نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به بازنمایی کلیشه های منتسب به اقوام در سریال های تلویزیونی می پردازد. سؤال اصلی عبارتست از این که شخصیت‌های قومی به لحاظ به ابعاد شخصیتی و اجتماعی چگونه به تصویر کشیده می‌شوند. روش تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار گرفت. مروری بر توصیف نمودهای متنی حاکی از آن است که بر خلاف ادعای برخی پیشینه های تجربی مبنی بر این که به نظر گروه‌های قومی بازنمایی کلیشه‌ای اقوام معمولاً بر تصورات قالبی موجود در فرهنگ عامیانه استوار است وهرکدام از اقوام به گونه‌ای خاص بازنمایی می‌شوند؛ در یافته های تحقیق حاضر، تفاوت چندانی در شخصیت پردازی این افراد به چشم نمی خورد. فقط در یک مورد این پیش فرض با نتایج منطبق بود؛ مردان قومیت کرد و عرب، در نمونه موردبررسی «متعصب» بازنمایی شده‌اند که این ویژگی با تصورات قالبی در فرهنگ عامه همسانی دارد. در سایر موارد، از ابعاد ظاهری گرفته تا اخلاقی وجوه تعمیمی شخصیت پردازی ها بسیار بالاست. ویژگی‌هایی نظیر ساده دل، فرودست، غیر متجدد از یک سو و کارکرد کمیک در مجموعه های مورد بررسی از اصلی ترین درون مایه متنی هستند. سپس براساس توصیفات چهارتیپ شخصیتی از هویت‌های قومی تعریف شدند که عبارتند از:تیپ مهاجر، تیپ مستحیل، تیپ مجاور و تیپ متعادل

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

representation of ethnic stereotyoe

نویسندگان [English]

  • mohammad mazloum khorasani 1
  • mohsen noghani 2
  • razieh shamekhnia 1

1 ferdowsi university of mashhad

2 ferdowsi university of mashhad

چکیده [English]

پژوهش حاضر به بازنمایی کلیشه های منتسب به اقوام در سریال های تلویزیونی می پردازد. سؤال اصلی عبارتست از این که شخصیت‌های قومی به لحاظ به ابعاد شخصیتی و اجتماعی چگونه به تصویر کشیده می‌شوند. روش تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ به این سوال مورد استفاده قرار گرفت. مروری بر توصیف نمودهای متنی حاکی از آن است که بر خلاف ادعای برخی پیشینه های تجربی مبنی بر این که به نظر گروه‌های قومی بازنمایی کلیشه‌ای اقوام معمولاً بر تصورات قالبی موجود در فرهنگ عامیانه استوار است وهرکدام از اقوام به گونه‌ای خاص بازنمایی می‌شوند؛ در یافته های تحقیق حاضر، تفاوت چندانی در شخصیت پردازی این افراد به چشم نمی خورد. فقط در یک مورد این پیش فرض با نتایج منطبق بود؛ مردان قومیت کرد و عرب، در نمونه موردبررسی «متعصب» بازنمایی شده‌اند که این ویژگی با تصورات قالبی در فرهنگ عامه همسانی دارد. در سایر موارد، از ابعاد ظاهری گرفته تا اخلاقی وجوه تعمیمی شخصیت پردازی ها بسیار بالاست. ویژگی‌هایی نظیر ساده دل، فرودست، غیر متجدد از یک سو و کارکرد کمیک در مجموعه های مورد بررسی از اصلی ترین درون مایه متنی هستند. سپس براساس توصیفات چهارتیپ شخصیتی از هویت‌های قومی تعریف شدند که عبارتند از:تیپ مهاجر، تیپ مستحیل، تیپ مجاور و تیپ متعادل

کلیدواژه‌ها [English]

  • بازنمایی
  • کلیشه
  • قومیت
  • سریال های تلویزیونی
  • تحلیل محتوای کیفی
-        الام،ب.(1386). نشانه‌شناسی تئاتر و درام،ترجمه فرزانه سجودی، تهران: قطره
-        چندلر،د. (1387)مبانی نشانه­شناسی. ترجمه مهدی پارسا،چاپ دوم. تهران:سوره مهر.
-        رضایی، م، کاظمی، ع.(1387) بازنمایی اقلیت‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4
-    رنجبر و همکاران (1392). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 10، شماره 3(مسلسل 39). از صفحه 238 تا 250
-        سیدامامی، ک (1387) ادراک گروه­های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود،فصلنامه تحقیقات فرهنگی،سال اول، شماره 4
-        صوفی. م.(1388). تحلیل نشانه‌شناختی بازنمایی هویت کردی در سینمای ایران بعد از انقلاب:
-        کوزر،ل.(1385). زندگی واندیشه بزرگان جامعه‌شناسی،ترجمه محسن ثلاثی: تهران: علمی
-        گل­محمدی،ا.(1381). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشرنی
-        مکی،ا. (1371). شناخت عوامل نمایش، تهران: سروش
-        Berger,A. (2004) Semiotic Analysis, Available At: Www.Sagepub.Com/Upm-Data/5171_Berger_Final_Pages_Chapter_1.Pdf
-        Birkbeck, N (2007). Cultural Impact Of British Film. London: Sage
-        Castle,M & Hopkins, A(2010)The Representations Of Race And Ethnicity On NYPD Blue And Law & Order, Political Communication, 22 (3)
-        Grey, A. (1996). Examining the Effects of Hegemonic Depictions of Black on Global City. In Patterns of Middle Class Consumption in India. New Delhi: Sage
-        Hall, Stuart (1997). The Work Of Representation, In Cultural Representation And Signifying Practice, Sage Publication
-        Hopkins. (2001). Black Mythologies: Representations of Blacks on British Television,Oxford University Press
-        McQueen, A. (2008). A Social Identity Approach to Understanding the Impact of Media As Formed Through Television Viewing, Media Messages. Communication Monographs 70 (2)
-        Ota, S. (2011) Ethnic Identity And Consumption Of Popular Culture Among Young Naga People, India, Vol. 7, No. 3
-        Shankar, K. (2010) Indian Perception Of Their Own Image In Bollywood,New Delhi, Oxford University Press
-        Smith. S (2004). Animated Children’s Programs, Louisiana:Xavier University Of Louisiana
-        Stangor, C & Schailer, M. (1996) Stereotypes As Individual And Collective Representations. Oxford: Blackwell.
-        Stenbacka, C, (2001). Qualitative Research Concepts Of Its Own, Management Decision, Vol.39, No.57.
-        Yang, D & kim, H& Yang, N & Wu, A, Biswas, L. (2008) Asian Stereotypes Lost Or Found In The First Season Of TV Series Lost? University of Tennessee, Knoxville