نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

استادیار زبان شناسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

چکیده

یکی از عوامل مهم در جذب مخاطب برای برنامه‌ها، عناوین برنامه‌هاست، زیرا مخاطب نخست در معرض عنوان برنامه قرار می­گیرد. عوامل زیادی در انتخاب عنوان مناسب برای برنامه‌ها دخالت دارند که این عوامل را می‌تو[1]ان از نظر علم زبان‌شناسی شناسایی و طبقه بندی کرد. دور(Dor)  (2003) عنصر بینامتنیت را مهمترین عنصر مناسب بودن معنا می‌داند و ایفانتیدو (Ifantidou)(2008) عنصر برجسته‌سازی را مهمترین عامل ساخت عنوان مناسب می‌داند. با بررسی عناوین برنامه‌های نمایشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بازة زمانی شش ماهه، مشهود است که  برنامه‌سازان ایرانی بیشتر توجه خود را معطوف به عنصر برجسته‌سازی می‌کنند و توجه چندانی به بینامتنیت عنوان انتخابی ندارند.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Linguistic study of TV Programs titles

نویسندگان [English]

  • Arman Zaker
  • mahbobeh mehrabi

Assistant Professor of Linguistics department, Ayatollah Boroujerdi University

چکیده [English]

One of the important factors in attracting audiences to a TV program is the program titles because the first encounter of the audience with a program is its title. There are many factors involved in choosing the appropriate title for programs, which can be identified and classified in terms of linguistics. Dor (2003) considers intertextuality as the most important element of meaning appropriateness, and Ifantidou (2008) regards the salience element as the most important factor in making an appropriate title. By examining the titles of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Programs (IRIB) during a six-month period, it is evident that Iranian programmers have focused on the salience element and have not paid much attention to the intertextuality of the chosen titles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • title
  • intertextuality
  • salience
  • Linguistics
  • irib
خرمایی، علیرضا و آرمان ذاکر. (1389). بررسی الگوهای زبانشناختی برجسته‌سازی در عناوین خبری نشریات ورزشی ایران. مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سال دوم، شمارة دوم ص 35-57.
ستوده، منصور، 1383. موارد آشنایی زدایی و برجسته‌سازی در اشعار مهدی اخوان ثالث. پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه شیراز.
شاهنواز، حمیدرضا، 1382. بررسی زبان‌شناختی آگهی‌های تبلیغاتی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشگاه تربیت مدرس.
غلامی‌پور، نیکی. 1382. برجسته‌سازی در نمایش‌نامه‌های بهرام بیضایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فروغ، صهبا. برجسته‌سازی واژه و ترکیب در شعر مهدی اخوان. پژوهش‌نامة علوم انسانی (ویژه‌نامة زبان و ادب فارسی). بهار و تابستان: 147-162.
قدیمی، محسن. 1382. آشنایی زدایی در اشعار یدالله رویایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد زبان‌ و ادبیات فارسی: دانشگاه گیلان.
صفوی، کورش 1383. درآمدی بر معناشناسی (چاپ دوم)، تهران: انتشارات پژهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
Brown G. and G. Yule. 1983, Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Croft W. and D. A. Cruse. 2004, Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Dor, D. 2003. On Newspaper Headlines and Relevance Optimizers. Journal of Pragmatics, 35:695-721.
Haspelmath. M, 2002, Understanding morphology, Arnold: London.
Ifantidou . 2008. Newspaper headlines and relevance: Ad hoc concepts in ad hoc contexts. Journal of Pragmatics, Volume 41, Issue 4, April 2009, Pages 699-720.
Lobner. S, 2002, Understanding semantics, Arnold: London.
Sperber, D. and Deirdre Wilson. 1986 Relevance: communication and cognition. Harvard University Press.
Taylor, J. R. 1995. Linguistic categorization, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.