دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1399 
3. مقایسه تحلیلی ـ تطبیقی نحوه بهره‌برداری عرفان حلقه و اشو از بستر فضای مجازی

10.30465/ismc.2021.6073

فهیمه رحیمی خویگانی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ علی اکبر جعفری


7. " واکاوی رویکرد رسانه ملی در ترویج فرهنگ شانس و اقبال"

10.30465/ismc.2021.6078

محمدرضا فیروزی؛ سیف الله فرزانه؛ ابوالقاسم حیدرآبادی


9. دین و تصویر: تحلیل تصویری سه دهه از برنامه تلویزیونی «درسهایی از قرآن»

10.30465/ismc.2021.31211.2203

بشیر معتمدی؛ مهدی منتظرقائم؛ اصغر فهیمی فر؛ عبدالله بیچرانلو