نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار جامعه‎شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعۀ حاضر به بررسی رابطۀ استفاده از انواع رسانه‌ها با مصرف‌گرایی پرداخته‎است و با استفاده از روش پیمایش، 358 نفر از افراد بالای 18 سال شهر تهران را مورد بررسی قرارداده‎است. در این تحقیق، تأثیر استفاده از انواع رسانه، استفاده از انواع برنامه‌ها، دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای ایرانی و دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای خارجی بر مصرف‌گرایی بررسی شده‎است.
بر اساس نتایج تحقیق، از میان انواع رسانه، ماهواره و اینترنت بالاترین تأثیر را بر مصرف‌گرایی دارند. در میان انواع برنامه‌های رسانه‌ها، رقص و موزیک بالاترین اثرگذاری را بر مصرف‌گرایی نشان‎دادند. همچنین، دنباله‎روی از گروه مرجع رسانه‌ای ایرانی، اثر معناداری بر مصرف‌گرایی نداشت، ولیکن دنباله‌روی از گروه مرجع رسانه‌ای خارجی، اثر معنادار و افزایشی بر مصرف‌گرایی نشان‎داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Consumerism

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Talebi Dalir 1
  • Hossein Akbari 2

1 M.A of Research Studies, Shaheed Beheshti University, Tehran

2 Sociology Assistant Professor, Mashhad Ferdowsi University

چکیده [English]

The present study examines relation between media types and consumerism. We studied 358 participants above 18 years of age from Tehran city by survey method.
In this research, the impact of “the use of media types”, “the use of program types”, “Iranian following media reference group” and “foreigner following media reference group” on “consumerism” were considered.
Results indicate that, in the media types, “satellites” and “internet” have the most effect on consumerism. In the types of media programs, “dance” and “music” show the most effect on consumerism. Therefore, “Iranian following media reference group” doesn’t have significant effect on consumerism. But “foreigner following media reference group” shows significant and increasing effect on consumerism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumerism
  • Media
  • programs
  • media reference group
اکبری، حسین؛ و محمد مبارکی (1389). نقش رسانۀ ملّی در ترویج و تثبیت هویت ملّی، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیما.
خانیکی، هادی (1386). «دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها»، رسانه، ش 69.
رضوی‎زاده، سید نورالدین (1384). «بررسی تأثیر رسانه‌ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی»، فصلنامۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 31.
رفیع‎پور، فرامرز (1378). وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش‌های اجتماعی، تهران: کتاب فرا.
رفیع‎پور، فرامرز (1376). توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات.
شجاعی، محمدصادق (1383). «جوانان، رسانه‌ها و هویت»، معرفت، ش 87.
قاسم‎پور، حسن (1390). «دین و رسانه»، مطالعات میان‎رشته‎ای در رسانه و فرهنگ، س 1، ش 1.
منصوری، علیرضا (1391). «دربارۀ خودمختاری صنعت رسانه و تبلیغات»، مطالعات میان‎رشته‎ای در رسانه و فرهنگ، س 2، ش 1.
 
Assad, Soraya W. (2007). “The Rise of Consumerism in Saudi Arabian Society”, International Journal of Commerce and Management.
Austin, E. W.; B. E. Pinkleton; amd R. P. Funabiki (2007). “The Desirability Paradox in the Effects of Media Literacy Training”, Communication Research,
Fischer, Claudes (2003). “Succumbing to Consumerism: Underlying Models in the Historical Claim”, University of California, Berkeley.
Heath, Joseph (2001). “The Structure of Hip Consumerism, Philosophy Social Criticism”, Philosophy and Social Criticism, Sage Publications.
Godazgar, Hossein (2007) “Islam versus Consumerism and Postmodernism in the Context of Iran”, Social Compass, Sage Publications.
Migone, Andrea (2006) “Hedonistic Consumerism: Patterns of Consumption in Contemporary Capitalism”, Review of Radical Political Economics, Sage Publications.
Schor, Juliet (2002) Understanding the New Consumerism, Inequality, Emulation and the Erosion of Well-Being, PSW-Paper.
Valkenburg, Patti M. (2000). “Media and Youth Consumerism”, Journal of Adolescent Health.
Valkenburg, Patti M and Moniek Buijzen (2003). “The Unintended Effects of Television Advertising”, Communication Research, Sage Publications.
Varul, Matthials Zick (2006). “Waste, Industry and Romantic Leisure: Veblen's Theory of Recongnition”, European Journal of Social Theory, Sage Publications.
Yang, Hyeseung (2005). “Do Media Portrayals of Affluence Foster Feeling of Relative Deprivation? Exploring a Path Model of Social Comparison and Materialism on Television Viewers' Life Dissatisfaction”, a Thesis in Mass Communications, Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, the Pennsylvania State University.