نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما

چکیده

 این مقاله به دنبال واکاوی فرآیند اعتماد به رسانه است. پاسخگویی به این سوال که چه مولفه هایی اعتبار رسانه را در نزد مخاطب افزایش می دهد و باعث اعتماد وی به رسانه می شود؟ این تحقیق به روش کیفی واز طریق تکنیک مصاحبه با کارشناسان ارتباطات و رسانه انجام شده است. بخشی از نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد؛ مهمترین کارکرد رسانه ها که اعتبار رسانه را به همراه می آورد و افزایش اعتماد مخاطب را موجب می شود، کارکرد خبری آن هاست و اگر رسانه‌ها به عنوان واسطه‌ای صادق بین واقعیت ها ومردم عمل کنند، نزد مخاطب اعتبار کسب می‌کنند و مورد اعتماد خواهند بود. همچنین اگر رسانه ای پیام خودش را در قالب مورد پذیرش جامعه شکل دهد، مخاطب او را خواهد پذیرفت وبرایش اعتبار قائل می شود.در بحث اعتماد به رسانه نیز رعایت مولفه هایی ضروری است؛ دوری از تفاسیر یکسویه، پرداختن به رویدادها از زوایای مختلف، تغییر درنوع دروازه بانی، دوری ازاغراق و تناقض‌گویی، پرهیز از انعکاس ابهام آمیز موضوعات، دوری از تحریف و سانسور، همچنین این نتیجه نیز حاصل شده که هر چقدر مخاطبان از عمل[1]کرد رسانه‌ای خشنود باشند، زمان بیشتری را برای توجه به اخبار در طی روزهای هفته،  هزینه می کنند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychology of Trust in the Media

نویسنده [English]

  • Davood Nemati Anaraki

Associate Professor of Journalism department, University of IRIB

چکیده [English]

Examining the process of trust in the media, this article seeks to know what factors increase the media credibility for audience and leads to his/her trust in it. In the research, using a qualitative method, we interviewed many communication and media experts. Part of the results of this study shows that news-function is the most important function of media which creates credibility and increases the audience's trust. If the media acts as the true mediator between the facts and the people, it will be trusted by audiences. Also, if the media constructs its message in a community-accepted form, the audience will accept and validate it.
In the context of trust in the media, it is also necessary to observe the following components: avoiding one-way interpretations, addressing events from different angles, moving away from exaggeration and contradiction, avoiding ambiguous reflection of issues, avoiding distortion and censorship. The results also indicate that the more audiences are pleased with the media, the more time they spend paying attention to its news over the weekend

