مطالعات بین‌رشته‌ای در رسانه و فرهنگ (ISMC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله