نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران

2 کارشناسی مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا

3 کارشناس/ مرکز تحقیق، وسعه و نوآوری میدکو

10.30465/ismc.2024.42758.2621

چکیده

کارآفرینی یکی از پیشران های توسعة کشوراست که دراسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است.توفیق درکارآفرینی خود نیازمند دانش و بصیرتی برآمده از تجارب کارآفرینان موفق است.دراین‌بین برنامه های گفتگو محورصداوسیما مخزنی ازدانش است که کمترمورد توجه محققان قرار گرفته است و می تواند باهدف استخراج عوامل موفقیت کارآفرینان مورد کاوش قرار گیرد. هدف اصلی ازانجام این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینان در ایران با استفاده ازرهیافت نظام مند(اشترواس و کوربین)نظریه داده بنیان می‌باشد.جامعة مورد مطالعة پژوهش شامل51 تعدادی کارآفرین شرکت‌کننده دربرنامة هفتگی تلویزیونی پایش بین سال‌های 94-1392است که با استفاده ازروش نمونه‌گیری هدفمند، مصاحبه، گزینش و بررسی شده است. فرایند گردآوری اطلاعات تا سطح اشباع نظری و آستانة سودمندی اطلاعات قابل‌دسترس(43 مصاحبه)ادامه یافت.پس از پالایش کدهای اولیه به کمک نرم‌افزارMAXQDA،عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینان براساس صورت بندی نظریه داده بنیان بدین شرح پدیدار گشتند:شرایط علی شامل:تربیت خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و الگوهای اجتماعی؛شرایط زمینه ای شامل:پنجره فرصت و حمایت های دولت؛شرایط مداخله گرشامل:تجربه ی کار در کودکی و نوجوانی،تجربه کارحرفه ای،دارابودن سرمایه اجتماعی،شم کسب و کار،دانش تخصصی و تعهدبه جامعه و کشور؛روحیه کارآفرینی به عنوان مقوله محوری؛راهبردها شامل:مهارت های مدیریتی،شبکه سازی و قصد کارآفرینی ست که در نهایت به انجام ابتکارات کارآفرینانه ی جدید به عنوان پیامد منتج می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the expert-oriented programs of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) as a repository of knowledge; Identifying the key success factors of entrepreneurs participating in the Payesh TV show

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Rahbar 1
  • Mohammadreza Aliabadi Farahani 2
  • Behrouz Mahmoudi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina ,University, Hamedan, Iran

2 Bachelor of Public Administration, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamadan

3 Expert/Midhco Research, Development and Innovation Center

چکیده [English]

Entrepreneurship is a driving force for national development, emphasized in top-level documents. Success in entrepreneurship requires knowledge and insights derived from the experiences of successful entrepreneurs. Among these, conversation-based programs in Radio and television are a relatively unexplored repository of knowledge that can be investigated to extract success factors for entrepreneurs.
The primary objective of this research is to identify the key success factors of entrepreneurs in Iran using a systematic approach based on the Grounded Theory (Strauss and Corbin). The study population consists of 51 entrepreneurs who participated in the weekly television program "Payesh" between 2013 and 2015. Data collection continued until theoretical saturation and information utility were achieved (43 interviews) . After initial coding using MAXQDA software, the key success factors for entrepreneurs emerged based on the data-driven theory as follows: Environmental conditions including family upbringing, personality characteristics, and social patterns; Contextual conditions including opportunity windows and government support; Intervening conditions including childhood and adolescent work experience, professional work experience, social capital, business ownership, specialized knowledge, and commitment to society and the nation; Entrepreneurial mindset as a central concept; Strategies including managerial skills, networking, and entrepreneurial intent that ultimately lead to entrepreneurial initiatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expert-oriented program
  • IRIB
  • entrepreneur
  • entrepreneurship
  • grounded theory