نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(نویسنده مسئول)

3 استاد دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/ismc.2020.5598

چکیده

با توسعه رسانه ها، ارتباطات میان فرهنگی نیز دچار تحولات جدی شده است. گسسته شدن مرزهای زمان و مکان این امکان را فراهم آورده است که ارتباط میان فرهنگ ها تسهیل شود. مقاله حاضر با همین هدف و با تاکید بر روی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان فرهنگی در ایران صورت پذیرفته است. تکنیک به کار رفته در مطالعه حاضر دلفی بوده و جامعه آماری شامل صاحب نظران و کارشناسان مدیریت رسانه، مدیران شبکه های تلویزیونی، مدیران ارشد سازمان صدا و سیما و به طور کل کلیه افرادی بوده که در حوزه سازمان صدا و سیما و ارتباطات میان فرهنگی صاحب نظر بوده اند. نمونه تحقیق توسط لیستی منتخب از 30 نفر از خبرگان این عرصه انتخاب شده‌اند. نتایج این بررسی نشان می دهد بازتعریف مفهوم قوم گرایی (93.4 درصد)، همگرایی اقوام (90 درصد)، افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی (87.4 درصد)، بازتعریف مفهوم هویت ملی و افزایش آن (86.6 درصد)، افزایش میزان همدلی فرهنگی و قومی (80.2 درصد)، ارائه و انعکاس مشترکات فرهنگی و عدم نمایش تعارضات میان فرهنگی (76.9 درصد) مهم ترین کارکردهای رسانه ملی از منظر خبرگان بوده اند. لذا بر مبنای یافته ها، پیشنهاداتی برای کاربست در رسانه ملی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of national media in the development of intercultural communication

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mojaver sheikhan 1
  • Sedigheh Babran 2
  • Aliasghar Kia 3

1 PhD Student in Communication Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, IranBranch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Communication, Islamic Azad University, Tehran Branch Center (Corresponding Author)

3 Professor, Faculty of Communication, Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

With the development of the media, intercultural communication has also undergone serious changes. The fragmentation of boundaries between time and space has made it possible to facilitate communication between cultures. The present article aims to emphasize the role of the national media in the development of intercultural communication in Iran. The technique used in the present study is Delphi and the statistical population includes experts and experts in media management, TV network managers, senior managers of the Radio and Television Organization and in general all people who have Sahib in the field of Radio and Television Organization and intercultural communication. Have commented. The research sample was selected from a list of 30 experts in the field. The results of this study show the redefinition of the concept of ethnicism (93.4%), the convergence of ethnicities (90%), the increase of social capital and cultural capital (87.4%), the redefinition of the concept of national identity and its increase (86.6%), the increase of cultural empathy and Ethnicity (80.2%), the presentation and reflection of cultural commonalities, and the non-display of intercultural conflicts (76.9%) have been the most important functions of the national media from the perspective of experts, there are suggestions for use national media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • Development of Intercultural Communication
  • National Media
  • identity