نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات،‌دانشگاه امام صادق (ع)

10.30465/ismc.2021.32735.2259

چکیده

ظهور اینترنت، پیشفرض‌ها را در هستی‌شناسی رسانه جمعی به چالش کشید. از همین رو، دانشمندان در دهه‌های اخیر به صرافت جدی جهت بازسازی مفهومی رسانه‌گونگی اینترنت افتاده‌اند. یکی از خطوط مفهومی اخیر، کلیدواژه‌ای پرکاربرد به نام «همگرایی» است. سؤال اصلی آنست که منظور از همگرایی در عصر دیجیتال چیست و آیا نوعی اجماع نخبگانی نسبت به مفهوم آن وجود دارد؟ یا برعکس این واژه از «تشتت مفهومی» رنج می‌برد؟ اگر پاسخ به سؤال اول مثبت است، آیا می‌توان تعریفی جامع از این واژه ارائه کرد؟
یافته‌ها از طریق روش مقایسه دائمی نشان می‌دهد مفهوم‌پردازی این واژه،‌ «واگرا و متشتت» است. به نظر می‌رسد در یک رویکرد جامع ارتباطی، می‌توان همگرایی را مستولی بر اکثر عناصر ارتباطی دانست. آنچه به عنوان تعریف جامع از همگرایی تحت عنوان «همگرایی ارتباطی جامع مجازی (هاجم)» پیشنهاد می‌شود عبارت است از: «فرایند تقارب و یکپارچگی در 1-عمل ارتباط (میان فرستنده و گیرنده)، 2-ابزار ارتباط (میان رسانه‌های همگانی)، 3-پیام ارتباط (میان دیداری و شنیداری)، 4-سطوح ارتباط (میان ارتباط جمعی و غیر جمعی) و 5-کارکرد ارتباط (میان اطلاع‌رسانی، آموزشی و سرگرمی) است که 6-بر اثر دیجیتال شدن (یکپارچگی بین سه زیرساخت نظام داده‌ها (فناوری اطلاعات)، ارتباطات دور و رسانه ها) در رسانة اینترنت به وقوع پیوسته است.»

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conceptual Challenge of Convergence in the Digital Age; Conceptualization of "Comprehensive Communicative Cyber Convergence"

نویسنده [English]

  • Mohammadsadegh nasrollahi

ISU

چکیده [English]

The advent of the Internet has challenged some assumptions in mass media ontology. One of the conceptual lines introduced is the widely used keyword called "convergence". Now the main question of this article is what is meant by convergence on the Internet and is there a kind of relative elite consensus on its meaning? Or, conversely, does it suffer from "conceptual fragmentation"? If the answer to the first question is yes, can a comprehensive definition of the term be provided?
Findings of this study show that the conceptual space of this word is "divergent and fragmented What is proposed as a comprehensive definition of convergence is called " Comprehensive Communicative Cyber Convergence "(4Convergence): "The process of convergence and integration in 1-communication operation (between sender and receiver), 2-communication tool (between mass media) 3- Communication message (between visual and audio), 4- Levels of communication (between mass and non-mass communication) and 5- Function of communication (between information, education and entertainment) which is 6- Due to digitalization (integration between Three infrastructures of data systems (information technology, telecommunications and media)) have taken place in the Internet media."

کلیدواژه‌ها [English]

  • "convergence"
  • "digitalization"
  • "communication"
  • "internet"
  • "mass media"