نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی،واحدعلوم تحقیقات خراسان رضوی

2 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه حکیم سبزواری

3 دکترای تخصصی علوم ارتباطا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

چکیده

موضوع مورد بررسی در این پژوهش پدیده ایران هراسی است که در سال های اخیر، دامنه وسیع تری از رسانه ها، از جمله سینما، را در برگرفته است. بررسی فیلم های سینمایی ساخته شده در هالیوود که به نحوی با ایران مرتبط بوده اند نشان می دهد در این فیلم ها ایران به مثابه «دیگری فرودست» غرب نشان داده شده است.در این راستا فیلم های آمریکایی ساخته شده پیرامون ایران از سال 1979  به بعد و تاثیر آنها بر تشدید ایران هراسی مورد  مطالعه قرار گرفت و سه فیلم «آرگو»، «سنگسار ثریا» و «بدون دخترم هرگز» با روش تحلیل محتوای کیفی مطالعه شدند و از تلفیق سه دیدگاه نظریِ: بازنمایی، مطالعات پسااستعماری و نظریه شرق شناسی نیز برای پایه تحلیل استفاده شد، تا به این پرسش پاسخ دهد که «نقش هالیوود در تشدید ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی ایران چگونه بوده است؟».نتایج و دستاوردهای بدست آمده حاکی از تأیید فرضیه پژوهش است هالیوود با تصویرسازی منفی از جمهوری اسلامی نقش بسزایی در تشدید ایران هراسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Hollywood’s Role in Intensifying Iranophobia After the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghasemian 1
  • null null 2
  • Hamid Ziaeiparvar 3

1 Master of Political Science, Science and Research branch of Khorasan Razavi

2 Assistant Professor of Political Science department, Hakim Sabzevari University

3 PhD in Communication Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch

چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the phenomenon of Iranophobia in Hollywood’s productions. The study of Hollywood cinematic films associated with Iran suggests that Iran has been portrayed as ‘a subaltern other’ of the West in these films. In this regard, we investigated American films made about Iran since 1979 and their effects on the intensification of Iranophobia. Doing so we studied three films, ‘Argo’, ‘the Stoning of Soraya’ and ‘not Without My Daughter’, by qualitative content analysis method. To answer the question of ‘what has been the role of Hollywood in exacerbating Iranophobia after the revolution?’, an combination of the three theoretical perspectives of ‘representation’, ‘postcolonial studies’ and ‘Orientalism’  were also used for the basis of our analysis. The results confirm the research hypothesis. Constructing a negative image of the Islamic Republic, Hollywood has played a significant role in intensifying Iranophobia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranophobia
  • Islamophobia
  • Hollywood
  • Islamic Revolution of Iran
اسپوزیتو، جان. ال (1382). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه‌چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
افتخاری، اصغر (1388). «دو چهره اسلام‌هراسی؛ سلبی و  ایجابی در تبلیغات‌غرب»، فصلنامه رسانه، شماره 3، سال بیستم، صفحات 1-14
ایزدی، فؤاد و سقای بی ریا، حکیمه (1387). «تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های برجسته آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران»، ترجمه جمال الدین اکبر زاده، فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره 1، صفحات 125-101.
خواجه سروی، غلامرضا (1390). «شیعه هراسی اولویت فضای رسانه‌ای غرب»، سایت باشگاه اندیشه 20 آذر 1390.
طاهایی، علی (1388). «ایران هراسی، بازی جدید آمریکایی ها با اعراب»، پیام انقلاب، شماره 32، صفحات 15-13.
طیب، علیرضا (1382). تروریسم، تهران: نی.
سلطانی‌فر، محمد و هاشمی، شهناز (1382). پوشش خبری، تهران: انتشارات سیمای شرق.
سمتی، محمدمهدی (1385) عصر سی اِن اِن و هالیوود، ترجمه نرجس خاتون براهوئی، تهران: نشر نی.
شفیعی، نوذر و صادقی، زهرا (1388). «شرق شناسی ادوارد سعید و جایگاه اسلام در مقابل غرب»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره چهارم، صفحات 154-125.
شیرزادیان، رضا (1388). «مطالعات پسا استعماری، نقد و ارزیابی دیدگاه های فرانتس فانون، ادواردسعید، و هومی بابا»، فصلنامه مطالعات سیاسی، پاییز 1388، دوره 2، شماره 5: 149- 174.
علوی طباطبایی، سید عبدالحسین (1386) هالیوود و فرجام جهان، تهران: نشر هلال.
گاندی، لیلا (1388) پسااستعمارگرایی، ترجمه مریم عالم زاده و همایون کاکا سلطانی، تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق(ع).
معتمدنژاد، کاظم و مهدی زاده، محمد (1385). «بازنمایی ایران در مطبوعات غرب؛ تحلیل انتقادی گفتمان نیویورک تایمز، گاردین، لوموند و دی ولت»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، شماره 36: 1-36.
نای، جوزف (1387). قدرت نرم: ابزار موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه سیدمحسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع).
وحیدی فردوسی، علی (1388). «سیاست های رسانه های غربی در بازنمایی رخدادهای خبری؛ تبیین سیاست های خبری فاکس نیوز و سی ان ان در بازنمایی سخنرانی رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا»، پایان امه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صدا و سیما.
یزدانی، زهرا (1392). «گردش مالی عظیم هالیوود و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا»، روزنامه شرق ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲.
مهدی زاده، سید محمد (1387) رسانه ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.
Bill, James A. (2001) “The Politics of Hegemony: The United States and Iran,” Middle East Policy Council, 8:3, 89-100.
Eliade, M. Encyclopedia of Religion. Macmillan: M.P.Co 1995.
Fredman Sandra, Discrimination and Human Rights, Oxford University Press, 1992.
Hartely, J. (2002) Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts (3rd Ed.) New York: Routledge, Taylor& Francis Group.
Nakhleh, Emile A. (2009) A Necessary Engagement: Reinventing America’s Relations with the Muslim World, Princeton:  Princeton University Press
Strömbäck, Jesper, Shehata, Adam and Dimitrova, Daniela, Framing the Mohammad cartoons issue: A cross-cultural comparison of Swedish and US press, Global Media and  Communication, 2008.
Tessa, B. (1998), Spiritual wealth and neo-orientalism, Journal of Ecumenical Studies, Vol. 35, Issue: 1.
Poole, Elizabeth and Richardson, John, Muslims & News Media, I.B.Tauris & Co Ltd 2006.
Tuastad, D. (2003), Neo-Orientalism and the New Barbarism Thesis: Aspects of Symbolic Violence in the Middle, Third World Quarterly, Vol. 24, No. 4.
Watson, J. and Hill, A. (2006). Dictionary of Media and
Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication.
Wood, David (2012) “US, Iran Poised for Mine Warfare in The Persian Gulf,” February 27.