نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد فلسفۀ غرب، دانشگاه آزاد ، تهران مرکزی

2 دانشیار دانشکدۀ سینما تئاتر، دانشگاه تهران

چکیده

سینمای کیارستمی قابلیت بحث و بررسی موضوعات فلسفی را در نهاد خود دارد. بدین لحاظ، ژان لوک نانسی، فیلسوف فرانسوی، کوشیده‎است با نگارش کتاب بداهت فیلم، جهان فلسفی سینمای کیارستمی را مورد کاوش قراردهد. آن‌چه در این مقاله در پی آن هستیم، تبیین تأویل‌های فلسفی از سینمای کیارستمی بر پایۀ آراء فلسفی ژان لوک نانسی بر پایۀ مفهوم‌های «بداهت»، «ذات واقع» و «نگاه و تصویر» است. نانسی، ضمن توصیف و تحلیل مبانی فلسفی خود، سعی دارد بر اساس شیوۀ پدیدارشناسی، سینمای کیارستمی را تحلیل کند. در این مقاله، پس از بررسی جایگاه بحث پدیدارشناسی در سینمای کیارستمی، بحث بداهت را تحلیل خواهیم‎کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Philosophical Interpretation of Kiarostami’s Cinematic Works; Considering Jean-Luc Nancy’s Views

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Dinparast 1
  • Mohammad Shahba 2

1 MA in Western Philosophy, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

2 Associate Professor in Cinematology, Tehran University

چکیده [English]

 
Abbas Kiarostami’s cinematic works could potentially be analyzed in the realm of philosophy. French philosopher Jean-Luc Nancy in his book, ‘The Evidence of Film’, discovers the philosophical world of Kiarostami’s works. The Evidence of Film demonstrates Nancy’s own cinematic viewpoints and by discussing seven films of Kiarostami portraits the interaction between his own thoughts and Kiarostami’s views. It contains some critical elements for the modern aesthetics advancement as well. However, as the book is an artistic work rather than an academic endeavor, more effort is needed to identify the significance of its logical comparison to film theory. It contains three sections: an article on Kiarostami’s films—“Where is the Friend’s Home” to “The Wind Will Carry Us”—a viewpoint on “Life and Nothing More…” and a conversation between Nancy and Kiarostami. The current paper is an attempt to analyze Kiarostami’s works based on Nancy’s philosophical views which have their basis in notions of “evidentio”, “true essence”, “sight and image” and “the meaning of life”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nancy
  • Kiarostami
  • philosophy
  • Cinema
  • Interpretation
  • Culture
  • West
احمدی، بابک (1375). از نشانه‌های تصویری تا متن، تهران: نشر مرکز.
احمدی، بابک (1382). هیدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز.
خاتمی، محمود (1387). گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر.
خاتمی، محمود (1390). پیشدرآمد فلسفه‌ای برای هنر ایرانی، تهران: فرهنگستان هنر.
رابرت آئودی (1385). معرفتشناسی، ترجمۀ علی‎اکبر احمدی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
بهارلو، عباس (1379). عباس کیارستمی، تهران: نوروز هنر.
جمادی، سیاوش (1385). زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی، تهران: ققنوس.
رضایی، دری (1389). نوعی نگاه عباس کیارستمی، تهران: تصویر ایران.
رفیعا، بزرگمهر (1389). ماهیت سینما، چ 3، تهران: امیرکبیر.
شرایدر، پل (1375). سبک استعلایی در سینما، ترجمۀ محمد گذرآبادی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
شعبانی پیرپشته، محمد (1376). طرحی از دوست نگاهی به زندگی و آثار فیلم‌ساز اندیشمند عباس کیارستمی، تهران: روزنه.
صادقی‎پور، محمدصادق (1391). بوطیقای ژیژک، تهران: ققنوس.
صنعتی، محمد (1389). تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیات، چ 5، تهران: نشر مرکز.
عقیقی، سعید (1378). طعم گیلاس، تهران: فرشاد، قطره.
فالزن، کریستوفر (1382). فلسفه به روایت سینما، ترجمۀ ناصرالدین علی تقویان، تهران: قصیده‎سرا.
قوکاسیان، زاون (1375). مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار عباس کیارستمی، تهران: دیدار.
کازه بیه، الن (1360). اصول نقد فیلم، ترجمۀ جمال حاج آقا محمد، تهران: پای‎ژه.
کازه بیه، آلن (1382). پدیدارشناسی و سینما، ترجمۀ علاء‎الدین طباطبایی، تهران: هرمس.
کاول، استنلی، استفان میولهال (1391). فیلم به مثابۀ فلسفه (مقالاتی در باب سینما پس از ویتگنشتاین و کاول)، تهران: رخداد نو.
کوری، گریگوری (1388). تصویر و ذهن، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: مهرنیوشا.
کوین ویلیامز (1386). درک تئوری رسانه، ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران: ساقی.
کیسبی‎یر، الن (1388). درک فیلم، ترجمۀ بهمن طاهری، چ 6، تهران: چشمه.
گدار، ژان لوک، اسحاق‎پور، یوسف (1390). باستانشناسی سینما و خاطرۀ یک قرن، ترجمۀ مازیار اسلامی، چ 2، تهران: حرفۀ نویسنده.
لارنس کهون (1381). از مدرنیسم تا پستمدرنیسم، ترجمۀ جمعی، تهران: نی.
موناری، برونو (1389). طراحی و ارتباطات بصری، ترجمۀ پاینده شاهنده، چ 6، تهران: سروش.
میلر، جرالد (1380). ارتباط کلامی، ترجمۀ علی ذکاوتی قراگزلو، تهران: سروش.
نانسی، ژان لوک (2001). بداهت فیلم، ترجمۀ باقر پرهام، بروکسل: ایوژوارت.
هیدگر، مارتین؛ و همکاران (1384). فلسفۀ تکنولوژی، ترجمۀ شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز.
هیدگر، مارتین (1385). متافیزیک چیست، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
هیل، جان؛ و پاملا گیبسن (1388). رویکردهای انتقادی به مطالعات فیلم، ترجمۀ علی عامری مهابادی، تهران: سورۀ مهر.