نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل علی روابط نفوذ اجتماعی و هنجار ذهنی بر نگرش جوانان به برنامه های ماهواره ای با تاکید بر نقش واسطه ای درک از سهولت دسترسی و سودمندی برنامه ها انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرهای استان فارس تشکیل می دهد که به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی  از تعداد 600 نفر با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای نفوذ اجماعی، هنجار ذهنی، سودمندی ادراک شده و درک از سهولت دسترسی بر نگرش استفاده از ماهواره اثر مستقیم و معنادار دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلایل گرایش افراد به شبکه های ماهواره ای  و میزان اثرگذاری این شبکه ها بر آنها، فرایند پیچیده ای است که به متغیرها و عوامل متعددی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از انگیزه و میزان استفاده از رسانه ها، میزان وابستگی و دسترسی به رسانه ها، سود معنوی و رضایت حاصله از رسانه و غیره.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

presenting a causal model for relationships, Socialinfluence and Subjectivenorm : the mediating role of perceptionease of access and perceived usefulness programs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Seif 1
  • Saeed Talebi 2
  • Marzieh Tajvaran 3

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN

3 M.A in Educational Management

چکیده [English]

the present study was done with the aim of presenting a causal model for relationships, Socialinfluence and Subjectivenorm  emphasizing the mediating role of perceptionease of access and perceived usefulness programs of the Fars Youth people’ attitude to thesatellite programs.
toward satellites T.V. The population of all residents over 15 years in fars  were randomly selected through Multistagecluster  sample  of 600 questionnaires were evaluated. The findingshas shown that the variables  of socialinfluence, subjective norm, perceived usefulness andperceivedfacility ofuseofsatellite media  have a direct and significant effect on the Useofsatelliteattitude. The author of the survey conclude the causes of pupulation’ attitude toward the satellites T.V. channels and their effectiveness is a complex process which is related to many variables and factors. Some of the factors are as follow: access and media facilities, spiritual benefit, the rate of satisfaction in using the media.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialinfluence
  • Subjectivenorm
  • perceived usefulness
  • perceptionease of access
آزاد ارمکی، تقی(1383). فرهنگ در عصر ماهواره، تهران، سایت باشگاه اندیشه.
افهمی،بنفشه؛آقا محمدیان، حمید رضا(1386)،بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره 1 ، شماره(2).78-63.
امیری، عبدالرضا؛ نوری مراد آبادی، یونس؛ بساطیان، سید محمد (1390)،بررسی رابطه استفاده از شبکه های ماهوارهای و گرایش بهره برداران به آسیب های اجتماعی در بین جوانان شهر کرج، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال چهارم. 142-117.
بهرامیان، امید، یاقوتی، هدا (1395)، رابطه استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و پای بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران، مطالعات زنان، سال چهاردهم، شماره 1. 216- 187.
پیری، روضان؛ نعمتی، فاطمه؛ صیدی، محبوب(1391)، نگرش وگرایش مردم ایلام به کارکرد برنامه های شبکه های ماهواره ای، نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، http://www.civilica.com/Paper-NOPADID01-NOPADID01_026.htm
تاج بخش، غلامرضا؛ دانشفر، محمد؛ اثنی عشری، پروین(1391)،بررسی شیوع نگرش نو در بین جوانان و عوامل موثر بر آن با تاکید بر ماهواره. همایش ملی  رسانه ها و مسایل اجتماعی ایران.
جهانگیری، مجتبی؛ شهابی، محمود(1387)،خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی،تحقیقات فرهنگی ایران، تابستان 1387،دوره1، شماره 2(پیاپی2)، 55-23.
 
