نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گروه معماری، واحد تبریز

چکیده

به سینمای آخرالزمانی در دوران معاصر، به‌ویژه پس از ورود به هزارة سوم، توجه خاصی شده است. هم‌چنین بحث منجی از مهم‌ترین مباحث سینمای آخرالزمانی بوده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعة تجلی منجی شهر در سینمای آخرالزمانی تدوین شده است. نمود منجی به‌لحاظ صوری و رخ‌دادهای مرتبط با حضور منجی (شخصیت‌شناسی منجی) نیز مهم‌ترین موارد اشاره‌شدة مربوط به حضور، کارکرد، و کاربرد منجی است که در سینمای آخرالزمانی بررسی شده است. بحث منجی به‌صورت موردی به همراه فیلم‌های برگزیدة سینمای آخرالزمانی تحلیل و بررسی شده‌اند. روش پژوهش به‌صورت تحلیل محتوای فیلم‌های بررسی‌شده بوده است. هم‌چنین به‌دلیل ملموس بودن موضوع، 34 اثر از مهم‌ترین آثار سینمایی تأثیرگذار و مرتبط با بحث آخرالزمانی بررسی شده است. نتایج تحقیق بیان‌گر مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار مربوط به حضور منجی در سینمای آخرالزمانی بوده است. غلبه بر مشکل، نجات جسمی، تذکردهی، منجی امریکایی، توجه به دانش بشری، نظارت مستمر، خرق عادت، و نیز کار با گروه ویژه، انسانیت و توجه به خانواده، معنویت، عدالت اجتماعی، و حفظ محیط زیست جزو اولویت‌های تأثیرگذار حضور منجی در سینمای آخرالزمانی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The city savior in the apocalyptic cinema

نویسنده [English]

  • hassan Sattari Sarbangholi

Department of Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The apocalyptic cinema has gained attention in the contemporary period particularly after third millennium. On the other hand, the savior issue is one of the main issues of the apocalyptic cinema. This research was conducted by the aim of studying epiphany of savior in the apocalyptic cinema. Representation of savior in formal and eventual way in relevance to presence of savior, the savior characterization as the main issues related to presence, function and use of savior in the apocalyptic cinema have been investigated. The issue of savior has been analyzed as a case study with analysis of the selected movies of the apocalyptic cinema. The research was conducted by the method of analysis of the content of the movies. On the other hand, because of tangibility of the subject matter, thirty four important effective cinematic works related to apocalyptic issue have been analyzed. The results of the research revealed the main effective factors related to presence of savior in the apocalyptic cinema. Elimination of problems, physical rescue, warning, American savior, attention to human knowledge, continuous supervision, marveling and work with specific group, humanity and attention to family, spirituality, social justice, preservation of environment were the effective priorities of presence of savior in the apocalyptic cinema.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apocalyptic cinema
  • savior
  • movie analysis
  • end time
  • Hollywood cinema
قرآن کریم.#
آخوندی، مطهره (1391). «استعاره‌های تصویری آخرالزمانی در سینمای ‌هالیوود»، مشرق موعود، س 6، ش 21. #
امین خندقی، جواد (1391). آخرالزمان و آینده‌گرایی سینمایی؛ بررسی و تحلیل بیش از پانصد فیلم، قم: ولا منتظر. #
بابایى، احمدعلى (1382). برگزیدة تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.#
بروجردى، سیدمحمدابراهیم (1366). تفسیر جامع، تهران: صدر. #
پورداوود، ابراهیم (1380). یسنا، تهران: اساطیر.#
پورداوود، ابراهیم (1384). گات‌ها، تهران: اساطیر. #
جوادی یگانه، محمدرضا و‌ حمیده هاتفی (1387). «پوشش زن در سینمای پس از انقلاب اسلامی»، فصل‌نامة انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، س 4، ش 11.#
طبرسى، فضل ‌بن حسن (1360). مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، ترجمة جمعی از مترجمان و تحقیق رضا ستوده، تهران: فراهانى.#
طیب، سیدعبدالحسین (1378). اطیب البیان فی تفسیر القرآن‏، تهران: اسلام.#
عبداللهیان، حمید (1390). «تحلیلی تاریخی بر تکوین مفهوم پایان تاریخ در سینمای قرن 21: روایت‌شناسی سیزده فیلم»، مشرق موعود، س 5، ش 18.#
عقیلی، وحید و فؤاد حبیبی (1392). «سناریوهای آخرالزمان و ظهور جهان قلعه‌ای به رهبری امریکا با تکیه بر واکاوی سینمای آپوکالیپتیک‌ هالیوود»، مشرق موعود، س 7، ش 27.#
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) (1987). تهران: انجمن کتاب مقدس.#
ناصری مقدم، حسین و اویس استادی (1390). «پیوند دین، هنر، فلسفه و علم؛ مطالعة موردی حضور مضامین دینی در سینمای غرب»، نشریة ادبیات و هنر دینی، ش 2، ویژة هنر دینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گروه پژوهشی ادبیات و هنر دینی، ادارة کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.#
نجفى خمینى، محمدجواد (1398 ق). تفسیر آسان، تهران: اسلامیه.#
Copier, Laura (2009). “Visions of apocalypse and Martyrdom in Hollywood cinema 1980-2000, Faculty of Humanities”, Thesis, University of Amsterdam. #
Leonhard, Robert (2010). Visions of Apocalypse, Strategic Assessments, National Security Analysis Department. #
Low, Katherine (2009). “Satan’s Seductress and the Apocalyptic Hero: The Body in American Apocalyptic Films at the Turn of the Century”, Journal of Religion and Film, Vol. 13, No. 2. #
O’Gara, Kellen (2010). An Apocalypse of Change: The Reconstruction of the American Identity in Post-9/11 Cinema, A Senior Honors Thesis Submitted to the Department of Communication, Boston College, Boston. #
Williams, Colby D. (2011). “Reading 9/11 in 21st Century Apocalyptic Horror Films”, English Theses, Georgia State University. #