نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه صداوسیما

چکیده

در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش کمی پذیرش دانشجو، کیفیت آموزش عالی هنر تحت تأثیر جدی قرار گرفته است، به‌طوری که امکانات، تجهیزات، استاد و بازار کار دانش‌آموختگان هنر متناسب با این افزایش کمی پذیرش توسعه نیافته است. شناخت عوامل و عناصر اساسی تشکیل‌دهنده آموزش دانشگاهی هنر برای ارتقاء کیفیت آن ضروری است. از این رو مقاله حاضر با هدف دستیابی به ویژگی‌ها و نشانگرهای ارتقاء کیفیت آموزش هنر در دانشگاه‌های ایران صورت گرفته است. بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز به دلیل پیچیدگی ابعاد مختلف آموزش‌های هنری برای اجرای این پژوهش روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل اساتید دانشکده تولید رادیو تلویزیونی دانشگاه صداوسیما  از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند و با کمک تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی خبرگان مورد نظر انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها نشان اد که پس از ده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع تئوریک رسیده‌اند. نهایتاً کدگذاری کیفی متن مصاحبه‌ها در دو مرحله کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 18 نشانگر در زمینه ارتقا کیفیت آموزش هنر گردید که این نشانگرها در چهار دسته انسانی، آموزشی و محیطی و ساختاری مقوله‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying and Identifying the Improvement Indicators of Art Education Quality In Universities

نویسنده [English]

  • mojtaba dastor

Doctor of Educational Management, University of Voice of Science,

چکیده [English]

Art education in universities is to lay the groundwork for training artists. The quality of the higher education of art has suffered from an increase in the number of students accepted in the universities, so that the facilities, equipment, the faculty members and the labor market for the graduated students of art have not been developed accordingly. Understanding the basic factors and elements which constitute art education in universities is necessary for improving its quality. Studying the various and complex aspects of the quality in the higher education of art needs qualitative methods. This study has been conducted to achieve the features and indicators that increase the quality of art education in universities. The present research has been done though a qualitative approach and the needed data has been gathered using semi-structured interviews in the four axes of humanitarian, educational, environmental factors and the structure of the educational system. Coding method was used in the analysis process. The analysis process involves the stages of interviewing with professors, transcribing the interviews, open coding and axial coding. The selected informers for this study consisted of 10 faculty members. The achieved results from the interviews showed that the indicators of improvement in the quality of art education in universities can be classified in four humanitarian, educational, environmental and educational system structure categories as well as 18 promotion criteria

کلیدواژه‌ها [English]

