نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه خوارزمی(دانشگاه تربیت معلم)

2 دانشیارگروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله بررسی مفهوم اصالت اگزیستانسی از دیدگاه هایدگر و نقش اینترنت در اصالت دانشجویان است. به‌عبارتی، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش‌هاست: 1. مفهوم اصالت و انسان اصیل از دیدگاه هایدگر چیست؟ 2. نقش اینترنت به‌منزلة فناوری آموزشی در اصالت دانشجویان چیست؟ از نظر هایدگر، کنجکاوی، حرف‌های بی‌اساس، و جذب شدن در دیگران، که او «خودِ آن‌ها» یا «خود کسان» می‌خواند، از جمله مواردی است که باعث سقوط و نااصیل شدن انسان می‌شود. او هم‌چنین اشاره می‌کند که با بازگشت به وجدان و سکوت، دازین این توانایی را دارد که خود را از سقوط نجات دهد. اینترنت با ذخیره و توزیع اطلاعات در سطح وسیع و بازنمایی آن‌ها در شکل دادن و قالب‌بندی افکار و بینش‌ها مؤثر است. اینترنت حس کنجکاوی را تحریک می‌کند و امکان تأمل و توجه به «خود» و هم‌چنین فردیت را کاهش می‌دهد و سطحی‌نگری را موجب می‌شود. هرچند از برخی جنبه‌ها نیز به‌دلیل آزادی‌هایی که در اینترنت است افق‌هایی برای فردیت فراهم می‌کند. اضطراب اگزیستانسی نیز، که از جمله موارد مد نظر اصالت اگزیستانسی است، در فضای مجازی کم‌تر نمایان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical studying the internet as educational technology on the basis of Heidegger's conception of authenticity

نویسندگان [English]

  • Roohollah, Mozaffaripour 1
  • Saeid Zarghami 2

1 PhD (kharazmi university

2 Associate professor ofDepartment of philosophy of Education,kharazmi university

چکیده [English]

The aim of this paper is analyzing authenticity from Heidegger's point of view and the role of internet on student's authenticity. And reply these questions: what’s the is the authenticity meaning in Heidegger philosophy and what is the internet role on the student’s authenticity? Heidegger explains the situations that in them Dasein becomes inauthentic. Heidegger states that curiosity, idle talk and absorbing in "they self" are some examples of inauthenticity. By conscience and silence, Heidegger mentions, Dasein can save himself from falling.Internet can frame thoughts and ideas by storing and distributing information in wide scale and their representation. Internet can Stimulate curiosity and reduce caring about self and individuality and cause shallowness. Although it may help individuality because of some freedom that has. Existence anxiety that is consider in authenticity would reduce on cyber space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Authenticity
  • Internet
  • Educational technology. Students
باقری، خسرو (1389). رویکردها و روش‌های پژوهش در فلسفة تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.#
خندان، علی‌اصغر (1381). مارتین هایدگر و تحلیل وجودی وجدان، مجلة علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ویژه‌نامة الهیات و حقوق اسلامی، ش 24.#
ضرغامی، سعید (1388). فلسفة فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت، تهران: مبنای خرد.#
کومبز، جرالد ار. و لو روی بی، دنیلز (1388). «پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی»، ترجمة خسرو باقری، روش‌شناسی مطالعات برنامة درسی، ترجمة محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران: سمت.#
گینیون، چالرز (1383). اصالت و یک‌پارچگی از منظر هایدگر، ترجمة عبدالرسول کشفی، ناقد، ش 2.#
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1387). نگاهی به نگرش‌های فلسفی سدة بیستم، تهران: طهوری.#
هایدگر، مارتین (1389). هستی و زمان، ترجمة عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.#
Alba, G. M. and R. Barnacle (2005). “Embodied Knowing in Online Environments”, Edcational philosophy and theory, Vol. 37, No. 5.#
Basden, A. (2008). Philosophical Framwork for Understanding Information System, IGI publication: U.S.A.#
Bray, P. and J.H. Sorker (2009). “Philosophy of Computing Technology”, in: Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Edithed by AnthonieMeijers: Netherland: Eindhoven University of Technology.#
Dix, T.M. (2004). “Heidegger and peer pressure: falling, inauthenticity, and authenticity”, A Poria, Vol. 14, No. 1.#
Dreyfus, H. (2009). On The Internet, London and New York: Routledg.#
Dusek, V. (2006). Philosophy of Technology: an introduction, Blackwell.#
Flynn. R., Thomas (2006). Existentialism, A very short introduction, United states: Oxford University Press.#
Golomb, J. (2005). In search of authenticity, from Kierkegaard to Camus, London and New York: rout ledge.#
Graham, G. (2003). The Internet: A philosophical Inquiry, London and New York: Routledg.#
Heidegger, M. (1927). “Sein Und Zeit”, trans: J. Stambaugh, being and time.#
Heidegger. (1954). “The question concerning technology”, in: the question Concerning Technolo and other essays, Translated by William lovitt#
Jacobsen, Bo (2007). “Authenticity and our basic extentialdilemmas”, Extential Analysis, Vol. 18, No. 2.#
Kierkegaard, S. (1959). The Journals, Trans by: Alexander Dru, Oxford University Press New York: State university of New York Press.#
Magrini, j. (2006). “Anxiety in Heidegger’s Being and Time: The Heidegger of Authenticity”, Philosophy scholarship, Paper. 15, http://dc.cod.edu/ philosophy pub/15.#
Mulhall, S. (2005). Heidegger and Being and Time, London and New York: Rutledge.#
Ortega. (2005). “When conscience call, will Dasein Answer? Heidegger an authenticity and the Possibility of Ethical life”, International Journal of philosophical studies, Vol. 13, No.1.#
Popovic, N. (2002). “Existential Anxiety and existential joy”, Practical philosophy, autumn 2002.#
Preston, P. (2001). Reshaping Comunication, Technology, Information and Social chang, Sagepublication: London.#
Prosser, B. and A. Ward (2000). “Kierkegaard and the internet: Existential reflections on education and community”, Ethics and information technology, Vol. 2, Issue. 3.#
Sartre, J. P. (1957). Being and Nothingness, New York: Philosophical Library Press.#
Standish, P. (1999). “Only connect: Computer literacy from Heidegger to Cyberfiminism”, Educationa Theory, Vol. 49, No. 4.#
Thomson, I. (2003). “Heidegger and the Politics of University”, Journal of the History Philosopy, Vol. 4, No. 4.#
Walters, P. and R. Kop (2009). “Heidegger, Digital Technology and post modern Education, from Being in cyberspace to meeting on my space”, Technology and society, Vol. 29, No. 4.#
Zarghqmi, S. (2011). “Ontological Investigation of the Role of Internet in Religious Education”, Procedia-Social and Behavioral Sciences.#
Zhao, S. (2005). “Digital Self: Through the looking glass of Telecopresent others”, Symbolic interaction, Vol. 28.#