نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

با گذر از دوران سنتی به دوران مدرن و پس از آن جامعه پست­مدرن، شاهد جلوه­های نوینی از زندگی اجتماعی هستیم. طی گذر از هر یک از این دوران­ها، به راحتی می­توان تغییر در نوع تفکر، نگرش­ و رفتار انسانی را مشاهده کرد. یکی از عناصری که نقش اساسی در تغییر نگرش و رفتار انسان­های عصر جدید دارد، رسانه­ها می­باشد. در این بین اما تلویزیون به عنوان یکی از عناصر اصلی رسانه در دنیای جدید، تاثیر بسزایی در جهان بینی های افراد دارد  لذا این تحقیق درصدد بررسی تاثیر رسانه­ ی ارتباط جمعی با تاکید بر (تلویزیون) و عناصر فرهنگی پست­مدرنیسم می­باشد.این تحقیق از طریق روش کمی در بین 384 نفر از جوانان شهر یزد صورت گرفت. روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنس و فرانوگرایی فرهنگی رابطه­ی معنی­داری وجود نداشت هر چند برخی از مولفه­های پست مدرنیسم با جنس رابطه­ی معنی­داری برقرار کرده­اند. بین استفاده از ماهواره و پست مدرنیسم فرهنگی رابطه معنی­دار و مثبتی وجود داشت. ولی بین استفاده از تلویزیون داخلی و پستمدرنیسم فرهنگی رابطه­ی معنی­داری وجود نداشت و فقط بعد نسبی­گرایی فرهنگی با استفاده از تلویزیون داخلی رابطه مثبت و معنی­داری برقرار کرد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر استفاده از ماهواره قادر به تبیین 17/0 از واریانس پست­مدرنیسم فرهنگی می­باشد. 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the influence of mass media in promoting cultural elements of postmodernism: Case Study: Youth Yazd

نویسندگان [English]

  • reza dehbani pour 1
  • yasin khorampour 2
  • enayat sheykhi 3

1 Assistant Professor and Faculty Member of Yasouj University

2 Ph.D Student, Social Issues Study of Iran University of Yazd

3 Master of Clinical Psychology

چکیده [English]

