نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشجوی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

3 دکتری مدیریت رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رسانه های گروهی بدلایل مختلف ازجمله ضعف در جلب رضایت و اعتماد مخاطبان، سهم اندکی در آموزش حقوق شهروندی به شهروندان دارند، لذا منبع آموزشی افراد در زمینه حقوق و تکالیف شهروندی در شهر تهران، رسانه‌های داخلی نیستند و آن را باید در جای دیگری مانند مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌های خارجی و رسانه‌های محیطی (مثل بیلبوردها، دیوارنوشته‌ها و ...) و ارتباطات میان فردی جستجو کرد. بعبارت دیگر، رسانه­های جمعی تاکنون تأثیر قابل توجهی برآگاهی شهروندان تهران از حقوق شهروندی نداشته­اند، و لازم است این نقش آنها مورد بازبینی قرار گرفته، و تقویت شود.برای بررسی بیشتر، مطالعه و پژوهشی پیرامون موضوع تأثیر استفاده از رسانه­های داخلی (تلویزیون، رادیو و مطبوعات) بر آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود، در میان ساکنین شهر تهران صورت گرفت ، و از دیدگاه­های نظریه پردازانی چون لرنر ، راجرز،کاتز و ... استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل میزان استفاده از رسانه­های گروهی،میزان رضایت از برنامه­های آموزشی و اعتماد به رسانه­های داخلی بوده و جامعه آماری تحقیق نیز افراد 18 سال به بالای ساکن شهر تهران می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of media influence on awareness of civilrights in Tehran

نویسندگان [English]

  • seyed ali rahmanzade 1
  • mehrdad tavakoli 2
  • manouchehr saber 3

1 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, Tehran East Branch

2 MSc student of social communication science

3 PhD in Media Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research studies the influence of using mass media(TV.Radio and press)on awareness of civilrights among the residents of Tehran.To achieve this aim,the viewpoint of theorists like lerner,Rodgers,cotz and,… has used. The independent variants in this research includes the using of massmedia, the amounts of satisfaction with training programs,trust to deomestic media. In this research,the surveying and questionnaire technique has been used for collecting data among the repliers. The research statistic society includes of the people with 18years old and above in Tehran. The typical society is 400ones that have been selected inmultistage clustering sampling. The data of the research had analyzed by SPSS software,that the results are as follows:
Media because of different reasons, including lack of satisfaction and  trust of the audience , have a marginal role in training civil rights to citizens, so teaching resource in the field of civilrights in Tehran, are not local media,and it should be somewhere else, such as schools, universities, foreign media and environmental media (eg, billboards, graffiti, etc.) and interpersonal communications.In other words, the mass media have not a significant influence on civilrights knowledge in Tehran,and this role must been reviewed and strengthened.
It should be noted that the higher age and education of people cause to higher awareness of civilrights,but there is not any meaningful relationship between gender and the place of born with the awareness of civilrights, among the people of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • civilrights
  • awareness
  • Media
دادگران، محمد ، مبانی ارتباطات جمعی. تهران: فیروزه، چاپ چهارم،1381
دفلور، ملوین و دنیس، اورت ای ،شناخت ارتباط جمعی. ترجمعه سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشگاه صدا و سیما،1383
دلاور، علی ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد، چاپ پنجم، پاییز1385
ساروخانی، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ج اول و دوم. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1386
سورین، ورنر جی و تانگارد، جیمز دبیلیو ، نظریه‌های ارتباطات. تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم،1384
فالکس، کیث ،شهروندی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر،1382
کازنو، ژان ،جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول،1367
کاستلز، استفان و دیوید سون، آلیسته ، مهاجرت و شهروندی. ترجمه فرامرز تقی‌لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،1382
کرلینجر، فرد.آن،مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ج اول. ترجمه محمد حسن پاشا و جعفر نجفی زند، تهران: آوای نور، چاپ اول،1374
محمدی مهر، غلامرضا ،روش تحلیل محتوا: (راهنمای عملی تحقیق). تهران: گنجینه علوم انسانی؛ دانش‌نگار،1387
معتمدنژاد، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ چهارم،1383
مک کوایل، دنیس ،درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ دوم،1385
مک کوایل، دنیس،مخاطب شناسی. ترجمه دکتر مهدی منتظر قائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ سوم،1385
مهدیزاده،سیدمحمد، نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی،تهران،انتشارات همشهری،1392
مولانا، حمید ،گذر از نوگرایی. ترجمه یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها،1371
نیک گهر،عبدالحسین ،مبانی جامعه شناسی سیاسی،تهران،نشر آگه،1389
 
Lane, B.’The Changing Role of Mass Communications and the Media Industries’ [online]. Suite101. Available: http://www.suite101.com. [29 Jun 2007]
Marshall,T.H ‘Citizenship and Social Class’ [Online]. Academic.udayton.edu Available: http://academic.udayton.edu/front/search.htm [10 November 2009]