نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباطات و دین، دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشیار، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه سوره، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.45111.2723

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان 18 تا 30 ساله به هویت مدرن است. روش تحقیق، کمی؛ ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته؛ و حجم نمونه برابر با 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در سال 1401 جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.399=r)، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.328=r) و خودابرازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.532=r) و گرایش به هویت، رابطه معناداری وجود دارد. در واقع حضور مستمر، وابستگی و تعلق به این فضا و تولید محتوا و خودابرازی در این فضا منطبق با الگوها و فرهنگ جهانی منجر به پذیرش هویت و ارزش‌های مدرن (عقل‌گرایی، مادی‌گرایی، فردگرایی، غرب گرایی و جهانی‌سازی و نفی تقدیرگرایی و ترویج زندگی نمایشی و لوکس ) شده است.
کلیدواژه‌ها: هویت مدرن، شبکه‌های اجتماعی مجازی، جوانان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual networks and the formation of modern identity

نویسندگان [English]

  • manouchehr saber 1
  • Hassan Bashir 2
  • Masoudi, Omid Ali 3
  • Nasim Majidi 4

1 PhD in Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor in Communication and Religion, Imam Sadiq University

3 Associate Professor, Department of Social Communication, Sourah University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Communication Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the role and place of virtual networks in the formation of modern identity of young people. This research was conducted with mixed method, qualitative (GT) and quantitative (survey) and in terms of practical purpose and in terms of the method and nature of the research, it is descriptive and survey type. The method of data collection was a researcher-made questionnaire, and the data collection tool was the answers received from the statistical population. To measure reliability in this research, Cronbach's alpha coefficient, which is extracted through SPSS software calculations, was used. Also, to calculate the validity of the questionnaire, it was revised and finalized through content validity and using the opinions of professors.
In order to achieve Strauss and Corbin's paradigmatic model, with foundational data method and interviews with 13 experts, the findings were coded in three open, central and selective stages, and the result of coding to achieve the paradigmatic model included: causal, contextual, intervening factors, strategies and consequences. . In the second step, the required data was obtained using the foundation data method and using a researcher-made questionnaire, by surveying 384 young Tehrani users from 5 regions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Modern identity"
  • "virtual social networks"
  • "youth"
  • "identity"