نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه گیلان

2 زهرا احمدی ناطور*، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران

چکیده

با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج مسائل و دشواری‌های نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده‌ها مطرح شده است که حل و فصل آن‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده‌ دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه‌اند. هدف ما از تحقیق حاضر مقایسة جرایم علیه حریم خصوصی داده‌ها در فضای سایبری ایران و آلمان است. مقایسة مذکور نشان می‌دهد که حقوق ایران به‌لحاظ فقدان برخی از اصول حاکم‌بر داده‌های شخصی، کامل‌ نبودن اصول پیش‌بینی‌شده، و ارجاع برخی اصول به آیین‌نامه‌های گوناگون نقایص جدی دارد که باید از سوی مقنن بازنگری شود. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینة حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده‌‌ها در دادگاه‌‌ها و مراجع اداری می‌شود. «لایحة حریم خصوصی»، که برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این اشکال را تا حدودی مرتفع کرده است که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن این نقایص تا حدی رفع می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparative study of crimes against privacy in cyberspace in Iran and Germany

نویسندگان [English]

  • Hossein AghaBabaie 1
  • Zahra Ahmadi-Natur 2

1 , associate professor in law department, Guilan University

2 , PhD student in criminal law & criminology, Tehran University

چکیده [English]

With arriving to information and communications technology period, new issues and problems in relate to privacy and data protection laws have been introduced gradually that resolving those need to review in current laws or approve new and universal laws. The most countries such as Germany have the laws for data protection but some countries such as Iran have not universal and coherent laws in this field. Hence, the purpose of this paper is comparison of crimes against privacy in cyberspace between Iran and Germany. This comparison show that Iran law has serious flaws such as lack some of the principles governing personal data, incompletion the predicted principles, and referring some other principles to different regulations, that so it must be reviewed by the legislator. On the other, lack of comprehensive regulations regarding privacy protections hinders the understanding and proper implementation of data protection in the courts and administrative bodies. "Privacy Act" which was prepared for presentation to Parliament, has been resolved this problem partly, that if its problems is resolved and if approved, these deficiencies are partly removed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : privacy
  • cyberspace
  • Information and communications technology
  • Iran
  • Germany
اصلانی، حمیدرضا (1384). «اصول حاکم بر حمایت از داده»، مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، تهران: معاونت حقوقی و توسعة قضایی قوة قضاییه، مرکز مطالعات توسعة قضایی.#
باستانی، برومند (1386). جرایم رایانه‌ای و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، تهران: نشر میزان.#
پاکزاد، بتول (1388). «تروریسم سایبری»، رسالة دکتری حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.3
جلالی فراهانی، امیرحسین (1389). کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی، معاونت حقوقی و توسعة قضایی قوة قضائیه، تهران: خرسندی.#
حسنی، جعفر (1385). «حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة حقوق.3
حسینی، پرویز و حسین ظریف‌منش (1392). «مطالعة تطبیقی ساختار دفاع سایبری کشورها»، فصل‌نامة پژوهش‌های حفاظتی ـ امنیتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، س 2، ش 5.#
زراعت، عباس (1386). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران: ققنوس.#
زرکلام، ستار (1386). «حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی (مطالعه در حقوق ایران و اتحادیة اروپا)»، مجلة معارف اسلامی و حقوق، س 8، ش 1.#
شاملو احمدی، محمدحسین (1386). فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: دادیار.3
عامل نجف‌آبادی، محمد (1387). «جرم‌انگاری در فضای مجازی»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة حقوق.#
نوبهار، رحیم (1387). حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، تهران: جنگل.#
نوری، محمد و رضا نخجوانی (1383). حقوق حمایت داده‌ها، تهران: کمیتة مطالعات حقوق فنّاوری ریاست جمهوری.#
نیسی، جمیل و نضال مدحج (1390). «بررسی حریم خصوصی و حمایت داده‌‌های محیط سایبری در مقررات کیفری ایران با نگاهی تطبیقی به مقررات کیفری کشورهای آلمان، انگلستان و ایتالیا»، ملی‌شهر الکترونیک، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی.#
ویلیامز، ماتیو (1391). بزهکاری مجازی؛ بزه، انحراف و مقررات‌‌گذاری برخط، ترجمة امیرحسین جلالی فراهانی و محبوبه منفرد، تهران: بنیاد حقوقی میزان.#
Clavijo, Paola (2013). Legislation Concerningdata Protection, Befine Solutions AG.#
Federal Data Protection Act Available in:.#
Geiger, Jutta (2003). ”The Transfer of Data Abroad by Private Sector Companies: Data Protection Under the German Federal Data Protection Act“, German Law Journal, Vol. 4, No. 8.#
Mutula, Stephen M. (2007). Web Information Management, UK: Cahndos Publication.#
Zavrsnik, Ales (2008). ”Cybercrime Definitional Challenge and Criminological Particularities“, Masaryk University Journal of Law and Technology.#