نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ازاد واحد دماوند

چکیده

در سال­های اخیر تمرکز بر اخلاق و رفتار حرفه­ای از سوی سازمان­ها به عنوان یک ضرورت در­نظر گرفته شده است. پرداختن به وضعیت اخلاق حرفه­ای در حوزه فعالیت های روابط­عمومی که حیطه­ی کاری­شان در­بردارنده عمل، احساسات، عواطف و در یک کلام افکار­عمومی است و خود نشان از اهمیت والای روابط­عمومی دارد، از منظر درون و برون سازمانی، قابل بررسی و تامل می باشد.
روش مطالعه در این مقاله، تحلیل مضمونی محتوای(Thematic content analysis) کتب و پژوهش­های حوزه روابط­عمومی و ارتباطات است که نتایج آن با مطالعه کتابخانه­ای30 مقاله و پایان نامه استخراج شده است. لازم به توضیح است از آنجا که تحقیقی با عنوان اخلاق حرفه­ای در روابط عمومی در جستجوهای صورت گرفته یافت نشد، نگارندگان تحقیق خود را از بین مقالاتی با مضامین اخلاق­حرفه­ای و ارتباطات سازمانی که دربردارنده عملکرد روابط­عمومی سازمان­ها نیز می باشد، مدنظر قرار داده است.
لازم به ذکر است که به موضوع اخلاق حرفه­ای در حوزه روابط­عمومی از دو منظر روابط درون و برون سازمانی نگاه شده است. یافته­های مقاله نشان می­دهد از بعد برون سازمانی روابط­عمومی­ها برای رسیدن به مرز ماندگاری و پایداری در افکار­عمومی باید صداقت، امانت و حقیقت را، که اساس یک ارتباط اخلاق­مدار است، رعایت کنند. در همین مسیر، عدم تعهد به اجرای اخلاق و رفتار حرفه­ای نیز تهدیدی برای مرگ سازمان                    تلقی می­شود. در تحقیقات صورت گرفته در زمینه اخلاق حرفه­ای سازمان­ها، بر دوری از پنهان­کاری و تمرکز بر اصل صداقت در روابط عمومی­ها تاکید شده است. همچنین از بعد درون سازمانی نیز یافته ها نشان می دهد که ساختار سازمانی یکی از عوامل موثر بر اخلاق حرفه­ای بوده، از نظر کارکنان مهم­ترین عامل ضعف اخلاق، بی­عدالتی­های موجود در محیط کار است. از دیگر موارد یافته شده دراین بررسی، توجه کمتر به جو اخلاقی و                          اخلاق حرفه­ای در محیط­های سازمانی و وجود تبعیض نیز به عنوان مانع بزرگی در برابر تحقق اهداف سازمانی مطرح شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Ethics in Public Relations and Its Functions

نویسندگان [English]

  • amir abdoreza sepanchi 1
  • sara askarniya 2

1 Assistant Professor of Humanities and Cultural Studies Institute

2 Master of Social Communication Sciences, Azad University, Branch

چکیده [English]

