نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

10.30465/ismc.2024.47264.2808

چکیده

تحولات رسانه‌ها و گسترشرسانه‌های اجتماعی منجر به شکست انحصار دولت‌ها در این عرصه شده است. رسانه‌ها در کنار ارتقا سطح آگاهی‌های عمومی، کمک به درک مناسبات اجتماعی و آشکار کردن تبعیض‌های موجود، باعث افزایش سطح انتظارات شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رسانه اعم از رسانه‌های سنتی و نوین بر قوم‌گرایی سیاسی قوم تالش است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری افراد بالای 15 سال تالش‌های ساکن استان گیلان هستند. حجم نمونه 430 نفر است که با فرمول کوکران تعیین شده است. ابزار گردآوری داده پرسشنامه و روایی ابزار تحقیق با روش اعتبار صوری و تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که کانال‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی مجازی تاثیر مثبت بر قوم‌گرایی سیاسی دارد؛ ولی بین قوم‌گرایی سیاسی با رسانه‌های داخلی، مذهب، تحصیلات، سن و جنسیت رابطه معنادار وجود ندارد. قوم‌گرایی سیاسی تحت تاثیر کانال‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی در بین قوم تالش در حال افزایش است. برخلاف گذشته که رسانه‌های داخلی قوم‌گرایی سیاسی را تعدیل می‌کرد، بی‌توجهی از بازنمایی مناسب قوم تالش باعث شده است که این رسانه تاثیری بر تالش‌ها نداشته و حتی تفاوت مذهبی نیز نتوانسته است تغییری در این متغیر ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The sociological study of the impact of the media on the political ethnocentrism of Talesh ethnic

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Ghasemi siani 1
  • Ali Ehterami 2
  • Hossein Heidari 3

1 Kharazmi University

2 Islamic Azad University

3 faculty member of ihss

چکیده [English]

Nowadays, the media have been developed. Influence of social media has led to the defeat of the governments' monopoly. Along with raising public awareness, helping to understand social relations and discrimination, the media has increased the level of users' expectations. The purpose of this research is to investigate the impact of the media, including traditional and new media, on the political ethnocentrism of Talesh ethnic. The method is survey and the statistical population are people over 15 years. The sample size is 430 that determined by Cochran's formula. The data collection tools is a questionnaire. The validity has been confirmed with face validity and confirmatory factor analysis and its reliability with Cronbach's alpha. The findings showed that satellite channels and online social networks have a positive effect on political ethnocentrism; but there isn’t relationship between political ethnocentrism and traditional media, religion, education, age and gender. The results showed that political ethnocentrism is increasing under the influence of satellite channels and social networks. Unlike in the past, when the traditional media moderated and controlled political ethnocentrism, neglect of this media has caused to have no effect on the Talesh ethnic. Even the religious differences hasnot been able to moderate this variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political ethnocentrism
  • media
  • satellite Channels
  • online social networking
  • Talesh ethnic
  • Guilan