نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

در دوران همه گیری کرونا، امکان برگزاری آیین های عزاداری به نحو عمومی و جمعی وجود ندارد. از اینرو، مسئله اصلی پژوهش حاضر مطالعه شیوه انجام عزاداری در بین بازماندگان طبقه متوسط جدید ایرانی و توصیف و تحلیل ویژگی ها و تحولات رخ داده در آنها است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش های نتنوگرافی، اسنادی، مشاهده و مصاحبه در بازه‌ی زمانی اسفند 1398 تا دی 1399 به مطالعه نحوه انجام عزاداری می پردازد.
بر اساس یافته های این پژوهش، عزاداری در بین اعضای طبقه متوسط جدید از اشکال گوناگونی برخوردار شده و از جمله در رسانه های اجتماعی به شیوه های مختلف برگزار شده است. محورهای اصلی تغییرات رخ داده عبارتند از:. 1- مجازی شدن 2- فردی شدن 3- شخصی شدن 4- تصویری شدن 5- جنسیت زدایی شدن 6- دنیوی شدن (فردی شدن دین) 7- تجاری شدن. در توضیح چرایی بروز این ویژگی ها و تغییرات صورت گرفته می توان به تحولات ایجاد شده در سبک زندگی و جهان بینی بازماندگان طبقه متوسط جدید اشاره کرد و در بین این ویژگی ها و خصوصیات سبک زندگی اعضای این طبقه تناظرات و همخوانی هایی را مشاهده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The description and analysis of mourning rituals among new middle class survivors in the era of corona virus pandemic

نویسنده [English]

  • Reza Taslimi Tehrani

Culture, art and communication research center

چکیده [English]

In the era of corona-virus pandemic, there is no possibility for public and collective rituals. The main purpose of the present article is studying the new way that new middle class survivors mourn, describing the characteristics of mourning rituals among them and analyzing the changes occurred in these rituals in this era (2020 February to 2021 January in Iran). To this end, we employ Netnography, observation and interview as methods.
Based on the findings of the present research, in the era of corona-virus, new middle class survivors mourn in different ways especially in social media. Virtualization, individualization, personalization, Visualization, Degenderization, secularization (individualization of religion), and Commercialization are the most important elements of mourning rituals among new middle class survivors. The homology between the characteristics of new middle class lifestyle and above-mentioned elements can explain why they emerged as the new traits of mourning rituals among new middle class survivors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual
  • Death
  • mourning
  • new middle class
  • Corona-virus
  • Virtualization