نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، انیمیشن و سینما

2 دانشیار، دانشگاه تربیت‌مدرس، تاریخ هنر و فلسفۀ هنر

3 کارشناسی ارشد، انیمیشن، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این نوشته آشکار نمودن منشاء و بنیان­های روایت سینمایی، یعنی امکان­ها و ضرورت­های آن، است. روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوۀ هستی انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است. در این مقاله از منظر پروای وجود، یعنی از منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی هایدگر به هستی به ماهو و هستیِ انسان و حقیقت یا ناپوشیدگی و با روشی توصیفی-تحلیلی سعی در تبیین ضرورت­ها و امکان­های روایت به مثابه زبان، امکان­ها و ضرورت­های مونتاژ سینمایی بر مبنای حضور نامتعین و آموخته­های انضمامی برآمده­ایم، و در نهایت و پس از بررسی روایت از این سه زاویه روشن خواهد گشت که پروای وجود به مثابه سرشت ذاتی انسان که دغدغۀ حقیقت یا ناپوشیدگی موجود و وجود را دارد، و از آن رو که باهم-بودن و لذا زبان به ماهو زبان، و نیز آموخته­های انضمامی را ضرورت می­بخشد، مبنای بروز رفتاری همچون روایت سینمایی در انسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Origin of Cinematic Narratives from Viewpoint of Care of Being

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Safoora 1
  • Ali Asghar Fahimifar 2
  • majid beladpas 3

1 The Assistant Professor of Cinema and Animation, Tarbiat Modares University

2 The Associate Professor of Art History and Philosophy, Tarbiat Modares University

3 M.A. in Animation, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Aim of this article is to bring to light the grounds and the origins of film narratives, namely its possibilities and necessities. Film narratives as the work and behavior of human being is necessarily originated in and grounded on the essence and the mode of his Being. In this article from the viewpoint of care of Being, that is, one original characteristics of human beings, and regarding to Heidegger's general thought of Being as such, essence of human being, and truth or unconcealment, has been tried to explicate the necessities and the possibilities of narratives as language, the necessities and the possibilities of cinematic montage on the basis of indeterminate presence and concrete acquisitions. Finally, researching the narratives from these three viewpoints, it will be shown that the care of Being as the primordial essence of human beings that cares truth or unconcealment of entities and Being, is the origin and ground of film narratives as the human beings' behavior, that is, if the care of Being that necessitates Mitsein [being-with] and accordingly the language as such, and also necessitates concrete acquisitions which are essential in order for human being and other living beings to remain constantly as what they already are, was not the essence of human being then the cinematic montage and editing would not be possible at all

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narratives
  • Film Narratives
  • Language
  • The presence of what is present
  • Concrete Acquisitions
 آرنت، هانا، 1394، حیات ذهن، ترجمۀ مسعود علیا، چ اول، تهران، انتشارات ققنوس
 ارسطو، 1389، متافیزیک، ترجمۀ محمد حسن لطفی، چ سوم، تهران: انتشارات طرح نو
 جمادی، سیاوش، 1389، زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی، چ سوم، تهران: انتشارات ققنوس
 شوپنهاور، آرتور، 1375، هنر و زیبایی­شناسی، ترجمۀ فواد روحانی، چ اول، تهران: انتشارات زریاب
 علیا، مسعود، 1388، کشف دیگری همراه با لویناس، چ اول، تهران: نشر نی
 کارمن، تیلور، 1390، مرلو-پونتی، ترجمۀ مسعود علیا، چ اول، تهران: انتشارات ققنوس
 لویناس، اِمانوئل، 1392، از وجود به موجود، ترجمۀ مسعود علیا، چ اول، تهران: انتشارات ققنوس
 هایدگر، مارتین، 1390، چه باشد آن­چه خوانندش تفکر؟، ترجمۀ سیاوش جمادی، چ دوم، تهران: انتشارات ققنوس
 هایدگر، مارتین، 1391، هستی و زمان، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، چ دوم، تهران: نشر نی
 هوسرل، ادموند، 1390، تأملات دکارتی، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، چ چهارم، تهران: نشر نی
 Heidegger, M., 2000, Introduction to Metaphysics, Translation by Gregory Fried and Richard Plot, New Haven & London: Yale University Press
 Heidegger, Martin, 2001, Poetry Language Thought, Translation and Introduction by Albert Hofstadter, New York: Harper Colophon & Perennial Classics
 Levinas, Emmanuel, 1979, Totality and Infinity; an Essay on Exteriority, Translation by Alphonso Lingis, Second printing, The Hague/ Boston/ London, Martinus Nighoff Publishers
 Merleau-Ponty, Maurice, 1968, The Visible and the Invisible, Edited by Claud Lefort, Translation by Alphonso Lingis, First printing, Evanston (USA): Northwestern University Press
. Merleau-Ponty Maurice, 1991, Sense and Non-Sense, Translation by Hubert L. Dreyfus & Patricia Allen Dreyfus, Sixth printing, Evanston (USA): Northwestern University Press