نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباطات و دین، دانشگاه امام صادق (ع)

3 دانشیار، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه سوره، تهران، ایران

4 استادیار، گروه ارتباطات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30465/ismc.2023.45111.2723

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش جوانان 18 تا 30 ساله به هویت مدرن است. روش تحقیق، کمی؛ ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته؛ و حجم نمونه برابر با 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در سال 1401 جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.399=r)، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.328=r) و خودابرازی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (0.532=r) و گرایش به هویت، رابطه معناداری وجود دارد. در واقع حضور مستمر، وابستگی و تعلق به این فضا و تولید محتوا و خودابرازی در این فضا منطبق با الگوها و فرهنگ جهانی منجر به پذیرش هویت و ارزش‌های مدرن (عقل‌گرایی، مادی‌گرایی، فردگرایی، غرب گرایی و جهانی‌سازی و نفی تقدیرگرایی و ترویج زندگی نمایشی و لوکس ) شده است.
کلیدواژه‌ها: هویت مدرن، شبکه‌های اجتماعی مجازی، جوانان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual networks and the formation of modern identity

نویسندگان [English]

  • manouchehr saber 1
  • Hassan Bashir 2
  • Masoudi, Omid Ali 3
  • Nasim Majidi 4

1 PhD in Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor in Communication and Religion, Imam Sadiq University

3 Associate Professor, Department of Social Communication, Sourah University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Communication Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the role and place of virtual networks in the formation of modern identity of young people. This research was conducted with mixed method, qualitative (GT) and quantitative (survey) and in terms of practical purpose and in terms of the method and nature of the research, it is descriptive and survey type. The method of data collection was a researcher-made questionnaire, and the data collection tool was the answers received from the statistical population. To measure reliability in this research, Cronbach's alpha coefficient, which is extracted through SPSS software calculations, was used. Also, to calculate the validity of the questionnaire, it was revised and finalized through content validity and using the opinions of professors.
In order to achieve Strauss and Corbin's paradigmatic model, with foundational data method and interviews with 13 experts, the findings were coded in three open, central and selective stages, and the result of coding to achieve the paradigmatic model included: causal, contextual, intervening factors, strategies and consequences. . In the second step, the required data was obtained using the foundation data method and using a researcher-made questionnaire, by surveying 384 young Tehrani users from 5 regions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Modern identity"
  • "virtual social networks"
  • "youth"
  • "identity"
افشاریان، ندا(1396). پیش بینی شکل گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر بر اساس میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 24(1): 147-141، بهار.
اجتهادی، مصطفی، کشافی نیا، وحید(1398). بررسی جامعه شناختی مخاطبان فرهنگ سلبریتی در اینستاگرام فارسی، فصلنامه مطالعات رسانه­های نوین، 5(20): 148-113. زمستان.
احد زاده، ا(1390). نقش تفاوت­های فرهنگی در خود ابرازی کاربران سایت­های شبکه اجتماعی، علوم اجتماعی،(56): 25-20
بذر افشان، شهرزاد(1396). بررسی تاثیر مولفه­های مدرنیته بر هویت اجتماعی جوانان(مورد مطالعه: جوانان شهر آزاد شهر). مطالعات علوم اجتماعی ایران،14(55): 39-27، زمستان.
آئیئی،فرزانه(1400). بررسی رابطه بین استفاده از اینستاگرام با گرایش به سبک زندگی دیجیتال(مورد مطالعه: کاربران 18 تا 35 سال)، پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
توفیقی، مظاهر(1391). رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه­های شهر کرد، پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
جی دان، رابرت(1393). نقد اجماعی پست مدرنیته، مترجم: صالح نجفی،تهران: موسسه جهان کتاب.
حاجیانی، ابراهیم، درویشی، محسن(1392). مطالعه گرایش ایرانیان به هویت مدرن، جامعه شناسی مسائل ایران، 2(4):63-39، بهار.
حکیمی، رویا(1389). نقش شبکه­های اجتماعی بر هویت (مطالعه­ی موردی روی فیس بوک و کاربران کرد.فصلنامه مطالعات رسانه، 3(3):15-1، تابستان.
داریاپور، زهرا(1380). جایگاه سنت و مدرنیته در نظام ارزشی جوانان و بزرگسالان شهر تهران، تهران.دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
رهنمای رودپشتی، فریدون، بنی مهد، بهمن، میرسعیدی، جعفر(1393). مدرنیته و حسابداری مدیریت، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(12): 13-1، تابستان.
رضایی امنلویی، حسین، دیلمقانی، فرشید(1397). تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی شدن و فضای مجازی با رویکرد علم پایدار، فصلنامه سیاست،5(17): 127-105، تابستان.
رضاپور، ناصر(1399). مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر ویژگی‌های مدرنیته بر هویت قومی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال)، رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
ریتزر، جورج(1379). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
رابینز، کوین، وبستر، فرانک(1385). عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، مترجم: مدی داوودی، تهران: نشر توسعه، چاپ اول.
فرامرزیان، سعید، جعفری، علی(1399). نقش شبکه­های اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مدرن در میان جوانان شهر اردبیل، فصلنامه مطالعات ملی، 21(2): 88-69، تابستان.
گل محمدی، احمد(1381). جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران: نشرنی.
گیدنز، آنتونی (1384). پیامدهای مدرنیت، مترجم: محسن ثلاثی، تهران. نشر مرکز. 
گیدنز، آنتونی.(1377). جهان رها شده، مترجم: علی اصغر سعیدی، تهران: انتشارات علم و ادب.
عباسی، مونا(1400). بررسی نقش اینستاگرام بر ارزش­های اجتماعی از دیدگاه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران شمال.
مهدی زاده، سید محمد و توفیقی، مظاهر(1394). رابطه ی حضور در فضای مجازی و هویت مدرن، فصلنامه رسانه، 26(3): 200-179، تابستان.
مولایی، حمیده، مجدی زاده، زهرا(1396). نقش تفاوت­های فرهنگی و هویتی در خودابرازی کاربران ایرانی شبکه­های اجتماعی: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه­های تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف، تحقیقات فرهنگی ایران، 7(40): 87-67، زمستان.
واتزر مالکوم (1379). جهانی شدن، مترجم:اسماعیل مردانی‌گیوی و سیاوش مریدی٬ تهران. سازمان مدیریت صنعت.
 
 
Dutta. Piyali, De. Chirashri, Chandan. Adhikary(2017).Impact of social media on student life: A blessings or curse, International Journal of Multidisciplinary Research and Development Online,4(7): 479-486.
Jiao, Yongbing .Soo Jo,Myung. Sarigöllü,Emine (2017).Social Value, Content Value, and Brand Equity in Social Media Brand Communities: A Comparison of Chinese and U.S. Consumers, International Marketing Review 35(1):18-41.
Mahdia Khoirina, Marisya. Ridho Sisprasodjo, Nova(2018).
Media Social - Instagram Usage And Performance Benefit (Case Study On Housewives Online Seller In Indonesia), .International Journal of Entrepreneurship and Business Development,
, 4(12):132-144.
 Mele, Emanuele. Kerkhof, Peter.  Cantoni, Lorenzo (2021).Analyzing cultural tourism promotion on Instagram: a cross-cultural perspective, Journal of Travel & Tourism Marketing,20(11). 326-340.
Yuki,K.(2019). Modernization, Social Identity, and Ethnic Con.ict, Munich Personal RePEc Archive, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75748.
Rancea, B. How Digital Media is Impacting Lifestyle and Culture, ps://ecommerce-platforms.com/articles/how-digital-media-is-impacting-lifestyle.2021.