نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30465/ismc.2024.44462.2696

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات سبک فرزند پروری و عمل به باورهای دینی خانواده‌ها بر ویژگی‌های فردی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان با توجه به نقش میانجی رسانه‌ها بود. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی از نوع همبستگی (رگرسیون) است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 99-1398تشکیل می‌دهند (حدوداً 15 هزار دانش‌آموز دختر و پسر). نمونه آماری پژوهش شامل 375 دانش‌آموز (با توجه به جدول مورگان) هستند که به‌صورت خوشه‌ای- تصادفی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند(2010)، پرسشنامه باورهای مذهبی(1379)، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو طراحی‌شده توسط مک کری و کوستا(2012) مقیاس رشد اجتماعی واینلند، پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور(۱۹۹۹) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده از رسانه‌های جمعی بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح 99/0، سبک‌های فرزند پروری و عمل به باورهای دینی خانواده‌ها و رسانه بر ویژگی‌های فردی و اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار است و با توجه به آنکه مقادیر به‌دست‌آمده از آزمون سوبل بیشتر از 96/1 می‌باشد و در سطح اطمینان 95/0 معنی‌دار می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که متغیر رسانه به‌عنوان متغیر میانجی بین متغیرهای عنوان‌شده عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effects of parenting style and following the religious beliefs of families on the personal, social and academic characteristics of students with regard to the mediating role of the media.

نویسندگان [English]

  • Mahmod Moradi 1
  • Majid Zargham Hejebi 2
  • Hassan Mirzahosini 3

1 PhD student in Educational Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch Qom, Iran

2 Assistant Professor of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of General Psychology, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to analyze the effects of parenting style and adherence to religious beliefs of families on the individual, social and academic characteristics of students, considering the mediating role of the media. This research is descriptive of the correlation (regression) type in terms of its purpose, application and method. The statistical population of this research includes all the students of the second year of high school in Qom in the academic year 2018-2019 (about 15 thousand male and female students). The statistical sample of the research includes 375 students (according to Morgan's table) who were randomly selected and examined. Research tools include Baumrind's parenting styles questionnaire (2010), religious beliefs questionnaire (2019), neo personality characteristics questionnaire designed by McCree and Costa (2012), Vineland social development scale, Pham and Taylor's academic performance questionnaire (1999) and researcher-made questionnaire. It was the use of mass media. The results of the present research showed that at the level of 0.99, parenting styles and adherence to the religious beliefs of families and the media have an effect on the individual, social and academic characteristics of students, and considering that the values obtained from the Sobel test are more than is 1.96.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting style
  • religious beliefs
  • personality traits
  • social development
  • students