  • improving quality
  • education quality
  • training art
  • Higher Education
امینی، محمدامین (1384)، تربیت هنری درقلمروآموزش و پرورش تهران: نشرآییژ
آزاده فر،محمدرضا(1388)،کارآیی نهادهای آموزش هنری بر بنیان های متغیرهای اقتصادی،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران،(2) 2،صص 136 -119.
 بازرگان، عباس (1383 ). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرآیندهای عملیاتی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
بازرگان، عباس(1383) ، "نگاهی به تجربه های بین المللی و ملی در ارزیابی درونی و برونی دانشگاهها"،اولین همایش ارزیابی درونی دانشگاهی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران.
بقایی شیوا، نعمت الله ( 1374 ). بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناسب برای اعتباربخشی دبیرستان های نظام جدید آموزش متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه تعلیم و تربیت،دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران.
پاک‌سرشت، محمد جعفر (1367)، نظریه های تربیتی و چالش های نظریه پردازی در آموزش و پرورش ایران ،فصلنامه نوآوری های آموزشی ، تابستان 1386 - شماره 20 ، از صفحه  125 تا صفحه 148.
پرداختچی، محمدحسن( 1375) نقش نظارت و راهنمایی آموزشی در بهبود کیفیت آموزش،چاپ اول، تهران، انتشارات ارسباران
حسینی ،سید محمد ، عزیزی،سید محمود ، مطور، معصومه ، (1391)، الگویی برای بازنگری در برنامه درسی آموزش عالی هنر، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،24
حسین زاده، محسن (1379)، بررسی نظرات مدیران و دبیران دینی در مورد عوامل افزایش دهندة کیفیت آموزشی درس دینی، پایان نامة کارشناسی ارشد ، دانشکد ة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
دوستی ثانی،مرتضی(1377)درآمدی بر جامعه شناسی هنر و مقوله توسعه،در مجموعه مقالات گردهمایی پژوهشی مدیریت و هنر،مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-سلیمی ،سید جواد ، 1391، مطالعه تطبیقی نحوه پذیرش دانشجوی کارشناسی هنر در ایران و 9 کشور جهان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،20
-سند تحول راهبردی نظام اموزش عالی کشور در حوزه هنر
-شعبانی ورکی، بختیار(1379) ،رویکردهای یاددهی ‏-‏ یادگیری (مفاهیم ، بنیادها و نظریه ها)،مشهد:شرکت به نشر
-صالحی، سودابه ، 1391،گفتمان خلاقیت و آموزش هنر؛مورد پژوهی یک تدریس، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،80
علی احمدی، علیرضا و سعید نهائی، وحید(1386) توصیفی جامع از  روش های تحقیق، تهران، تولید دانش
-عمادزاده،مصطفی(1384)اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان،انتشارات جهاد دانشگاهی.
-فروغی ابری ،احمدعلی و  زهره سعادتمند و سیدعباس خلیقی پور(1387) راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی رشته های علوم قرآنی از دیدگاه استادان و دانشجویان مؤسسة آموزش عالی آزاد علوم قرآنی و معارف اسلامی غدیر ،دانش و پژوهش در علوم تربیتی  برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان شمارة بیستم  زمستان،1387 ،صص 188  167
-فرهمند خواه ،حسن ، دستور، مجتبی و سفلایی، احمد ، 1391،ارزیابی برنامه درسی هنر در آموزش عالی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،42
-قهرمانی، عباس .(1382)،بررسی نظرات فراگیران و معلمان در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-محمدزاده، مهدی(1384)،آموزش و حیطه کیفی هنر،اولین هم اندیشی معنویت و هنر،تهران:فرهنگستان هنر، 263 الی 271.
-محمدی و همکاری، (1384) گزارش سالیانة دانشگاه کورتن استرالیا، 2003؛
-محمدی، رضا و همکاران(1384)، ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی: مفاهیم، اصول، رو شها و معیارها، تهران، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
مریدی، محمدرضا(1391)،مطالعه تطبیقی آموزش عالی و آموزش آماتوری هنر در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،329 الی  342
-مریدی،محمدرضا(1390). بررسی تطبیقی آموزش آماتوری هنر و آموزش همگانی هنر در آموزش عالی هنر ایران،پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات.
مهدیزاده تهرانی، آیدین و عظیمی، شادی (1391)،بررسی ارزشیابی آموزشی در آموزش عالی هنر، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،247 الی 266
مهرمحمدی، محمود (1383). آموزش عمومی هنر: چیستی، چرایی و چگونگی.انتشارات مدرسه.
میرزابیگی،علی(1380)برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی،تهران:انتشارات یسطرون.
میرزامحمدی، محمد حسین ، سبحانی نژاد ،مهدی و محرم زاده، علیرضا(1391)،بررسی رویکردهای تربیت هنری و نقش هریک در پرورش تفکر، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،87
نیستانی، محمدرضا(1383)،ارزیابی در آموزش عالی قابل دسترس در وب سایت اینترنتی، http:  //www.educationplan.persianblog.com
هاشمی ،سید محسن(1391)،مطالعه تطبیقی نحوه پذیرش دانشجو در رشته های سینما و تئاتر در چند کشور خارجی بر حسب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی آموزش عالی هنر،27.
یمنی دوزی سرخابی و ثمری،عیسی(1389) ،تصویر دانشجویان از دانشگاه پیام نور و کارکردهای آن در آموزش عالی ایران،فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران, نسخه 3.
یمنی دوزی سرخابی، محمد (1391)، کیفیت در آموزش عالی، تهران : انتشارات سمت
یمنی دوزی سرخابی،محمد(1382)،برنامه ریزی توسعه دانشگاهی:نظریه ها و تجربه ها، تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .
یقینی، محمود(1383)، بررسی نظرات کارکنان وظیفه ارتش منطقة اصفهان در مورد عوامل افزایش دهندة کیفیت آموزش های عقیدتی  سیاسی، پایان نامة کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
Darling-Hammond, L. Snyder, J. (2000); “Authentic Assessment of Teaching in Context”; Elsevier,Journal of Teaching and Teacher Education, Vol.16,pp. 523-545.
Anderson. W. and Kuroleun .M. (1985). Perspective sonchool، learning  illsdale.145-Angeles: Getty Publications.