In recent years, the focus on professional ethics and behavior has been recognized by organizations as a necessity. Addressing the state of professional ethics in the field of public relations activities whose scope includes action, emotions, emotions, and in a word of public opinion, demonstrating the high importance of public relations, from the perspective of Inside and outside the organization, consider and reflect.
The method of study in this article is Thematic content analysis of books and public relations and communications research. It should be explained that since no research on professional ethics in public relations was found in the searches, the authors of their research were excluded from articles on corporate ethics and organizational communication that included the performance of public relations organizations. Also, consider.
It should be noted that the issue of professional ethics in the field of public relations has been looked at from the perspective of internal and external organizational relationships. The findings of the article show that from an external organizational perspective, public relations must respect honesty, trustworthiness, and truth, which are the basis of an ethical relationship, in order to reach the boundary of sustainability in public opinion. Along the way, non-compliance with professional ethics and behavior is also considered a threat to the organization's death. Research into the professional ethics of organizations has emphasized the need to avoid secrecy and focus on the principle of honesty in public relations. From the intra-organizational perspective, the findings also show that organizational structure is one of the factors influencing professional ethics. Other findings found in this study include less attention to ethical climate and professional ethics in organizational environments and discrimination as a major obstacle to achieving organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational structure
  • honesty and trustworthiness
  • injustice
  • public relations
. رضایی منش بهروز، (1383)، ارایه الگویی برای ارتقا اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی در سازمان های دولتی ایران
2. دهقانی الهام، (1387)، عوامل مرتبط با ارتقای اخلاق حرفه ای در سازمان تامین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد
3. حاتمی الهام، (1394)، بررسی رابطه بین ساختار سازمانی ومعنویت محیط کاری با نقش میانجی اخلاق حرفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت دولتی
4. مسعودی زینب، (1392)، بررسی رابطه میان رفتارهای مدیریت روابط عمومی با عملکرد روابط عمومی( مطالعه موردی بانک های استان خوزستان). پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مدیریت
5. حسنی محمد، (1394)، مدل یابی بین اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال دهم. شماره 1
6. صالحی امیری، رحمانی جعفر، نصرآبادی علی، (1391)، ضرورت اخلاق حرفه ای در سازمان ها. فصلنامه پژوهش های اخلاقی. سال سوم، شماره اول و دوم
7. حسنی محمد، بشیری ژینا، (1394)، رابطه جو اخلاقی با پیامدهای مثبت و منفی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال دهم. شماره4
8. رحمانی حلیمه، رجب دری حسین، (1395)، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای برعملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری. سال اول. صص 53-76
9. بیک زاد جعفر، صادقی محمد، (1391)، تاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال هفتم. شماره2
10. رحیمی اقدم صمد، سپهوند رضا، (1394)، رابطه مدیریت استعداد با ارتقاء اخلاق حرفه ای. فصلنامه اخلق در علوم و فناوری. سال یازدهم. شماره4
11. نیاز آذری کیومرث و همکاران، (1393)، رابطه اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی، نشریه پرستاری
12. همایش اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی. فصلنامه مهندس مشاور. زمستان 1390. شماره54
13. الوانی، سید مهدی، (1383)، اخلاقیات و مدیریت؛ به سوی نظام اخلاقیات یکپارچه در سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 42 و 41، صص 1-11
14. بینش مسعود، (1395)، موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها. نشریه تخصصی عصر کیفیت
15. خیاط مقدم سعید، طباطبایی نسب سیده مهدیه، (1395)، مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال یازدهم. شماره1
16. بروجردی مهدخت، روابط عمومی و غفلت از اخلاق حرفه ای. فصلنامه روابط عمومی ماهنامه علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران. صص 70-71
17. مکرمی حسن، (1393)، شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و ویژگی های شغلی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
18. زارع پور شریفه، (1393)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و اعمال عدالت سازمانی در محیط کار بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان. صص 115-117
19. اسلامی هرندی فاطمه، (1392)، رابطه بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان
20. مهربان سرآسیاب زینب، (1389) ، تاثیر کیفیت زندگی شغلی و معناداری کار بر اخلاق کاری (مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو دراستان فارس). پایان نامه کارشناسی ارشد. مدیریت صنعتی
21. بورقانی فراهانی سهیلا، رضایی مصطفی، (1394)، رعایت اخلاق حرفه ای در سازمان های رسانه. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر.شماره 16
22. حیدری کاظم، زارعی کمال، (1392)، سازمان و اخلاق حرفه ای. مجله اصلاح و تربیت. سال یازدهم، شماره 140
23. انصاری منوچهر، حسینی احد، (1391)، تاثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای کارکنان بر وفاداری مشتریان بانک ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال هفتم، شماره 3
24. علی نیا عادل، (1390)، بررسی دیدگاه های اساتید ارتباطات نسبت به عملکرد روابط عمومی ها
25. حسینی نجمه، عباسی عفت، (1391)، راهکارهای نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمان ها از دیدگاه آموزه های دینی. فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی. سال دوم. شماره اول
26. دهقان منشادی سعیده، (1390)، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اخلاق حرفه ای. نشریه کارآفرین. شماره 86
27. لاوتن، آلن، (1384)، مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی، محمدرضا ربیعی و حسن گیوریان. تهران. انتشارات یکان. چاپ دوم
28. ابطحی، سیدحسین، (1376)، تصمیم گیری بر مبنای اخلاقیات، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 36، صص 45-53
29 .عباس مقانکی اکرم، (1389)، اخلاق در روابط عمومی. تهران. انتشارات مبنای خرد‏‫
30. قراملکی فرامرز، (1385)، موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان های ایران. تهران. موسسه فرهنگی دین پژوهشی بشرا
31. عابدی جعفری،تسلیمی حسن، محمد سعید،(1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین. اندیشه مدیریت راهبردی.تهران. ایران
32. بیک زاد جعفر،(1389)، ‫مروری بر مدل تعادلی EFQM به انضمام تغییرات مدل در نسخه‌ی ۲۰۱0. انتشارات بناب. دانشگاه آزاد اسلامی. معاونت پژوهشی
33. Koehn.D, (2001), The Ground of professional Ethics, New York, Teylor & Francis.
34. Ozar .D and Berg, Jessica, and Werhane, patricia.h and Emaruel, linda, (2000), Organizational ethics in Health Care, American, Medical Association.
35. Bergenhenegouwen, G.J, (1996), Professional Code and Ethics for Training, Amsterdam, Journal of European Industrial Training, Vol.20, No.4, PP.22-29.