مجله علمی پژوهشی مطالعات میان رشته­ای در رسانه وفرهنگ، با هدف اصلی گسترش و تبیین دیدگاههای نظری مرتبط به حوزه رسانه های جدید در سال1389 راه اندازی شده است.

با توجه به ارتباط عمیق و جدا ناشدنی مباحث رسانه ای ومباحث مرتبط به حوزه فرهنگ، اولویت موضوعی نشریه، مطالعات میان رشته ای، رسانه شناسی، فرهنگ پژوهی تعیین شده است.

از متفکران، محققان، واستادان این حوزه از مطالعات تقاضامندیم، این نشریه را همچون گذشته از دیدگاهها ومقالات ارزشمند خود بهره مند کنند.

این مجله، محورهای موضوعی زیر را در اولویت بررسی خود قرار میدهد.

  1. فلسفه رسانه ومطالعات بنیادین رسانه
  2. مطالعات فرهنگی ورسانه
  3. دین ورسانه
  4. اخلاق، حقوق ورسانه
  5. تاریخ و رسانه
  6. جامعه شناسیفرهنگی و رسانه
  7. مدیریت و سیاست گذاری رسانه­های جدید
  8. زیبایی شناسی ورسانه