نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه رادیوی دانشکده تولیددانشگاه صداو سیما

چکیده

فعالیت و حضور مؤثر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تابع قواعد و ویژگی های آن است. امروزه با انقلاب ارتباطات تغییر تغییر نقش مخاطب به کاربر یعنی حضور هر فرد برحسب توان در فضای مجازی برای تولید محتوا و عرضه آن به دیگران، بسیاری از معادلات گذشته در ارتباطات را تغییر داده است. هر کاربر برای حضور اثرگذارش  باید عناصری که در این فرایند نقش دارند مدیریت نماید. لذا این پرسش وجود دارد: آیا ارزش و اعتبار همه افراد در این فضا یکسان است؟ آیا راه هایی برای تشخص سازی فردی(personal branding) و یا جمعی وجود دارد تا بتوان از آن ها استفاده کرد؟ افراد چگونه خود را به دیگران در شبکه های اجتماعی می نمایانند یا چگونه با تشخص سازی هویت خود را شکل داده و بروز می دهند؟ افراد چگونه هویت خود را می توانند بهبود بخشند؟ این گونه پرسش‌ها در رابطة میان هویت فرد و هویتی که ناشی از حضورش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، امری طبیعی و قابل انتظار به نظر می‌رسد. این مقاله سعی دارد  ضمن نشان دادن اهمیت هویت‌های واقعی فردی در شبکه های اجتماعی چگونگی برساخت هویت در فضای مجازی و ارتقاء آن را نیز با روشی توصیفی و تحلیلی بیان نماید. نتایج حاکی از اهمیت چندین عنصر از قبیل پروفایل، نوع مطلب یا پست، میزان اظهار علاقه، میزان تفسیر، تعداد دنبال کنندگان و .. در ساخت این هویت بسیار اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personal branding or effective social identity management

نویسنده [English]

  • hasan khojasteh

Associate Professor at the Department of Radio and School of Production of IRIB University

چکیده [English]

Active and active presence in cyberspace and social networks is subject to its rules and attributes. Today, with the communication revolution, changing the role of the audience to the user, the presence of each individual in terms of the power of cyberspace to produce content and supply it to others, has changed many of the past equations in communication. Each user must manage the elements involved in this process for their effective presence. So there is the question: Is the value of everyone in this space the same? Are there any ways for individual branding or collective use to be used? How do people describe themselves to others on social networks or how do they shape and identify themselves by identifying their identities? How can people improve their identity? Such questions appear to be natural and expected in the relationship between individual identity and identity as a result of its presence in cyberspace and social networks. This article tries to demonstrate the importance of individual real identities in social networks as well as the development of identity in cyberspace and its promotion through a descriptive and analytical method. The results indicate the importance of several elements such as profile, type of post or post, amount of interest, amount of comment, number of followers, etc. are very effective in making this identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • cyberspace
  • Impact Management Theory
بصیریان جهرمی، حسین و مرضیه نحوی نظام‌آبادی (1395)، «نشانه‌شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین»، فصل‌‌نامۀ رسانه، س 27، ش 4.
جوادی یگانه، محمدرضا و جلیل عزیزی (1387)، «هویت فرهنگی و اجتماعی دربین جوانان شهر شیراز باتوجه‌به عامل رسانه»، فصل‌نامۀ تحقیقات فرهنگی، س 1، ش 3.
خواجه‌نوری، بیژن و دیگران (1393)، «تأثیر کاربرد اینترنت بر هویت ملی؛ مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه شیراز»، فصل‌‌نامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، س 7، ش 1.
سایت موعود (1392)، «لایک چیست و چه می‌کند؟»:
 <http://www.mouood.org/component/k2/item/12321,%201318/%2005/%2012>.
طالبیان حامد و سارا زندوکیلی (1394)، مردمنگاری کاربران ایرانی فیسبوک، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات.
عاملی، سعیدرضا (1390)، رویکرد دوفضایی به آسیبها، جرایم، قوانین، و سیاست‌‌های فضای مجازی، تهران: امیرکبیر.
قربانیان، نرجس و کام‌یاب خزایی (1392)، «واکاوی تأثیرات فضای مجازی و شبکه‌‌های اجتماعی در هویت و سبک زندگی جوانان»، فصل‌‌نامۀ الگوی اسلامیـ ایرانی پیشرفت، ش 4.
مولایی، محمدمهدی (1389)، «انواع کاربران شبکه‌های اجتماعی؛ دنیای کامپیوتر و ارتباطات»:
مهدی‌زاده و مظاهر توفیقی (1394)، «رابطۀ حضور در فضای مجازی و هویت مدرن»، فصل‌‌نامۀ رسانه، س 26، ش 3.
Backstrom, L., D. Huttenlocher, J. Kleinberg, and X. Lan (2006), “Group Formation in Large Social Networks; Membership, Growth, and Evolution”, in Proceedings of the 12th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining: <www.cs.cornell.edu/~lars/kdd06-comm.pdf>.
Ellison, N. B., C. Steinfield, and C. Lampe (2007), “The Benefits of Facebook ‘Friends’; Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites”, Journal of Computer‐Mediated Communication, vol. 12, no. 4.
Frischmann, Ryan M. (2014), Online Personal Brand; Skill Set, Aura, and Identity, California: Create Space Independent Publishing Platform.
Johansson, J. K. and K. A. Carlson (2014), Contemporary Brand Management, California: Sage Publications.‏
Mikko, Jakala and Eleni Berki (2013), “Communities, Communications, and Online Identitties”, in: Digital Identity and Social Media, Steven Warburton (ed.), UK: Information Science References.
Warburton, Nigel (2013), Philosophy: The Basics, London:Routledge: <http://www.routledge.com/9781317813026>.
Wiszniewski, D. and R. Coyne (2002), “Mask and Identity; The Hermeneutics of Self-Construction in the Information Age”, in: Building Virtual Communities; Learning and Change in Cyberspace, A. Renninger and W. Shumar (eds.), New York: Cambridge University Press.
Zajmi-Rugova (2018): <https://aab-edu.net/assets/uploads/2016/12/02-2015-EN-29-Ilire-Zajmi-Rugova.pdf>.