نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا وسیما

2 دانش آموحته مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان است.از میان شبکه‌های اجتماعی موبایلی، دو شبکه وایبر و واتس‌آپ انتخابو تأثیر استفاده از آن‌ها بر زبان، دیانت، پوشش، رفتار اجتماعی و اخلاق کاربران بررسی شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفادهشده است. جامعه آماری پژوهشدانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی بودند که از بین ایشان 218 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به آزمون فرضیه‌های پژوهش اقدام گردید که مطابق نتایج به‌دست‌آمده، تمامی فرضیه‌های پژوهش تأیید و مشخص شداستفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر ابعاد مختلف هویت فرهنگی شامل زبان، دیانت، پوشش، رفتار اجتماعی و اخلاق کاربران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Mobile Social Networks on Cultural Identity of Students

نویسندگان [English]

  • siyavash salavatian 1
  • Mehdi Dolatkhah 2

1 Ph.D. in Media Management, Assistant Professor of Communication and Media Faculty, Iran Broadcasting University

2 . M.A in Media Management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Mobile social networks are a new generation of communication methods in the virtual space. These powerful communication tools can influence the cultural identity of individuals. The present research aims to demonstrate the impact of mobile social network on the cultural identity of Iranian university students and in doing so it evaluates mobile social networks as the independent variable and cultural identity as the dependent variable. From among mobile social networks, Viber and WhatsApp have been chosen because they enjoy higher popularity and number of users in Iran. Their impacts on language, religiosity, clothing style, social behavior and morality which are factors of cultural identity have been measured. Library and field research methods as well as questionnaires were used for data gathering. The statistical population contained graduate students of the Management and Accounting Faculty of Allameh Tabataba‘i University. The statistical population of the research included 450 individuals from which 218 individuals were randomly chosen for the study. Data were analyzed using descriptive and deductive methods. The normality of the variables under study was analyzed using Kolmogorove-Smimov test and it was found that the distribution for all variables was non-normal. Then, the construct validity of all the variables was studied using Confirmatory factor analysis. In the next stage, the hypotheses of the research were put to test using the structural equation model. The results indicated that all the hypotheses are confirmed and mobile social networks do have a positive and meaningful impact on cultural identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural identity
  • mobile social networks
  • Viber and WhatsApp
احمدی, ح. ( 1386 ). بررسی هویت ملی و ارتباط آن با برخی متغیرهای اجتماعی و جمعیتی ، مطالعه
.102 - 87 ، موردی شهر یاسوج. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان, جلد 25 ، شماره 4
آمار جالب از ایرانیها در شبکههای اجتماعی. ( 1393 , مهر 15 ). هفته نامه عصر ارتباطات.
امیرکافی, م. ( 1383 ). طراحی الگوهای جامعه شناسی انزوای اجتماعی در شهر تهران. پایان نامه دکتری.
تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
حکیمی, ر. ( 1390 ). نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه ی موردی روی فیس بوک و کاربران
کرد). پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشکده ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
دوران, ب. ( 1381 ). تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی. پایان نامه دکتری. تهران: دانشگاه تربیت
مدرس، دانشکده علوم انسانی.
روحالامینی, م., بهشتی, س., تاجیک, م., & ابوطالبی, ع. ( 1379 ). فرهنگ و هویت ایرانی، فرصت ها و
چالش ها. فصلنامه مطالعات ملی.
ساروخانی, ب. ( 1382 ). جامعه شناسی ارتباطات. تهران: انتشارات اطلاعات.
شرفی, م. ر. ( 1380 ). جوان و بحران هویت. تهران: انتشارات سروش.
عبادی, م. ( 1390 ). بررسی نقش جامعه ی شبکه ای بر روی هویت اجتماعی جوانان، مطالعه مورد ی
شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
عدلی پور, ص. ( 1391 ). تبیین جامعه شناختی پیامدهای شبکه ها ی اجتماع ی مجاز ی بر هو یت
اجتماعی کاربران شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکده
ادبیات و علوم انسانی.
علیخانی, ع. ا. ( 1386 ). هویت در ایران. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
قبادی, ع., مسعودی, ا., & مهری, ز. ( 1392 ). بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه
اجتماعی فیس بوک مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسا نی دانشگاه
تهران. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی. تهران: جهاد دانشگاهی.
مولایی, م. م. ( 1389 ). شبکه های اجتماع ی، فراتر از ابزارها ی تکنولوژ یکی. بازیابی از مد یا نیوز :
http://medianews.ir
نجفی, م. ( 1392 ). هویت شناسی. اصفهان: انتشارات آرما.
Cote, J., & Levine, C. (2002). Identity Formation, Agency, and Culture: a Social Psychological
Synthesis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Erikson, E. (1994). Identity: Youth and Crisis. New York: Norton & Company