theory and hybrid entrepreneurship: factors influencing the transition to full-time entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 26(8), 1845-1863.
Frederiks, A.J., Englis, B.G., Ehrenhard, M.L. and Groen, A.J. (2019). Entrepreneurial cognition and the quality of new venture ideas: An experimental approach to comparing future-oriented cognitive processes. Journal of Business Venturing, 34(2), 327-347.
Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Gustafsson, A., Snyder, H., & Witell, L. (2020). Service Innovation: A New Conceptualization and Path Forward. Journal of Service Research, 23(2), 111-115.
Hayes, A. F.,and Rockwood, N.J. (2017). Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research: Observations, recommendations, and implementation. Behaviour research and therapy, 98, 39-57.
Henseler, J., Ringle, C. M. and Sinkovics, R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in international Marketing, 20(1), 277-319.
Hsu, M.-H., Tien, S.W., Lin, H.C., Chang, C.-M. (2015). Understanding the roles of cultural differences and socio-economic status in social media continuance intention. Information Technology and People, 28 (1), 224-241.
Hu, S., Gu, J., Liu, H., and Huang, Q. (2017). The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity. Information Technology and People, 30(2), 265-281.
Hu, S., Liu, H., and Gu, J. (2018). What role does self-efficacy play in developing cultural intelligence from social media usage? Electronic Commerce Research and Applications, 28, 172-180.
Hu, S., Liu, H., Zhang, S. and Wang, G. (2020). Proactive personality and cross‐cultural adjustment: Roles of social media usage and cultural intelligence. International Journal of Intercultural Relations, 74, 42-57.
Huang, Q. and Wong, D.W.S. (2016). Activity patterns, socioeconomic status and urban spatial structure: what can social media data tell us?’. International Journal of Geographical Information Science, 30(9), 1873-1898.
Ireland, D., and Webb, J, (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation, Business Horizons, 50(1), 49-59.
Jiménez-Jiménez, D. and  Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 417-408.
Kashian, N. and Li, Y. (2020). Posting Exercise Activity on Social Media for Self-Efficacy and Well-Being. Southern Communication Journal, 85(2), 73-84.
Kubicek, A., Bhanugopan, R. and O’Neill, G. (2019). How Does Cultural Intelligence Affect Organisational Culture: The Mediating Role of Cross-Cultural Role Conflict, Ambiguity, and Overload. The International Journal of Human Resource Management, 30(7), 1059-1083.
Li, C., Tsai, W.H.S. (2015). Social media usage and acculturation: a test with Hispanics in the U.S. Computers in Human Behavior, 45, 204-212.
Lorenz, M. P., Ramsey, J. R., and Richey Jr, R. G. (2018). Expatriates’ international opportunity recognition and innovativeness: The role of metacognitive and cognitive cultural intelligence. Journal of World Business, 53(2), 222-236.‏
Madanoglu, M. (2021). Mental aspects of cultural intelligence and self-creativity of nascent entrepreneurs: The mediating role of emotionality. Journal of Business Research, 131(3), 793-802.
Mc fadzean, E.A., Loughlin, O., Shaw, E. (2015). Corporate entrepreneurship and innovation partl: the missing link. European Journal of innovation management, 350-372.
Naeiji, M.J. and Mahmoodi, M.M. (2014). The Theory of Multiple Intelligences for Athletes and Cohesion in Sports Teams. Arabian Journal of Business and Management Review, 3(7), 16-27.
Naeiji, M.J. and Siadat. S.H. (2019). Developing a Measurement for Strategic Entrepreneurship by Linking its Dimensions to Competitiveness in Knowledge-based Firms. International Journal of Business Innovation and Research, 18(1), 1-18.
Ng, K.-Y., Van Dyne, L. and Ang, S. (2019). Speaking out and speaking up in multicultural settings: a two-study examination of cultural intelligence and voice behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 151, 150-159.
Park, J. S.  (2005). Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: a new perspective and supporting case study. Technovation, 25, 739-752.
Park, J.Y., Sung, C.S. and Im, I. (2017). Does Social Media Use Influence Entrepreneurial Opportunity? A Review of its Moderating Role’, Sustainability, 9(9), 1593.
Ratasuk, A. and Charoensukmongkol, P. (2020). Does cultural intelligence promote cross-cultural teams' knowledge sharing and innovation in the restaurant business?’. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 12(2), 183-203.
Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J. M. (2014). SmartPLS 3. Hamburg: SmartPLS. Academy of Management Review, 9, 419-445.
Santos, G., Afonseca, J., Lopes, N., Félix, M. J., and Murmura, F. (2018). Critical success factors in the management of ideas as an essential component of innovation and business excellence. International Journal of Quality and Service Sciences, 10 (3), 214–232.
Shu, R., Ren, Sh. and Zheng, Y. (2018). Building networks into discovery: The link between entrepreneur network capability and entrepreneurial opportunity discovery. Business Research, 85, 197–208.
Sigala, M., and Chalkiti, K. (2015). Knowledge management, social media and employee creativity. International Journal of Hospitality Management, 45, 44-58.
Smith, R.A., Khawaja, N.G. (2011). A review of the acculturation experiences of international students. International Journal of Intercultural Relations, 35 (6), 699-713.
Cincera, J., Biberhofer, P., Binka, B., Boman, J., Mindt, L. and Rieckmann, M. (2018). Designing a sustainability-driven entrepreneurship curriculum as a social learning process: a case study from an international knowledge alliance project. Journal of Cleaner Production, 172,  4357-4366.
Sol, J., Beers, P.J. and Wals, A.E.J. (2013). Social learning in regional innovation networks: trust, commitment and reframing as emergent properties of interaction. Journal of Cleaner Production, 49, 35-43.
Tenenhaus, M., Amato, S. and Vinzi, V.E. (2004). A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, 1, 739-742.
Vandor, P., and Franke, N. (2016). See Paris and… found a business? The impact of cross- cultural experience on opportunity recognition capabilities. Journal of Business Venturing, 31(4), 388–407.