نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صداوسیما

2 پژوهشگر/ سازمان صداوسیما

10.30465/ismc.2021.34512.2323

چکیده

هدف از این پژوهش کیفی که با روش گراندد تئوری انجام شده است، شناسایی مناسب-ترین اقدامات سازمان صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی درکشور است. جامعه آماری خبرنگاران و دبیران خبر سازمان صداوسیما است که از میان آنها در خبرگزاری صداوسیما و شبکه‌های خبر، العالم و پرس تی‌وی به عنوان چارچوب نمونه‌گیری پژوهش، با نمونه‌گیری هدفمند 26 نمونه انتخاب گردیدند که با ابزار مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته، داده‌های پژوهش از آنها گرداوری و با روش تحلیل مقایسه‌ای مداوم، تحلیل، تبیین و کدبندی شد. براساس نتایج پژوهش مناسب‌ترین اقدام رسانه ملی جهت مقابله با شایعات سیاسی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی تشخیص به موقع شایعه، منبع تولید شایعه و هدف از انتشار آن است که می‌بایست با انجام اقدامات اصولی و برنامه‌ریزی شده جهت مقابله با شایعه از جمله آشنایی مخاطبان به ویژگی‌های شایعات اتتشار یافته در فضای مجازی، پوشش خبری مناسب و رفع ابهام از فضای سیاسی و اجتماعی کشور و حضور تأثیرگذار در فضای مجازی، با مناسب ترین روش شایعات موجود را تکدیب و اعتبار و جایگاه قطب خبری بودن خویش در جامعه را حفظ نماید و از دیگر سو با اقدامات پیشگیری کننده، مانع از تولید و انتشار شایعات دیگر در جامعه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of IRIB in countering political rumors spread on virtual social networks

نویسندگان [English]

  • ardeshir zabolizadeh 1
  • morteza shams 2

1 faculty member IRIB University

2 Researcher/ IRIB

چکیده [English]

The purpose of this qualitative research, which has been done by grounded theory method, is to identify the most appropriate actions of IRIB in dealing with political rumors published on virtual social networks in the country. The statistical society is IRIB’s journalists and editors. Among them in IRIB news agency, IRINN, Alalam and Press TV as the research sampling framework, 26 Sample were selected by purpose sampling and the data were collected from semi-structured interview tools and were coded by Constant Comparative Analysis method. According to the results of the research, the most appropriate national media action to deal with rumors published on social networks is the timely discovery of rumors, the source of rumor and the purpose of its release which should be done by taking rigorous and planned actions, including audience acquaintance with the characteristics of Published rumors in cyberspace, appropriate news coverage and uncertainty over the political and social atmosphere of the country and the influential presence in cyberspace, recounting rumors with the most appropriate method and maintain the credibility and position of our news poles in society and on the other hand, by preventative measures, prevent the production and dissemination of other rumors in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • Virtual social networks
  • Political Rumor
  • IRIR
  • grounded theory