نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری

10.30465/ismc.2023.44064.2679

چکیده

آشنایی با حوزه ارتباطات و رسانه و درک آن که یکی از دلایل مهم صورت‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگی است مستلزم نظریه‌پردازی، بازشناسایی و بازپردازی نظریه است. هدف مقالة حاضر بررسی وضعیت نظریه‌های ارتباط جمعی اجتماعی ـ رفتاری در محیط رسانه‌های جدید است. این امر با استفاده از روش اسنادی و با استفاده از تکنیک‌های متعددی مانند: مقایسه تطبیقی، طبقه‌بندی و استفاده نظام‌مند از داده‌های اسنادی مرتبط دنبال شده است. در ابتدا مبانی و زمینه‌های تفاوت‌های نظریه‌پردازی در رسانه‌های جدید با رسانه‌های جمعی با توجه به چهار مقولة احصاء شده از نظریه‌های اجتماعی ـ رفتاری شامل: محتوای ارتباطی، مخاطب (کاربر)، وسایل ارتباطی (رسانه) و مطالعة تأثیر شناسایی شده است. سپس با درنظرداشتن ریشه‌های تاریخی و زمینه‌های شکل‌گیری هر نظریه، وضعیت نظریه‌های استفاده و رضامندی، برجسته‌سازی، چارچوب‌سازی، مارپیچ سکوت بررسی شده و به مفاهیم جدیدی که به این نظریه‌ها اضافه شده پرداخته است. با نظر به یافته‌ها، به‌طورکلی می‌توان این گزاره را مطرح کرد که هرکدام از این نظریه‌ها با توجه به شرایط و ویژگی‌هایشان در یک طیفِ زیاد تا کم، در محیط رسانه‌های جدید توسعه یافته‌اند، به این معنا که نظریه‌های مذکور در عین حفظ ایدة اصلی‌شان، متأثر از مبانی و زمینه‌های متفاوت رسانه‌های جدید با رسانه‌های جمعی توسعه یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of mass communication theories in the new media environment

نویسندگان [English]

  • mohsen shakerinejad 1
  • arsalan veisi sarchami 2
  • seyedezahra .seyedaghaei 2

1 Faculty member of IRIBU

2 Master's student in journalism

چکیده [English]

Getting familiar with the field of communication and media and understanding that it is one of the important reasons for social and cultural formations requires theorizing, re-identifying and re-examining the theory. The purpose of this article is to examine the status of social-behavioral mass communication theories in the environment of new media. This has been followed by using the documentary method. At first, the bases and fields of theorizing differences in new media and mass media have been identified according to four categories of socio-behavioral theories including: communication content, audience, communication tools and impact study. Then taking into account the historical roots and the contexts of the formation of each theory, the status of the theories of use and consent, highlighting, framing, the spiral of silence has been examined and the new concepts added to these theories have been discussed. According to the findings, it can be stated that each of these theories have been developed in the environment of new media according to their conditions in a range from high to low, in the sense that the mentioned theories, while maintaining their main idea, are influenced by different bases and fields of new medias .

کلیدواژه‌ها [English]

  • : mass communication theories
  • new media
  • development
  • mass media