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit
  • Trust
  • Media Factors
  • Message Management
1-     اتکینسون، ریتال و دیگران (1369) «زمینۀ روانشناسی»، ترجمه: گروه مترجمان، انتشارات: رشد، چاپ دوم.
2-     اسدی، علی، (1371) ،«افکار عمومی و ارتباطات»، انتشارات سروش.
3-     باتامور، تی بی(1357) «جامعه‌شناسی»، ترجمه: سیدحسن منصور، سیدحسن حسین کاجاهی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم.
4-   بدیعی، نعیم،(1374) «بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه‌های خبری»، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.
5-   شاه منصوری، بیتا ( 1391) «اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک»، فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هفتم، شماره نوزدهم.
6-     دوچ، مورتن، کراوس، روبرت. م (1374) «نظریه‌ها در روانشناسی اجتماعی»، ترجمه: مرتضی کتبی، انتشارات دانشگاه تهران.
7-   دلاور، علی (1384) «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، مرکز نشر و پخش کتاب‌های روان‌شناسی و تربیتی، چاپ چهارم.
8-     زتومکا، پیوتر(1384) «اعتماد یک نظریه جامعه شناسی» ، ترجمه: گلابی، فاطمه، تبریز، انتشارات بی تا.
9-   فرهنگی، علی‌اکبر(1384) «مدیریت در حوزۀ خبررسانی»، سخنرانی به مناسبت سالگرد راه‌اندازی شبکه خبر، تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما.
10- فرهنگی، علی‌اکبر، (1384) «ارتباطات انسانی»، تهران، انتشارات رسا، چاپ پنجم.
11- گیدنز، آنتونی(1377) «پیامدهای مدرنیته»، محسن ثلاثی، تهران، چاپ اول.
12- کلمن،جیمز، (1377) «بنیادهای نظریۀ اجتماعی»، ترجمه: منوچهرصبوری، انتشارات نشرنی، چاپ اول.
13- متولی، کاظم(1384) «افکار عمومی و شیوه های اقناع»، چاپ اول، انتشارات بهجت.
14- محسنیان‌راد، مهدی،(1374) «ارتباط‌شناسی»، انتشارات سروش، چاپ دوم.
15- میرفخرایی، تژا(1379) «مقایسه شیوه‌های ارائه اخبار سیمای جمهوری اسلامی با شیوه‌های مطلوب ارائه خبر تلویزیونی»، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
16- میناوند، محمدقلی، میرزایی اهرجانی، حسن، قلی پور،آرین، منصوریان، حسین، (1391) « طراحی مدل سنجش اعتبار رسانه ای، مطالعه موردی: برنامه های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران»، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 9 .
17- مهدی‌زاده، سیدمحمد(1380) «ایدئولوژی و اخبار»، مقالۀ برگزیدۀ اولین جشنواره خبر و برنامه‌های سیاسی صداوسیما، جلسۀ نقد و بررسی مقالات، .
18- نعمتی انارکی، داود، ( 1380) «نقش رسانه‌های گروهی در اطلاع‌رسانی و عوامل بروز بی‌اعتمادی مخاطب نسبت به خبر»، مقالۀ برگزیدۀ اولین جشنواره خبر و برنامه‌های سیاسی صداوسیما، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 27.
19- هولندر، ادوین (1378) «روانشناسی اجتماعی»، ترجمه: رضوانی، احمد،مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
20-  Alexander,Patricia A; Fives, Helenrose;Buehl, Michelle M; Mulhern, Julie(2002), Teaching as Persuasion ;Teaching and Teacher Education, Vol 18.
21-  Brinol, P, & Petty, R. E. (2009). Persuasion: Insights from the self-validation hypothesis. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 41, pp. 69-118). New York, NY: Elsevier.
22-  Beveniste, Guy (1987), Professionalizing, the organization, sanfrancisco, Jessey Bass Poblisheers.
23-  Chan, Joey ka-Ching & Leung, Louis(2005), Lifestyles, relinance on traditional news media and online news adoption. New media & society, 7(3): 357- 372.
24-  Dimmick, John W,( 2003),Media Competition and Coexistence: The Theory of the Niche, Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum Associate.
25-  Dumdum,Omar, Crielda,Garcia ,(2009), Casting Credibility, University of the Philippines, college of mass communication, for presentation during the pre-conference on “ Affective Audiene” in the 59th. Annual conference of international communication association, in Chicago.
26-  Eisend, Martin (2006), Source Credibility Dimensions in marketing communication – A Generalized solution, Journal of Empitical Genelaization in marketing.
27-  Freedman, Des ( 2008); The Politics of Media Policy;first published in 2008 by polity press.
28-  Giddens, Antony, (1992), The consequences of Modernity , British Library catologuning in publication Data.
29-  Lane, Christel and Rein Hard, Bacgmann, (1998), the Role of social Institutions. In: British Journal of Sociology 48 .
30-    Mistzal, Barbara, (1996), trust In Modern Societies : The Search for the Bases of Social Order(Cmbridge:Polity Press).
31-  Molek, Kozakowska K(2013) Towards a pragma-linguistic framework for the study of Sensationalism in news headlines, Discourse & Communication 7(2): 173–197.
32-  Nielsen ,Nancy (1996), Religion in the News/ Fletcher Froum of world affairs, May, Vol 11.
33-  Orlowski, p,(2011),Teaching about hegemony:Race, class and democtacy in the 21st century. Dordrecht: Springer.
34-  Kohring, Matthias & Matthes, Jorg (2007), Trust in News Media: Development and Validation of a Multidimensional Scale. Communication Research, 34(2):235- 242.
35-  Kotler , Philip & Armstrong ,Gary (2002), Principles of Marketing, Prentice Hall of India, New Dehli.
36-  Reese, S. D. (2001). Prologue—Framing public life. In S. D. Reese, O. H. Gandy Jr., & A. E. Grant (Eds.), Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
37-  Tsfati, Yariv(2003), Does Audience Skepticism of the Media Matters in Agenda Setting? Journal of Broadcasting and Electronic Media, 47.
38-  Zhang, Juyan,(2013), A Strategic Issue Management (SIM) Approach to Social Media Use in Public Diplomacy, American Behavioral Scientist, 57(9) 1312–1331.