نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBAدانشگاه تهران

2 استادیار مدیریت رسانه، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اهمیت رسانه در حکمرانی جدید در قالب مباحثی چون «حکمرانی خوب» همواره مورد تأکید کارشناسان مدیریت دولتی و مدیریت رسانه بوده است. از سوی دیگر، محققان علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل نیز در قالب موضوعاتی چون دیپلماسی رسانه، پروپاگاندا، و جنگ نرم به نقش رسانه در شکل‌دهی قدرت نرم ملل و مکاتب اشاره کرده‌اند. با این حال، بررسی موضوع از یک ‌سو از نبود تبیین جامع‌نگر و عملیاتی از نقش رسانه در مدیریت هوشمندانة امور داخلی کشورها و از سوی دیگر از تعاملات و روابط بین‌الملل آن حکایت دارد. این موضوع در عصر جهانی‌شدن و در کشوری چون ایران، که چندین دهه با هجمة نرم و سخت عوامل داخلی و خارجی مواجه بوده‌ است، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. این پژوهش با مرور قاعده‌مند مبحث رسانه، فرهنگ، حکمرانی، و قدرت نرم آغاز شده است. در ادامه، پس از بررسی الزامات و کارکردهای رسانه در فضای جنگ نرم، موارد استنتاجی در قالب الگویی عملیاتی از سیاست‌گذاری رسانه عرضه شده و در پایان نیز یافته‌ها و الزامات اجرایی و کاربردی جمع‌بندی شده است. به‌نظر می‌رسد رسانه‌ای با دغدغه‌های اخلاق‌مدارانه و ملی‌گرایانه در عصر جهانی‌شدن برای نیل به تعالی می‌بایست حائز چهار کارکرد جذب، تدافع، تهاجم، و تدبیر باشد. در تعریف این مقاله، رسانة متعالی رسانه‌ای است که هم در بعد داخلی و هم در بعد سیاست خارجی، در تدبیر و توسعة امور، در کنار مردم و حاکمیت و مبتنی بر فرهنگ‌ها و ارزش‌های پایة جامعه باشد. نتایج این پژوهش می‌تواند چهارچوبی برای مطالعات و سیاست‌گذاری‌های جامع‌نگر در عرصة پدافند نرم و در نتیجه زمینه‌ساز تثبیت و توسعۀ قدرت هوشمند فرهنگ یا ایدئولوژی مورد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for Explaining the Discourse between Governance, People, and Media Based on Passive Defense Approach

نویسندگان [English]

  • Ehsan Soltanifar 1
  • Taher Roshandel Aritani 2

1 MBA, Tehran University, General Office of Assessment, Islamic Republic of Iran Broadcasting

2 Associate Professor, Media Management, Management Faculty, Tehran University

چکیده [English]

In the modern governance, to media, as a central point in the issues such as good governance, paramount importance is attached by experts of governmental management and media management. On the other hand, researchers in the fields of political sciences and international studies have pointed, while discussing issues such as diplomacy of media, propaganda, and soft war, to the role played by media in formation of the soft power of nations and schools.
A study of the literature in this field, however, reveals absence of a comprehensive and operational explanation of the role played by media in intelligent management of domestic affairs of countries on the one hand and their international relations on the other. In the era of globalization and for a country like Iran, which has faced for long years soft and hard attacks made by domestic and foreign enemies, this is of much more importance. The present study begins with a systematic review of the literature in the field of media, culture, governance, and soft power. Then and after discussing requirements and functions of media in an atmosphere of soft war, results are presented in the form of an operational model for policy-making in the field of media. In conclusion, executive and applied findings and requirements have been summed up. In the era of globalization, to attain transcendence, it seems that media with morality-centered and national-based concerns should have four functions: attraction, repulsion, invasion, and policy in relation to domestic and international interests of those involved. As defined in the present article, the transcendent media are media which, relying on fundamental cultures and values of the society, accompany people and governance both in domestic affairs and foreign policy so that the country's affair may be managed and developed. Results of the present study may be employed, as a framework, for comprehensive studies and policy-makings in the field of soft defense, and, consequently, pave the way to establish and develop intelligent power of the intended culture or ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • sustainable governance
  • globalization
  • soft war
  • management of media
  • transcendent media