حقیقی، محمد رضا (1391)،بررسی تاثیر مـاهـواره بر هویت فرهنگی جوانان(مورد مطالعه: مدیران انجمن روابط عمومی ایران) مطالعات رسانهای،سال هفتم، شماره هجدهم،63-51
خراسانی، اباصلت؛ عبدالملکی، حسین و زاهدی، جمال (1390)، عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان  دانشگاه علوم پزشکی  تهران بر مبنای مدل پذیرش فناوری، مجله ایرانی  آموزش در علوم پزشکی،دوره یازدهم، شماره 6. 673- 664.
خرازی آذر، زهرا، مظفری،افسانه، بهرامیان، شفیع(1395)، تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر هم گرایی بین قومی در ایران، مطالعات فرهنگ- ارتباطات،سال هفدهم، شماره سی و چهارم. 101-70.
خوانین زاده، محمد حسن؛ صفرزاده، علیرضا، عسکر سمنانی، پریسا(1393)،گونه شناسی تهاجم ماهواره از منظر قرآن و حدیث، پژوهشنامه معارف قرآنی، سال 5، شماره 16، 30-7
رحمان زاده، سید علی ؛ غفاری معین، زهرا(1390)، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان
اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران، مطالعات رسانه ای، 13، سال 6، 249-233
صبوری خسرو شاهی، حبیب؛ سلطانی، مهسا،(1392)، بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره، مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره 22، ، 151-162
طالبی دلیر، معصومه،اکبری، حسین (1393)، رسانه و مصرفگرایی . رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم،  150-123.
عریضی، فروغ السادات؛ وحیدا، فریدون؛ دانش، پروانه(1385)،ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان( مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران)، مجله جامعه شناسی ایران، ، دوره هفتم، شماره2، صص 100- 76.
عیوضی، محمد رحیم، دامیار، محمود، دامیار، ایوب(1395)، مبانی جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه حبل المتین، سال پنجم. شماره چهاردهم. 45-24
گلچین، مسعود؛ سخایی، لیوب؛ افشانی، علیرضا(1391)،مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهایفارسی زبان و مناسبات خانوادگیدر بین شهروندان تهرانی، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  سال چهاردهم، شماره 56.118-83.
مرتضایی فریزهندی، کبری، ادریسی، افسانه(1393)،هویت یابی ملی در فضای رسانه ای، فصلنامه مطالعات ملی، سال پانزدهم، شماره2. 94-75.
مهدی زاده، سید محمد، اتابک، محمد (1395)،  استفاده از شبکه های اجتماعی و شکل گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس بوک، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، سال هفدهم، شماره سی و چهارم. صص 138-103.
 
 
 
 
Afari-Kumah E, Achampong AK. Modeling.(2010),computer usage intentions of tertiary students in a developing country through the technology acceptance model. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology(IJEDICT), Vol. 6, Issue 1, pp. 102-116.
 
Burton-Jones, A. & Hubona, G.S. (2006), The Mediation of External Variables in the Technology Acceptance Model. Information & Management, Department of Computer InformationSystems, Georgia State University,43, 706-717.
 
Evens T , Donders K. (2013), Broadcast Market Structures and RetransmissionPayments: a European Perspectives. Media, Culture and Society, 35(4): 417-434.
 
Sedighi, Sajjad. Daraie, Mohammad. Babazadeh, Majid.(2016), Activities through which Young Spend Leisure Time in Hamadan: Effects of Personal Values and Attitudes.Mediterranean Journal of Social Sciences .Vol 7 No 1 S1.74-78.
 
Shen,J. Eder,L.(2009),Determining Factors in the Acceptance of Social Shopping Websites. Americas Conference on Information Systems. AMCIS . Proceedings.
Paper 290.1-9
 
Srite, M, Thatcher, J, B, Galy, E. (2008), Does within-culture variation matter? An empirical study of computer usage, J Global Info Manag, 2008; 16(1):1-25.
 
Tibenderana,P.  Ogao,P. Odongo ,L. Wokadala,J. (2010),Measuring Levels of End-Users’ Acceptance and Use of Hybrid Library Services. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 2010, Vol. 6, Issue 2, pp. 33-54.