With the transitionfrom thetraditionaltothe modern eraand thepost-modernsociety, we arewitnessing theeffectsof a newsocial life. During thepassageofeach of theseperiods, you can easilychangethetype ofthinking, attitudesandhumanbehaviorobserved. Oneofthe elements thatplay a fundamental rolein changing theattitudesand behaviorof thenewage,isthe media. Therefore, this studysought toexamine the relationship betweenmediaandpostmodernismis. Thisresearchthroughquantitative methodsamong384young peopletookthe city of Yazd. Multistagecluster samplingandmeasurement toolis aquestionnaire. The resultsshowed thatthere was no significantrelationship betweengenderandculturalpostmodernism, although someelements ofpostmodernismhave establisheda significant relationshipwith sex.Theuseofsatelliteandpostmodernculture, there is a significant andpositive.Buttheuseoftelevision,there was no significantrelationshippostmodernculture.Andonlyaftercultural relativismusing theinternalTVsignificantpositive relationshipestablished.The regression resultsshowed thatthe use of satellitesto be able toexplainthe variance inthe postmoderncultural 0/17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • local media
  • satellite
  • cultural relativism
  • the decline ofaffection
استریانی، دومنیک (1388). درآمدی بر نظریه­های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو.
استیونسون، نیک (1383). کولاک بودریار؛ پسامدرنیته، ارتباطات جمعی و مبادله نمادین، ترجمه پیام یزدانجو، فصلنامه رسانه، شماره 57: 197-244.
اینگلهارت، رونالد، نوریس، پیپا (1387). مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، مریم وتر، تهران: کویر.
بالاک، روبرت (1381). مصرف، ترجمه خسرو صبوری، تهران: نشر شیرازه.
باومن، زیگمونت (1384). عشق سیال، ترجمه عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
بست، استیفن و داگلاس، کلنر(1381) «بودریار در مسیر پسامدرنیته»، ترجمه فرزان سجودی، نشریه هنر و معماری زیباشناخت، شماره 6: 181-206.
بودریار، ژان (1381). در سایه اکثریت خاموش، ترجمه پیام یزدان جو، تهران، نشر مرکز.
بودریار، ژان (1389). جامعه مصرفی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
پرهیزکار، غلامرضا (1389). «واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار»، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال اول، شماره چهارم: 179- 200.
تاجیک، محمد رضا (1383). «بحران معرفت­شناختی در عصر جهانی­شدن»، مجموعه مقالات جهانی­شدن، فرصت­ها و چالش­های نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
تفرشی، حیدر (1381). نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
جیمسون، فردریک (1386). پیشگفتار، در کتاب وضعیت پست­مدرن، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: نشر نی.
حبی، اکرم و فتحی­آذر، اسکندر و محمد­بخش، بهمن(1389). «جهانی­شدن و هویت­های محلی و جهانی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه تبریز»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 2: 101-121.
خانیکی، هادی (1386). دین و نهاد ارتباطات، پیوندها و پرسش­ها، رسانه، شماره 69: 33-20
رابرتسون، رونالد (1372). جهانی­شدن: تئوری اجتماعی و فرهنهگ جهانی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.
رجبلو، علی و اصغری، سارا(1389). «جهانی­شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، سال 8، شماره 2: 92-73.
ریتزر، جورج (­1382). نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ریتزر، جورج (1389). مبانی نظریه­های جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر ثالث.
ژان، کازنو (1384). جامعه­شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: نشر اطلاعات.
سروش، عبدالکریم (1372). معرفت، مولفه ممتاز مدرنیسم، کیان، شماره 20، تیر و مرداد.
3-     سیدمن، استیون (­1391). کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
سعیدی، رحمان و کیا، علی­اصغر (1385). نقش جهانی­شدن و رسانه­ها در هویت فرهنگی، تهران: نشر خجسته.
طالبی دلیر، معصومه و اکبری، حسین (1393). رسانه و مصرف­گرایی، رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم: 150-123.
قرایی، حسین (1388). فرهنگ و پساساختارگرایی، پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره هشتم، 156-128.
کهون، لارنس (1385). از مدرنیسم تا پست­مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
گیبینز، جان آرو بوریمر (1381). سیاست پست­مدرنیته: درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر، ترجمه منصور انصاری، تهران: گام نو.
گیدنز آنتونی (1378). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی (1377). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
مالپاس، سایمون (1386). پست­مدرن، ترجمه حسین صبوری، تبریز: دانشگاه تبریز.
منصوریان، سهیلا (1392). هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست مدرن، فصلنامه کیمیای هنر، سال دوم، شماره 8: 72-60.
O’Cass, A. (2001) "Consumer self-monitoring, materialism and involvement infashion clothing", Australasian Marketing Journal, 9 (1), 46–60.
Paek, H. & Pan, Z.)2004("Spreading global consumerism: effects of mass media and advertising on consumerist values in China", Mass Communication and Society, 7:4.ث
Smart, B. (1993) Postmodernity,  London: Routledge.
Lash, S. & Urry, J. (1994) Economies of Sings and Space. London: Sage.
Lyon,  D. (1994) Postmodernism. London: Open University Press.
Inglehart, R. (2001) "Globalization and Postmodern Values, the center for Strategic and International Studies and the Massachusetts institute of technology", The Washington Quarterly,  23(1), pp. 215- 228.
Adams, M. (2006) "Hybridizing Habitus and Reflexivity: Towards an Understanding of Contemporary Identity?", Sociology, 40 (3): 511-528.
Beuman, Z. )1992 (Legislators and Interpreters: On Modernity and Intellectuals. Cambridge : Polity Press.
Dunn, T.& Castro, A.(2012) " Postmodern society and the Individual: The structural characteristics of postmodern society and How they Shape who we Think we Are”, Social Science Journal, n 5, pp. 298.
Kroker, A. & David C. (1998) The Postmodern Scene: Excremental Cultural and Hyper-Aesthetics. London: Macmillan.